2 Timoteo 3:1-17

3  Ngunit alamin mo ito, na sa mga huling araw+ ay darating ang mga panahong mapanganib na mahirap pakitunguhan.+  Sapagkat ang mga tao ay magiging mga maibigin sa kanilang sarili, mga maibigin sa salapi, mga mapagmapuri sa sarili, mga palalo, mga mamumusong, mga masuwayin sa mga magulang,+ mga walang utang-na-loob, mga di-matapat,+  mga walang likas na pagmamahal,+ mga hindi bukás sa anumang kasunduan,+ mga maninirang-puri,+ mga walang pagpipigil sa sarili, mga mabangis,+ mga walang pag-ibig sa kabutihan,+  mga mapagkanulo,+ mga matigas ang ulo, mga mapagmalaki,+ mga maibigin sa mga kaluguran kaysa maibigin sa Diyos,+  na may anyo ng makadiyos na debosyon+ ngunit nagbubulaan sa kapangyarihan nito;+ at layuan mo ang mga ito.+  Sapagkat mula sa mga ito ay bumabangon yaong mga tao na may-katusuhang pumapasok sa mga sambahayan+ at dinadala bilang kanilang mga bihag ang mahihinang babae na lipos ng mga kasalanan, naakay ng iba’t ibang pagnanasa,+  laging nag-aaral gayunma’y hindi kailanman sumasapit sa tumpak na kaalaman sa katotohanan.+  Ngayon kung paanong sinalansang nina Janes at Jambres+ si Moises, patuloy ring sinasalansang ng mga ito ang katotohanan,+ mga taong lubusang napasamâ ang pag-iisip,+ itinakwil kung tungkol sa pananampalataya.+  Gayunpaman, hindi na sila susulong pa, sapagkat ang kanilang kabaliwan ay magiging napakalinaw sa lahat, gaya nga ng kabaliwan ng dalawang lalaking iyon.+ 10  Ngunit maingat mong sinundan ang aking turo, ang aking landasin sa buhay,+ ang aking layunin, ang aking pananampalataya, ang aking mahabang pagtitiis, ang aking pag-ibig, ang aking pagbabata, 11  ang mga pag-uusig sa akin, ang aking mga pagdurusa, ang uri ng mga bagay na nangyari sa akin sa Antioquia,+ sa Iconio,+ sa Listra,+ ang uri ng mga pag-uusig na tiniis ko; gayunma’y mula sa lahat ng mga ito ay iniligtas ako ng Panginoon.+ 12  Sa katunayan, lahat niyaong mga nagnanasang mabuhay na may makadiyos na debosyon may kaugnayan kay Kristo Jesus ay pag-uusigin din.+ 13  Ngunit ang mga taong balakyot at mga impostor ay magpapatuloy mula sa masama tungo sa lalong masama, nanlíligaw at naililigaw.+ 14  Gayunman, magpatuloy ka sa mga bagay na iyong natutuhan at nahikayat na sampalatayanan,+ yamang nalalaman mo kung kaninong mga tao natutuhan mo ang mga ito+ 15  at na mula sa pagkasanggol+ ay alam mo na ang banal na mga kasulatan, na makapagpaparunong sa iyo ukol sa kaligtasan+ sa pamamagitan ng pananampalataya may kaugnayan kay Kristo Jesus.+ 16  Ang lahat ng Kasulatan ay kinasihan ng Diyos+ at kapaki-pakinabang sa pagtuturo,+ sa pagsaway,+ sa pagtutuwid ng mga bagay-bagay,+ sa pagdidisiplina+ sa katuwiran, 17  upang ang tao ng Diyos ay maging lubos na may kakayahan,+ lubusang nasangkapan ukol sa bawat mabuting gawa.+

Talababa