Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Nya världens översättning av Bibeln (Studiebibeln)

C3

Verser där namnet Jehova inte förekommer i direkta eller indirekta citat i 2 Korinthierna

2 KORINTHIERNA 3:16 ”när någon vänder sig till Jehova”

SKÄL: Här anspelar Paulus på det som beskrivs i 2 Moseboken 34:34, där den hebreiska texten säger: ”När Mose trädde fram inför Jehova för att tala med honom tog han bort slöjan.” Det är värt att lägga märke till att när Guds namn har ersatts med Kỵrios (Herre) i den här och många andra verser i senare avskrifter av Septuaginta, har den bestämda artikeln utelämnats där den förväntas grammatiskt sett. Avsaknaden av bestämd artikel här ger Kỵrios samma funktion som ett egennamn. När det grekiska verb som återgetts med ”vänder sig” (epistrẹfō) används i positiv, andlig bemärkelse avser det att lämna en felaktig kurs och vända sig, eller återvända, till Gud. (Apostlagärningarna 3:19; 14:15; 15:19; 26:18, 20; 1 Thessalonikerna 1:9) Samma grekiska ord används ibland i Septuaginta som en översättning av hebreiska uttryck där Guds namn förekommer. (5 Moseboken 4:30; 1 Samuelsboken 7:3; 2 Krönikeboken 24:19; 30:9; Psalm 22:27 [21:28 (27), LXX]; Jesaja 19:22; Hosea 6:1) Så sammanhanget, kopplingen till de hebreiska skrifterna samt avsaknaden av den grekiska bestämda artikeln tyder på att Kỵrios här används som en ersättning för Guds namn, och därför används namnet Jehova i huvudtexten.

STÖD:

 • I The Expositor’s Bible Commentary av Murray J. Harris, 1976, (bd 10) står det i en kommentar till 2 Korinthierna 3:17: ”Herren [=Jahve] i v. 16.”

 • I NIV Zondervan Study Bible utgiven av D.A. Carson, 2015, sägs det om 2 Korinthierna 3:16: ”’HERREN’ (dvs. Jahve) i 2 Mos 34:34, som den icke troende måste vända sig till.”

 • I A Critical and Exegetical Commentary on the Second Epistle to the Corinthians av Margaret E. Thrall, 2004, står det i en kommentar till 2 Korinthierna 3:16 på sidan 272 att ”i Paulus citat från GT [Gamla testamentet] avser κύριος [Kỵrios] bevisligen nästan alltid Jahve”. Boken säger vidare om Paulus: ”Hans språkbruk stöder uppfattningen att κύριος avser Gud i den här versen.”

 • Se också kommentarerna till 2 Korinthierna 3:16 på sidan 211, 212, 234, 235 i The Anchor Bible​—II Corinthians, Translated With Introduction, Notes, and Commentary av Victor Paul Furnish, 1984.

REFERENSER: J7, 8, 14, 16, 22, 24, 28–33, 61, 65, 88, 90, 93, 96, 100, 101, 115, 117, 136, 144, 146, 236

2 KORINTHIERNA 3:17a ”Jehova är Anden”

SKÄL: I föregående vers anspelar Paulus på det som beskrivs i 2 Moseboken 34:34, där det står: ”När Mose trädde fram inför Jehova för att tala med honom tog han bort slöjan.” (Se kommentar till 2 Korinthierna 3:16.) Så verserna runt omkring och kopplingen till de hebreiska skrifterna i 2 Korinthierna 3:16 ger stöd åt att använda Guds namn i stället för ”Herren” i huvudtexten.

STÖD:

 • I The Expositor’s Greek Testament, utgiven av W. Robertson Nicoll, 1903, (bd 3, s. 57, 58) kommenteras 2 Korinthierna 3:17a: ”men HERREN, dvs. Israels Jehova, som det talas om i det föregående citatet”. Samma verk fortsätter med att säga: ”ὁ Κύριος [ho Kỵrios] är här inte Kristus, utan Israels Jehova, som det talas om i 2 Mos [34:34]”.

