2 Timoteo 1:1-18

1  Si Pablo, isang apostol ni Kristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos+ ayon sa pangako ng buhay+ na kaisa ni Kristo Jesus,+  kay Timoteo, isang anak na minamahal:+ Magkaroon nawa ng di-sana-nararapat na kabaitan, awa, kapayapaan mula sa Diyos na Ama at kay Kristo Jesus na ating Panginoon.+  Nagpapasalamat ako sa Diyos, na pinag-uukulan ko ng sagradong paglilingkod+ gaya ng ginawa ng aking mga ninuno+ at taglay ang isang malinis na budhi,+ na hindi ko kailanman tinitigilan ang pag-alaala sa iyo sa aking mga pagsusumamo,+ gabi at araw  na nananabik na makita ka,+ habang inaalaala ko ang iyong mga luha, upang mapuspos ako ng kagalakan.  Sapagkat ginugunita ko ang pananampalatayang+ nasa iyo na walang anumang pagpapaimbabaw,+ at na unang nanahan sa iyong lolang si Loida at sa iyong inang si Eunice, ngunit may tiwala akong nasa iyo rin.  Sa mismong dahilang ito ay pinaaalalahanan kita na paningasing tulad ng apoy+ ang kaloob+ ng Diyos na nasa iyo sa pamamagitan ng pagpapatong ng aking mga kamay sa iyo.+  Sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng karuwagan,+ kundi ng kapangyarihan+ at ng pag-ibig at ng katinuan ng pag-iisip.+  Kaya nga huwag mong ikahiya ang patotoo tungkol sa ating Panginoon,+ ni ako man na isang bilanggo alang-alang sa kaniya,+ kundi makibahagi ka sa pagtitiis+ ng kasamaan para sa mabuting balita ayon sa kapangyarihan ng Diyos.+  Iniligtas+ niya tayo at tinawag tayo sa isang banal na pagtawag,+ hindi dahilan sa ating mga gawa,+ kundi dahilan sa kaniyang sariling layunin at di-sana-nararapat na kabaitan. Ito ay ibinigay sa atin may kaugnayan kay Kristo Jesus bago pa ang lubhang mahabang mga panahon,+ 10  ngunit ngayon ay malinaw na itong ipinabatid sa pamamagitan ng pagkakahayag+ sa ating Tagapagligtas, si Kristo Jesus, na pumawi sa kamatayan+ ngunit nagpasikat ng liwanag+ sa buhay+ at kawalang-kasiraan+ sa pamamagitan ng mabuting balita,+ 11  na dito ay inatasan ako bilang isang mangangaral at apostol at guro.+ 12  Sa mismong dahilang ito ay pinagdurusahan+ ko rin ang mga bagay na ito, ngunit hindi ako nahihiya.+ Sapagkat kilala ko yaong aking pinaniwalaan, at may tiwala akong magagawa niyang bantayan+ ang ipinagkatiwala ko sa kaniya hanggang sa araw na iyon.+ 13  Patuloy kang manghawakan sa parisan ng nakapagpapalusog na mga salita+ na narinig mo sa akin kalakip ang pananampalataya at pag-ibig na may kaugnayan kay Kristo Jesus.+ 14  Ang mainam na pagkakatiwalang+ ito ay bantayan mo sa pamamagitan ng banal na espiritu na nananahan sa atin.+ 15  Alam mo ito, na lahat ng mga tao sa distrito ng Asia+ ay tumalikod sa akin.+ Sina Figelo at Hermogenes ay kabilang sa mga iyon. 16  Ang Panginoon nawa ay magkaloob ng awa sa sambahayan ni Onesiforo,+ sapagkat madalas siyang magdulot sa akin ng kaginhawahan,+ at hindi niya ikinahiya ang aking mga tanikala.+ 17  Sa kabaligtaran, nang siya ay nasa Roma, masikap niya akong hinanap at nasumpungan ako.+ 18  Ipagkaloob nawa sa kaniya ng Panginoon na makasumpong siya ng awa+ mula kay Jehova sa araw na iyon.+ At ang lahat ng mga paglilingkod na iniukol niya sa Efeso ay alam mong lubos.

Talababa