Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Nya världens översättning av Bibeln (Studiebibeln)

C3

Verser där namnet Jehova inte förekommer i direkta eller indirekta citat i Markus

MARKUS 5:19 ”allt som Jehova har gjort”

SKÄL: Även om det i de flesta grekiska handskrifter står ”Herren” (ho Kỵrios) här, finns det goda skäl att använda Guds namn i huvudtexten. I de kristna grekiska skrifterna kan Kỵrios syfta på Jehova Gud eller på Jesus Kristus, beroende på sammanhanget. Här visar sammanhanget att Kỵrios syftar på Gud. När Jesus pratar med mannen som hade blivit botad tar han inte åt sig äran för underverket, utan ger sin himmelske Far äran. När Lukas skildrar samma händelse (8:39) använder han det grekiska ordet Theọs (Gud), vilket stöder tanken att det är Gud som avses när Kỵrios (Herren) används i Markus 5:19. Uttrycken ”har gjort för dig” och ”visat dig barmhärtighet” har också betydelse i sammanhanget. Motsvarande hebreiska verb används ofta i de hebreiska skrifterna tillsammans med Guds namn när det talas om hur Jehova handlar med människor. (1 Moseboken 21:1; 2 Moseboken 13:8; 5 Moseboken 4:34; 13:17; 30:3; 1 Samuelsboken 12:7; 25:30; 2 Kungaboken 13:23)

STÖD:

 • I A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature, reviderad och utgiven av F.W. Danker, 2000, (s. 576, 577) definieras ”herre” i Markus 5:19 som ”en benämning på Gud”. Det sägs vidare om användningen av ”herre” i Septuaginta [LXX]: ”Det ersätter ofta namnet Jahve i MT [den masoretiska texten].”

 • I referensverket Exegetical Dictionary of the New Testament, 1991, (bd 2, s. 329, 330) nämns Markus 5:19 som en vers där Kỵrios möjligen ”används om Jahve”.

 • I The Gospel According to St Mark (The Greek Text With Introduction Notes and Indices) av Henry Barclay Swete, 1902, står יהוה (JHWH, dvs. tetragrammet) som en möjlig återgivning.

 • I The Interpretation of St. Mark’s Gospel av R.C.H. Lenski sägs det på sidan 216 om den här versen: ”Ὁ Κύριος [Ho Kỵrios] är Jahve, Gamla testamentets namn på förbundets Gud ... Mannen själv och alla som hör hans budskap ska veta att Jehova har kommit till deras land och har gjort detta stordåd genom sin tjänare Jesus.”

 • I boken The Principles and Practice of New Testament Textual Criticism av G.D. Kilpatrick nämns Markus 5:19 som ett ställe där ”Κύριος [Kỵrios] = Jahve”.

 • I Complete Jewish Bible av David H. Stern, 1998, är ordet ”ADONAJ” skrivet med en versal och resten kapitäler i den här versen. I förordet skriver översättaren: ”Ordet ’ADONAJ’ används ... där jag, som översättare, menar att ’kurios’ är en grekisk återgivning av tetragrammet.”

 • I The Gospel According to St. Mark: The Greek Text With Introduction, Notes, and Indexes av Vincent Taylor, 1952, står det på sidan 285 att den här förekomsten av Kỵrios (Herren) ”används om Gud”.

 • I sin bok The Gospel According to Mark, 1858, menar Joseph Addison Alexander att det ”tvetydiga uttrycket”, ”Herren”, i den här versen betecknar Kristus. Men han erkänner ändå att ”åhörarna mycket väl kan ha uppfattat ... [det här uttrycket] mer vagt, som en benämning på Gud, kanske med särskild syftning på hans förbundsförhållande till sitt folk, så som det kommer till uttryck genom det hebreiska namnet Jehova, som både i Septuaginta och Nya testamentet konsekvent motsvaras, eller snarare ersätts av, (ο κύριος) Herren.”

