Yosua 21:1-45

21  Now den famiri-edeman fu den Leifisma gowe go miti Priester Eleasar,+ nanga Yosua,+ di ben de a manpikin fu Nun, nanga ala den famiri-edeman fu den difrenti lo fu Israel.  Den man disi ben de na Silo+ na ini a kondre Kanan. Ne den famiri-edeman fu den Leifisma taigi den: „Yehovah ben taigi Moses taki wi musu kisi wan tu foto pe wi kan go libi. Boiti dati, wi musu kisi den weigron lontu den foto disi pe den osometi fu wi kan nyan grasi.”+  Dati meki den Israelsma du san Yehovah taigi den. Den gi den Leifisma+ wan tu foto na ini a kontren fu den+ nanga den weigron lontu den foto disi.  Now den iti lòt fu kon sabi sortu foto den famiri fu den Keihatsma+ ben musu kisi. Na so den bakapikin fu Priester Aron, di ben de Leifisma tu, kisi tinadri foto. Den foto disi ben de na ini a kontren fu a lo fu Yuda,+ na ini a kontren fu a lo fu Simeon+ èn na ini a kontren fu a lo fu Benyamin.+  Baka di den Israelsma iti lòt, den tra bakapikin fu Keihat+ kisi tin foto na ini a kontren fu den famiri na ini a lo fu Efrayim,+ na ini a kontren fu a lo fu Dan+ èn na ini a kontren fu na afu lo fu Manase.+  Dan den iti lòt fu kon sabi sortu foto den bakapikin fu Gerson+ ben o kisi. Na so den bakapikin fu Gerson kisi tinadri foto na ini a kontren fu den famiri na ini a lo fu Isaskar,+ na ini a kontren fu a lo fu Aser,+ na ini a kontren fu a lo fu Naftali+ èn na ini a kontren fu na afu lo fu Manase na ini Basan.+  Den famiri fu den bakapikin fu Merari+ kisi twarfu foto. Den foto disi ben de na ini a kontren fu a lo fu Ruben,+ na ini a kontren fu a lo fu Gad+ èn na ini a kontren fu a lo fu Seibulon.+  Na so den Israelsma du san Yehovah ben taigi Moses.+ Baka di den iti lòt,+ den gi den Leifisma den foto disi nanga den weigron lontu den foto.+  Sobun, den Israelsma kari den nen fu den foto di den ben o gi den Leifisma.+ Den foto disi ben de na ini a kontren fu a lo fu Yuda èn na ini a kontren fu a lo fu Simeon. 10  Den foto disi ben kon de fu den bakapikin fu Aron. Den ben de fu a famiri fu den Keihatsma di ben de fu a lo fu Leifi. Den ben de den fosiwan di kisi wan tu fu den foto.+ 11  Sobun, den kisi a foto Kiriat-Arba+ (sma ben taki dati Arba ben de a papa fu Enak).+ Sma ben e kari Kiriat-Arba, Hebron+ tu. A ben de na ini a bergikontren fu Yuda.+ Den kisi den weigron tu lontu a foto Kiriat-Arba. 12  Den gi Kaleb, a manpikin fu Yefune, den gron di ben de dorosei fu a foto nanga den dorpu krosibei fu a foto disi.+ 13  Den bakapikin fu Priester Aron kisi Hebron,+ a loweman-foto+ pe sma ben kan go kibri te den ben kiri wan trawan.+ Den kisi den weigron tu lontu a foto disi. Den kisi sosrefi Libna+ nanga den weigron lontu a foto disi, 14  Yatir+ nanga den weigron lontu a foto disi, Estemowa+ nanga den weigron lontu a foto disi, 15  Kolon+ nanga den weigron lontu a foto disi, Debir+ nanga den weigron lontu a foto disi, 16  Ayin+ nanga den weigron lontu a foto disi, Yuta+ nanga den weigron lontu a foto disi, sosrefi Bet-Seimes+ nanga den weigron lontu a foto disi. Na den neigi foto disi den kisi fu den tu lo. 17  Fu a lo fu Benyamin den kisi a foto Gibeon+ nanga den weigron lontu a foto disi, Geiba+ nanga den weigron lontu a foto disi, 18  Anatot+ nanga den weigron lontu a foto disi, sosrefi Almon+ nanga den weigron lontu a foto disi. Na den fo foto disi den kisi. 19  Ala nanga ala, den priester di ben de bakapikin fu Aron,+ kisi tinadri foto nanga den weigron lontu den foto disi.+ 20  Ne den iti lòt fu kon sabi sortu foto den tra famiri fu den Keihatsma, di ben de Leifisma tu, ben o kisi. Na so den kisi foto na ini a kontren fu a lo fu Efrayim.+ 21  Sobun, den gi den a loweman-foto+ Sikem+ pe wan sma ben kan lon go kibri te a ben kiri wan trawan.