 • I The Expositor’s Bible Commentary av Murray J. Harris, 1976, (bd 10) finns följande kommentar i en not till 2 Korinthierna 3:17a: ”I paulinskt [Paulus] språkbruk betyder ὁ Κύριος (ho Kyrios) i allmänhet ’Kristus’ och Κύριος (Kyrios) Jahve. I den här versen avser ὁ κύριος Jahve, för artikeln är tillbakasyftande och syftar på det artikellösa κύριοv (kyrion = Jahve) i v.16.”

 • I The MacArthur Study Bible av John MacArthur, 1997, finns följande kommentar till uttrycket ”Herren är Anden” i 2 Korinthierna 3:17: ”Jahve i GT [Gamla testamentet] är samme Herre som den som räddar människor i det nya förbundet förmedelst den heliga anden.”

REFERENSER: J7, 8, 14, 16, 28–32, 65, 66, 88, 93, 96, 100, 101, 115, 117, 136, 144–147

2 KORINTHIERNA 3:17b ”Jehovas ande”

SKÄL: Som det kommer fram i kommentaren till 2 Korinthierna 3:16 ger sammanhanget starkt stöd till att Kỵrios (Herre) i det här avsnittet (2 Korinthierna 3:16–18) syftar på Jehova. Dessutom förekommer uttrycket ”Jehovas ande” (pneuma Kyrịou) även i Lukas 4:18 som en del av ett citat från Jesaja 61:1, där den hebreiska grundtexten använder tetragrammet tillsammans med ordet ”ande”. (Se studienot till Lukas 4:18.) Uttrycket ”Jehovas ande” förekommer många gånger i de hebreiska skrifterna. (Några exempel finns i Domarboken 3:10; 1 Samuelsboken 10:6; 2 Samuelsboken 23:2; 1 Kungaboken 18:12; 2 Kungaboken 2:16; 2 Krönikeboken 20:14; Jesaja 11:2; Hesekiel 11:5; Mika 2:7.) Kombinationen av de hebreiska orden för ”ande” och ”Herre” finns bara på ett enda ställe i de hebreiska skrifterna. Men även i det fallet finns tetragrammet i det direkta sammanhanget: ”den suveräne Herren Jehovas ande”. (Jesaja 61:1; i den hebreiska texten står ordet för ”ande” bredvid ordet för ”Herre”, eller ”den suveräne Herren”). Det är också värt att lägga märke till att det här i 2 Korinthierna 3:17 inte finns någon bestämd artikel framför Kỵrios (Herre), trots att den förväntas grammatiskt sett, och därigenom får Kỵrios samma funktion som ett egennamn. Så sammanhanget, kopplingen till de hebreiska skrifterna och den ologiska avsaknaden av bestämd artikel framför Kỵrios tyder på att Kỵrios här används som en ersättning för Guds namn.

STÖD:

 • I The Anchor Bible​—II Corinthians, Translated With Introduction, Notes, and Commentary av Victor Paul Furnish, 1984, kommenteras det grekiska uttryck som återgetts med ”Jehovas ande” i 2 Korinthierna 3:17b: ”Denna fras ([to] pneuma Kyriou) är vanlig i LXX [Septuaginta] (t.ex. Dom 3:10; 11:29; på flera ställen i 1 Kung [1 Samuelsboken]; 2 Kung [2 Samuelsboken] 23:2; 3 Kung [1 Kungaboken] 19:11, etc.) och förekommer på andra ställen i NT [Nya testamentet] i Lukas 4:18 (citat från Jes 61:1) och Apostlagärningarna 8:39 (påverkad av 3 Kung [1 Kungaboken] 18:12 och 4 Kung [2 Kungaboken] 2:16 i LXX [Septuaginta]). Genitivformen (Kyriou, ”Herrens”) visar ursprung eller tillhörighet, och det är tydligt att Herren och Anden inte jämställs ...; följaktligen ’Herrens Ande’. ... Både frasens bakgrund i LXX [Septuaginta] och sammanhanget här i kap. 3 stöder uppfattningen att Paulus tänker på Guds Ande.” I alla verser som nämns ovan används Guds namn i den hebreiska grundtexten.

