Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Nya världens översättning av Bibeln (Studiebibeln)

C3

Verser där namnet Jehova inte förekommer i direkta eller indirekta citat

Här följer en översikt över resterande verser där namnet Jehova förekommer i huvudtexten till de kristna grekiska skrifterna i Nya världens översättning. Dessa verser innehåller varken direkta eller indirekta citat från avsnitt i Gamla testamentet där tetragrammet förekommer. Men på grund av sammanhanget eller språkliga faktorer finns det ändå starka skäl till att återinföra Guds namn i dessa verser. Här ges en förklaring till varför Guds namn har blivit återinfört i specifika verser. (Se ” Primära skäl till att återinföra Guds namn i de kristna grekiska skrifterna”.)

Under rubriken ”Stöd” ges exempel på ordböcker, referensverk och kommentarverk som stöder användningen av Guds namn i en viss vers i de kristna grekiska skrifterna, Nya testamentet, eller som visar att det är Jehova som åsyftas i den versen. Även om den obibliska treenighetsläran lyser igenom i en del av dessa verk, stöder de användningen av Guds namn i vissa verser.

Det ges även exempel på bibelöversättningar till olika språk som använder sådana återgivningar som Jehova, Jahve, יהוה (JHWH, eller tetragrammet), HERREN och ADONAJ i huvudtexten eller som på andra sätt, i fotnoter och marginalanteckningar, visar att det är Jehova Gud som åsyftas. Under rubriken ”Referenser” finns en förteckning över sådana bibelöversättningar som har återinfört namnet Jehova i en viss vers eller som anger att det är Jehova Gud som åsyftas. Dessa översättningar använder inte alltid Guds namn i samma verser som Nya världens översättning, men de använder någon form av Guds namn i de kristna grekiska skrifterna. Dessa översättningar har fått beteckningen J följt av en siffra. (Bokstaven J står för namnet Jehova.) En lista över dessa referenser finns i Tillägg C4.

Det är värt att lägga märke till att New World Bible Translation Committee inte hade dessa översättningar som grund för att återinföra Guds namn i de kristna grekiska skrifterna. I stället visar dessa J-referenser att andra översättare har tagit liknande beslut och använt Guds namn i sina översättningar av Nya testamentet. Ytterligare bakgrundsinformation finns i Tillägg C1.

 PRIMÄRA SKÄL TILL ATT ÅTERINFÖRA GUDS NAMN I DE KRISTNA GREKISKA SKRIFTERNA

FAKTORER ATT TA I BEAKTANDE:

  • Är det ett citat från en vers i de hebreiska skrifterna där Guds namn används? (Se Tillägg C2.)

  • Innehåller versen ett hebreiskt idiom eller uttryck där Guds namn brukar förekomma? (Till exempel ”Jehovas ängel”, Mt 1:20.)

  • Förekommer Guds namn i den omgivande texten till det ställe i de hebreiska skrifterna som ett citat är hämtat från? (Till exempel ”det som Jehova hade sagt”, Mt 1:22; 2:15.)

  • Saknas bestämd artikel framför Kỵrios (Herre), trots att den förväntas grammatiskt sett, vilket tyder på att det ursprungligen kan ha funnits ett egennamn på detta ställe i den grekiska texten? (Se till exempel Mk 13:20.)

  • Är det troligt att man använde Guds namn för att undvika en oklar syftning? (Till exempel ”allt som Jehova har gjort för dig”, Mk 5:19.)