+ Den gi den weigron tu lontu Sikem+ na Efrayim-bergikontren. Boiti dati, den gi den a foto Geiser+ nanga den weigron lontu a foto disi. 22  Den gi den a foto Kibsayim+ nanga den weigron lontu a foto disi nanga a foto Bet-Horon+ nanga den weigron lontu a foto disi. Na den fo foto disi den kisi. 23  Fu a lo fu Dan den kisi a foto Elteike nanga den weigron lontu a foto disi, Gibeton+ nanga den weigron lontu a foto disi, 24  a foto Ayalon+ nanga den weigron lontu a foto disi, sosrefi a foto Gat-Rimon+ nanga den weigron lontu a foto disi. Na den fo foto disi den kisi. 25  Fu na afu lo fu Manase den kisi a foto Tanak+ nanga den weigron lontu a foto disi èn Gat-Rimon nanga den weigron lontu a foto disi. Na den tu foto disi den kisi. 26  Ala nanga ala, den famiri fu den tra bakapikin fu Keihat kisi tin foto nanga den weigron lontu den foto disi. 27  Den famiri fu den Leifisma di ben de bakapikin fu Gerson+ kisi a foto Golan+ na ini Basan. Golan ben de wan loweman-foto na ini a kontren fu na afu lo Manase+ pe wan sma ben kan lon go kibri te a ben kiri wan trawan. Den kisi den weigron tu lontu a foto disi. Boiti dati, den kisi a foto Beyestera+ nanga den weigron lontu a foto disi. Na den tu foto disi den kisi. 28  Na ini a kontren fu a lo fu Isaskar+ den kisi a foto Kisyon+ nanga den weigron lontu a foto disi, a foto Daberat+ nanga den weigron lontu a foto disi, 29  Yarmut+ nanga den weigron lontu a foto disi èn En-Ganim+ nanga den weigron lontu a foto disi. Na den fo foto disi den kisi. 30  Na ini a kontren fu a lo fu Aser+ den kisi a foto Misal+ nanga den weigron lontu a foto disi, a foto Abdon+ nanga den weigron lontu a foto disi, 31  a foto Helkat+ nanga den weigron lontu a foto disi èn a foto Reihob+ nanga den weigron lontu a foto disi. Na den fo foto disi den kisi. 32  Na ini a kontren fu a lo fu Naftali,+ den kisi a foto Keides na Galilea. Keides+ ben de wan loweman-foto+ pe wan sma ben kan lon go kibri te a ben kiri wan trawan.+ Den kisi den weigron tu lontu a foto disi. Den kisi sosrefi a foto Hamot-Dor+ nanga den weigron lontu a foto disi èn a foto Kartan nanga den weigron lontu a foto disi. Na den dri foto disi den kisi. 33  Ala nanga ala, den famiri di ben de bakapikin fu Gerson kisi tinadri foto nanga den weigron lontu den foto disi. 34  Den famiri fu den tra Leifisma di ben de bakapikin fu Merari+ kisi wan tu foto na ini a kontren fu a lo fu Seibulon.+ Den kisi a foto Yokneyam+ nanga den weigron lontu a foto disi, Karta nanga den weigron lontu a foto disi, 35  Dimna+ nanga den weigron lontu a foto disi, sosrefi Nahalal+ nanga den weigron lontu a foto disi. Na den fo foto disi den kisi. 36  Na ini a kontren fu a lo fu Ruben,+ den kisi a foto Beiser+ nanga den weigron lontu a foto disi, a foto Yahas+ nanga den weigron lontu a foto disi, 37  a foto Kedemot+ nanga den weigron lontu a foto disi èn a foto Mefat+ nanga den weigron lontu a foto disi. Na den fo foto disi den kisi. 38  Na ini a kontren fu a lo fu Gad,+ den kisi a foto Ramot na ini Gilead.+ Ramot ben de wan loweman-foto pe wan sma ben kan lon go kibri te a ben kiri wan trawan. Den kisi den weigron tu lontu a foto disi. Den kisi a foto Mahanayim+ nanga den weigron lontu a foto disi, 39  a foto Hesbon+ nanga den weigron lontu a foto disi èn a foto Yaeser+ nanga den weigron lontu a foto disi. Na den fo foto disi den kisi. 40  Ala nanga ala, den tra Leifisma di ben de famiri fu den bakapikin fu Merari,+ kisi twarfu foto. Dati na den foto di den kisi, baka di sma iti lòt. 41  Ala nanga ala, den Leifisma kisi fotenti na aiti foto+ nanga den weigron lontu den foto disi.+ Den foto ben de na ini a kontren fu den difrenti lo fu Israel. 42  Ibriwan fu den foto ben abi weigron na en lontu. Iya, so a ben de nanga ala den foto disi.+ 43  Na so Yehovah gi den Israelsma a heri kondre di a ben sweri fu gi den afo fu den.+ Den teki a kondre abra+ èn den go libi drape. 44  Boiti dati, Yehovah meki ala sani waka bun nanga den,+ soifri leki fa a ben sweri+ gi den afo fu den. Nowan fu den feanti fu den ben man feti nanga den.+ Yehovah meki den wini den alamala.+ 45  Yehovah du ala den sani di a ben pramisi den Israelsma. Ala den sani disi ben kon tru.+

Futuwortu