REFERENSER: J7, 8, 14, 16, 22, 24, 28–33, 52, 61, 65, 66, 88, 93, 96, 100, 101, 106, 115, 117, 136, 144–147

2 KORINTHIERNA 3:18a ”Jehovas härlighet”

SKÄL: I de hebreiska skrifterna förekommer det hebreiska ordet för ”härlighet” tillsammans med tetragrammet mer än 30 gånger. (Några exempel på detta är i 2 Moseboken 16:7; 3 Moseboken 9:6; 4 Moseboken 14:10; 1 Kungaboken 8:11; 2 Krönikeboken 5:14; Psalm 104:31; Jesaja 35:2; Hesekiel 1:28; Habackuk 2:14.) En tidig avskrift av Septuaginta som hittats i en grotta i Nahal Hever i Judeens öken nära Döda havet och som har daterats till mellan 50 f.v.t. och 50 v.t. innehåller tetragrammet skrivet med gammalhebreiska bokstäver i den grekiska texten i Habackuk 2:14. Det är också värt att lägga märke till att när Guds namn har ersatts med Kỵrios i den här och många andra verser i senare avskrifter av Septuaginta saknas bestämd artikel, trots att den egentligen förväntas grammatiskt sett, vilket ger Kỵrios samma funktion som ett egennamn. Så med tanke på kopplingen till de hebreiska skrifterna och att bestämd artikel saknas i den grekiska texten används Guds namn i huvudtexten till 2 Korinthierna 3:18. (Se kommentar till Lukas 2:9.)

STÖD:

 • I The Anchor Bible​—II Corinthians, Translated With Introduction, Notes, and Commentary av Victor Paul Furnish, 1984, finns följande kommentar till det uttryck som återgetts med ”Jehovas härlighet” i 2 Korinthierna 3:18: ”Frasen används ofta i LXX [Septuaginta], ofta i samband med Moses tjänst (t.ex. i 2 Mos 16:7; 40:34, 35; 3 Mos 9:23) och även, i synnerhet, i samband med att han gick upp på berget Sinai (2 Mos 24:17). Lägg särskilt märke till 4 Mos 12:8a, där Herren säger: ’Jag ska tala till honom [Mose] mun till mun, direkt och inte otydligt ...; och han har sett Herrens härlighet [tēn doxan Kyriou]’ ... Apostelns hänvisning till Guds härlighet förekommer på många fler ställen (t.ex. i Rom 3:23; 5:2; 1 Kor 11:7); när detta faktum kombineras med bakgrunden till frasen Herrens härlighet i LXX [Septuaginta] och sannolikheten att Herre i v. 17, 18 avser Gud, verkar det som att det även här är Jahve, inte Kristus, som avses.”

 • I The New Interpreter’s Bible Commentary, 2015, (bd 9) ger J. Paul Sampley följande kommentar till 2 Korinthierna 3:18: ”’Herrens’ identitet måste här, precis som i resten av Paulus brev, avgöras med hjälp av sammanhanget och vad som är typiskt för Paulus. När Paulus hänvisar till Skriften, som han gör i det här avsnittet med dess många anspelningar på 2 Moseboken 33, 34, använder han ofta κύριος (kyrios) som titel på Gud baserat på sin grekiska översättning av ’Jahve’ (jfr Rom 9:28, 29; 1 Kor 14:21). Sammanhanget, från [2 Korinthierna] 2:14 (där Paulus tackar Gud, som genom Kristus leder Paulus och andra), till [2 Korinthierna] 3:4 (där Paulus uttrycker sin tillit till Gud genom Kristus), till [2 Korinthierna] 3:5 (där Paulus förmåga kommer från Gud), till slutet på avsnittet i [2 Korinthierna] 4:6 ... allt detta stöder att det är Gud som avses med ’Herre’ i [2 Korinthierna] 3:18.” Det sägs också: ”Vidare syftar förekomsten i [2 Korinthierna] 4:6 otvetydigt på Guds härlighet, så ’Herrens härlighet’ i [2 Korinthierna] 3:18 måste också anses syfta på Gud.”

