2 Timoteo 4:1-22

4  May-kataimtiman kitang inuutusan sa harap ng Diyos at ni Kristo Jesus, na itinalagang humatol+ sa mga buháy at sa mga patay,+ at sa pamamagitan ng kaniyang pagkakahayag+ at ng kaniyang kaharian,+  ipangaral mo ang salita,+ maging apurahan ka rito sa kaayaayang kapanahunan,+ sa maligalig na kapanahunan,+ sumaway ka,+ sumawata ka, magpayo ka, na lubusang taglay ang mahabang pagtitiis+ at sining ng pagtuturo.  Sapagkat darating ang isang yugto ng panahon kapag hindi nila titiisin ang nakapagpapalusog na turo,+ kundi, ayon sa kanilang sariling mga pagnanasa, sila ay magtitipon ng mga guro para sa kanilang sarili upang kumiliti sa kanilang mga tainga;+  at itatalikod nila ang kanilang mga tainga mula sa katotohanan, samantalang bumabaling sila sa mga kuwentong di-totoo.+  Ikaw naman, panatilihin mo ang iyong katinuan+ sa lahat ng mga bagay, magtiis ka ng kasamaan,+ gawin mo ang gawain ng isang ebanghelisador,+ lubusan mong ganapin ang iyong ministeryo.+  Sapagkat ako ay ibinubuhos na tulad ng isang handog na inumin,+ at ang takdang panahon ng pagpapalaya+ sa akin ay napipinto na.  Naipaglaban ko na ang mainam na pakikipaglaban,+ natakbo ko na ang takbuhin hanggang sa katapusan,+ natupad ko na ang pananampalataya.+  Mula ngayon ay nakalaan para sa akin ang korona ng katuwiran,+ na ibibigay sa akin ng Panginoon, ang matuwid na hukom,+ bilang gantimpala+ sa araw na iyon,+ gayunma’y hindi lamang sa akin, kundi gayundin sa lahat niyaong mga umibig sa kaniyang pagkakahayag.  Gawin mo ang iyong buong makakaya na pumarito sa akin sa di-kalaunan.+ 10  Sapagkat pinabayaan ako ni Demas+ sa dahilang inibig niya ang kasalukuyang sistema+ ng mga bagay, at pumunta siya sa Tesalonica; si Cresente ay sa Galacia,+ si Tito ay sa Dalmacia. 11  Si Lucas lamang ang kasama ko. Kunin mo si Marcos at isama mo siya, sapagkat kapaki-pakinabang+ siya sa akin sa paglilingkod. 12  Ngunit isinugo ko na si Tiquico+ sa Efeso. 13  Pagparito mo, dalhin mo ang balabal na iniwan ko sa Troas+ kay Carpo, at ang mga balumbon, lalo na ang mga pergamino. 14  Si Alejandro+ na panday-tanso ay gumawa sa akin ng maraming pinsala—gagantihan siya ni Jehova ayon sa kaniyang mga gawa+ 15  at maging mapagbantay ka rin sa kaniya, sapagkat sinalansang niya nang labis-labis ang aming mga salita. 16  Sa una kong pagtatanggol ay walang sinumang pumanig sa akin, kundi pinabayaan nilang lahat ako+—huwag nawa itong singilin sa kanila+ 17  ngunit ang Panginoon ay tumayong malapit sa akin+ at nagbigay ng kapangyarihan sa akin,+ upang sa pamamagitan ko ay magampanan nang lubusan ang pangangaral at marinig ito ng lahat ng mga bansa;+ at ako ay iniligtas mula sa bibig ng leon.+ 18  Ililigtas ako ng Panginoon mula sa bawat balakyot na gawa+ at ililigtas ako para sa kaniyang makalangit na kaharian.+ Sumakaniya nawa ang kaluwalhatian magpakailan-kailanman. Amen. 19  Ipaabot mo ang aking mga pagbati kina Prisca+ at Aquila at sa sambahayan ni Onesiforo.+ 20  Si Erasto+ ay nanatili sa Corinto,+ ngunit iniwan ko si Trofimo+ na may-sakit sa Mileto.+ 21  Gawin mo ang iyong buong makakaya na makarating bago ang taglamig. Si Eubulo ay nagpapadala sa iyo ng kaniyang mga pagbati, at gayundin naman sina Pudente at Lino at Claudia at ang lahat ng mga kapatid. 22  Ang Panginoon ay sumaespiritu nawa na iyong ipinakikita.+ Ang kaniyang di-sana-nararapat na kabaitan ay sumainyo nawa.

Talababa