REFERENSER: J7–10, 13, 17, 18, 22, 28–32, 34, 36, 41, 44, 52, 63, 93–96, 100, 104–106, 114–117, 125, 132, 138, 144, 146, 167, 186, 187

MARKUS 13:20 ”Om inte Jehova hade förkortat den tiden”

SKÄL: Även om de flesta grekiska handskrifter använder ordet Kỵrios (Herre) här, finns det goda skäl att använda Guds namn i huvudtexten. I de kristna grekiska skrifterna kan Kỵrios syfta på Jehova Gud eller på Jesus Kristus, beroende på sammanhanget. Här visar sammanhanget att Kỵrios syftar på Gud, eftersom Jesus beskriver för sina lärjungar vad hans Far ska göra under den stora prövningen. Sättet Jesus uttrycker sig på i den här profetian påminner om profetior i de hebreiska skrifterna där Guds namn används. (Jesaja 1:9; 65:8; Jeremia 46:28 [26:28, Septuaginta]; Amos 9:8) I den hebreiska texten förekommer tetragrammet i dessa fyra verser, men i tillgängliga avskrifter av Septuaginta används Kỵrios utan bestämd artikel trots att den förväntas grammatiskt sett. Forskare har också påpekat den ologiska avsaknaden av bestämd artikel framför Kỵrios i Markus 13:20. Detta är ytterligare en indikation på att Kỵrios här används som en ersättning för Guds namn.

STÖD:

 • I A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature, reviderad och utgiven av F.W. Danker, 2000, (s. 576, 577) definieras ”herre” i Markus 13:20 som ”en benämning på Gud”. Det sägs vidare: ”Utan art[ikel] ..., som ett egennamn.”

 • I referensverket Exegetical Dictionary of the New Testament, 1991, (bd 2, s. 329, 330) nämns Markus 13:20 som en vers där Kỵrios ”används om Jahve”.

 • I boken The Principles and Practice of New Testament Textual Criticism av G.D. Kilpatrick nämns Markus 13:20 som ett ställe där ”Κύριος [Kỵrios] = Jahve”.

 • I The ‘Holy Scriptures’ av J.N. Darby, 1949 (svensk utgåva: Nya testamentet, Göteborg 1961), sägs det i en fotnot till ”Herre[n]” i den här versen: ”Utan artikel, ’Jehova’.”

 • I The Gospel According to St Mark (The Greek Text With Introduction Notes and Indices) av Henry Barclay Swete, 1902, står יהוה (JHWH, dvs. tetragrammet) som en möjlig återgivning.

 • I The Gospel According to St. Mark: The Greek Text With Introduction, Notes, and Indexes av Vincent Taylor, 1952, står det på sidan 514 om den här förekomsten av Kỵrios (Herre) i den grekiska texten: ”Tanken i många apokalyptiska skrifter, att Gud i sin nåd och för sina utvaldas skull har förkortat tiden av vedermöda för människor, ... kommer här tydligt till uttryck.” Taylor säger vidare på sidan 515: ”Bruket av det artikellösa Κύριος är kännetecknande för citat från [Gamla testamentet].”

 • I boken The Gospel of MarkAn Expositional Commentary, 1994, (s. 378) ger D. Edmond Hiebert denna kommentar till Markus 13:20: ”Herren, Jehova Gud i Gamla testamentet, har full kontroll över det som händer i den här världen, och han har i sin nåd satt en gräns för dessa dagar.”

 • I The Gospel According to Mark av bibelkännaren Joseph Addison Alexander, 1858, står det angående Markus 13:20: ”Herren, den suveräne Guden, Jehova.”

 • I The Companion Bible, med noter av E.W. Bullinger, 1999 års tryckning, står HERREN med en versal och resten kapitäler i huvudtexten till Markus 13:20. I Tillägg 98 ges följande förklaring: ”Används om Jehova ... och skrivs ’HERREN’ genom hela texten.”

 • I The Holy Bible Containing the Authorized Version of the Old and New Testaments av J.T. Conquest, 1841, står HERREN med stora bokstäver i huvudtexten till Markus 13:20.

 • Följande engelska översättningar använder ”Gud” i stället för ”Herren” i Markus 13:20: Complete Jewish Bible, A Translator’s Translation of the New Testament, The Expanded Bible och The Word New Century Version, New Testament.

 • I A Translator’s Handbook on the Gospel of Mark, utgiven av United Bible Societies, står det angående den här versen: ”’Herren’: här, självklart, Gud.”

REFERENSER: J7, 8, 10, 16–18, 22–24, 28–36, 39–43, 46–48, 52, 61, 63, 65, 88, 90, 92–97, 100–102, 104, 106, 114–116, 125, 132, 138, 142, 144–147, 154, 163, 167, 172, 187, 222