REFERENSER: J7, 8, 14, 16, 22, 24, 28–33, 41, 61, 65, 66, 88, 93, 96, 100, 101, 106, 115, 145–147, 236

2 KORINTHIERNA 3:18b ”Det är Jehova, Anden, som gör detta”

SKÄL: I 2 Korinthierna 3:16 anspelar Paulus på det som beskrivs i 2 Moseboken 34:34, där det står: ”När Mose trädde fram inför Jehova för att tala med honom tog han bort slöjan.” (Se kommentar till 2 Korinthierna 3:16.) Det är också värt att lägga märke till att det här i 2 Korinthierna 3:18 inte finns någon bestämd artikel framför Kỵrios (Herre), trots att den förväntas grammatiskt sett, och därigenom får Kỵrios samma funktion som ett egennamn. Så verserna runt omkring och kopplingen till de hebreiska skrifterna i 2 Korinthierna 3:16 ger stöd åt att använda Guds namn i stället för ”Herren” i huvudtexten.

STÖD: Se kommentarer till 2 Korinthierna 3:16, 17.

REFERENSER: J7, 8, 14, 16, 22, 24, 28–33, 61, 65, 66, 88, 93, 96, 100, 101, 115, 117, 144–147

2 KORINTHIERNA 6:17 ”säger Jehova”

SKÄL: I den här versen citerar Paulus flera fraser från Jesaja 52:11, där sammanhanget tydligt visar att det är Jehova Gud som ligger bakom budskapet. (Jesaja 52:4, 5) Paulus binder ihop citaten med en fras som förekommer på många ställen i Septuaginta som en översättning av de hebreiska fraserna för ”säger Jehova”, till exempel i Jesaja 1:11; 48:17; 49:18 (citeras i Romarna 14:11); 52:4, 5. Det är också värt att lägga märke till att det i den här versen inte finns någon bestämd artikel framför Kỵrios (Herre), trots att den förväntas grammatiskt sett, och därigenom får Kỵrios samma funktion som ett egennamn. Så med tanke på kopplingen till de hebreiska skrifterna och att bestämd artikel saknas i den grekiska texten används Guds namn i huvudtexten.

STÖD:

 • I referensverket Exegetical Dictionary of the New Testament, 1991, (bd 2, s. 329, 330) nämns 2 Korinthierna 6:17 som en vers där Kỵrios ”används om Jahve”.

 • I The Interpretation of St. Paul’s First and Second Epistles to the Corinthians av R.C.H. Lenski sägs det på sidan 1088 om den här versen: ”’Kom ut ur deras mitt och avskilj er!’ säger Herren (Κύριος = Jahve).” Lenski säger sedan på sidan 1090 om vers 18: ”LXX [Septuaginta] återger ’härskarornas Herre’ med Κύριος παντοκράτωρ: Jahve som har allt i sin makt.”

 • I The Expositor’s Bible Commentary, 1976, (bd 10) säger Murray J. Harris följande i en not till 2 Korinthierna 6:16 när han förklarar sammanhanget till 2 Korinthierna 6:17: ”’Jag ska vara deras Gud, och de ska vara mitt folk’ är ett återkommande löfte från Jahve till sitt förbundsfolk.”

REFERENSER: J7, 8, 11, 12, 14, 16–18, 22–24, 28–35, 38, 40, 42, 43, 46, 47, 52, 61, 65, 66, 88, 90, 93, 95, 96, 100–103, 105, 106, 108, 114, 115, 117, 125, 136, 138, 144–147, 154, 164–167, 178, 195, 196, 203, 209, 210, 217, 237–239, 244

2 KORINTHIERNA 8:21 ”inför Jehova”

SKÄL: Här visar sammanhanget att den ”Herre” som nämns i den grekiska texten syftar på Gud. Paulus anspelar på orden i Ordspråksboken 3:4, där den hebreiska texten ordagrant lyder ”i både Guds och människors ögon”. Paulus använder ett ordval som liknar hur den här versen lyder i Septuaginta: ”i Herrens och människors ögon”. Det är intressant att det grekiska uttrycket enọ̄pion Kyrịou (ordagrant ”i Herres ögon”, ”inför Herre”), som används både i Ordspråksboken 3:4 (LXX) och här i 2 Korinthierna 8:21, återspeglar hebreiska idiomatiska konstruktioner. Uttrycket förekommer mer än 100 gånger i tillgängliga avskrifter av Septuaginta som en återgivning av hebreiska uttryck där tetragrammet förekommer i den hebreiska grundtexten. (Några exempel finns i Domarboken 11:11; 1 Samuelsboken 10:19; 2 Samuelsboken 5:3; 6:5; 2 Kungaboken 12:2 [12:3 (2), LXX]; 2 Krönikeboken 14:2 [13:1 (2), LXX]; 36:12; Malaki 2:17.) Det är också värt att lägga märke till att det i den här versen inte finns någon bestämd artikel framför Kỵrios, trots att den förväntas grammatiskt sett, och därigenom får Kỵrios samma funktion som ett egennamn. Så kopplingen till de hebreiska skrifterna samt avsaknaden av den grekiska bestämda artikeln tyder på att Kỵrios här används som en ersättning för Guds namn. (Se kommentar till Lukas 1:15.)

STÖD:

 • I referensverket Exegetical Dictionary of the New Testament, 1991, (bd 2, s. 329, 330) nämns 2 Korinthierna 8:21 som en vers där Kỵrios ”används om Jahve”.

 • I The Anchor Bible​—II Corinthians, Translated With Introduction, Notes, and Commentary av Victor Paul Furnish, 1984, finns följande kommentar till 2 Korinthierna 8:21: ”’i Herrens ögon’ ... ’i människors ögon’. Båda fraserna kommer från Ords 3:4 i LXX [Septuaginta], och Herren här är Gud, ... (jfr ’i Guds ögon’, [2 Korinthierna] 4:2; 7:12; P46 lyder ’Guds’ även i den här versen).”

REFERENSER: J7, 8, 24, 32, 61, 65, 66, 96, 100, 101, 106, 115, 125, 144–147

2 KORINTHIERNA 10:18 ”den som blir upphöjd av Jehova”

SKÄL: Eller ”den som blir rekommenderad av Jehova”. Den slutsats Paulus drar i den här versen grundar sig på det skriftställe han citerar i versen före, nämligen Jeremia 9:24. Där återfinns Guds namn i den hebreiska grundtexten skrivet med fyra hebreiska konsonanter (translittereras JHWH). Så sammanhanget och kopplingen till de hebreiska skrifterna i den föregående versen ger stöd åt att använda Guds namn även i den här versen.

STÖD:

 • I referensverket Exegetical Dictionary of the New Testament, 1991, (bd 2, s. 329, 330) nämns 2 Korinthierna 10:18 som en vers där Kỵrios ”används om Jahve”.

 • I The MacArthur Study Bible av John MacArthur, 1997, finns följande kommentar till uttrycket ”som Herren rekommenderar” i 2 Korinthierna 10:18: ”Det enda sanna, meningsfulla berömmet kommer från Gud.”

REFERENSER: J7, 8, 14, 16–18, 22, 23, 28–32, 42, 47, 65, 93, 95, 100, 101, 115, 125, 146, 167