Yosua 2:1-24

2  Ne Yosua, a manpikin fu Nun, seni tu man komoto fu Sitim+ fu go luku a kondre na wan kibri fasi. A taigi den: „Go luku finifini fa a kondre nanga a foto Yerikow tan.” Na so den tu man gowe, dan den kon doro na a oso fu wan huru-uma di nen Rakab+ èn den tan drape.  Bakaten, sma go taigi a kownu fu Yerikow: „Luku, wan tu man fu Israel kon dyaso dineti fu kon luku fa a kondre fu wi tan.”  Ne a kownu fu Yerikow seni taigi Rakab: „Tyari den man di kon na yu oso kon na dorosei, bika na luku den kon luku ala sani di de na ini a kondre fu wi.”+  Ma fu di na uma ben tyari den tu man go kibri kaba, meki a taki: „Iya, a tru taki den man kon na mi, ma mi no sabi fu pe den komoto.  Di dungru fadon den man go na dorosei, fosi a portu fu a foto tapu.+ Ma mi no sabi pe den go. Hari go na den baka esi-esi, dan unu o man kisi den ete.”  (Ma Rakab tyari den tu man go na tapu a daki,+ dan a kibri den na mindri den vlas-tiki* di a ben seti na tapu a daki.)  Ne den man fu Kownu lon go suku den tu man na a pisi fu Yordan-liba pe a watra no dipi.+ Fa den man fu Kownu lon go na dorosei, sma tapu a portu.  Fosi den tu man ben kan fadon na sribi, Rakab kren go na tapu a daki pe den ben de.  Ne a taigi den: „Mi sabi taki Yehovah o gi unu a kondre+ disi èn taki den sma fu a kondre e frede unu.+ Mi sabi tu taki ala den sma fu a kondre kon lasi-ati fu unu ede,+ 10  bika wi yere fa Yehovah ben drei a watra fu a Redi Se gi unu di unu komoto na Egepte.+ Wi yere sosrefi san unu du nanga Kownu Sihon+ èn nanga Kownu Ok,+ den kownu fu den Amorietsma di ben de na a tra sei fu Yordan-liba. Wi yere fa un figi den puru.+ 11  Di wi yere san pasa, dan wi kon frede srefisrefi+ èn fu unu ede wi alamala lasi-ati te now ete,+ bika Yehovah un Gado na a Gado fu hemel nanga grontapu.+ 12  Now mi e begi unu, sweri gi mi na Yehovah+ taki unu o sori na osofamiri fu mi papa+ bun-ati, fu di mi ben sori unu bun-ati tu. Un musu gi mi wan marki di e sori taki mi kan frutrow unu.+ 13  Un musu meki mi papa+ tan na libi, makandra nanga mi mama, den brada nanga den sisa fu mi èn ala den sma di e libi na ini na oso fu den. Un musu frulusu wi puru na dede.”+ 14  Ne den tu man piki Rakab: „Efu wi no du san wi pramisi yu, dan na wi musu dede na presi fu unu!+ Efu unu no fruteri sma san wi kon du dyaso, dan wi o sori yu bun-ati te Yehovah gi wi a kondre èn wi o du san wi pramisi yu.”+ 15  Baka dati Rakab meki den tu man saka komoto na a fensre fu en oso nanga wan titei, bika na oso fu en ben de na tapu a skotu fu a foto.+ Na oso ben de wan pisi fu a skotu. 16  Ne a taigi den man: „Go na den bergikontren, so taki den man di e suku fu kisi unu, no o tuka nanga unu. Un musu kibri drape dri dei langa, teleki den man di e suku fu kisi unu, drai kon baka na a foto. Dan unu kan go pe unu wani.” 17  Baka dati den man taigi en: „Efu yu no du san wi taki, dan wi no abi fu du san wi ben sweri+ fu du gi yu. 18  Luku, te wi o kon na ini a kondre, yu musu tai a redi titei disi na a fensre pe yu meki wi saka komoto. Sorgu taki yu papa, yu mama, den brada fu yu, nanga a heri osofamiri fu yu papa kon na ini na oso+ fu yu. 19  Efu wan fu den sma di de na ini yu oso kon dede fu di a go na dorosei,+ dan na ensrefi suku en. Sobun, a no wi o abi fu tyari a frantwortu fu a dede fu en. Efu wan sma kiri iniwan fu den sma di de na ini na oso, dan na wi o abi fu tyari a frantwortu fu a dede fu en. 20  Ma efu yu fruteri sma san wi kon du dyaso,+ dan wi no abi fu du san wi ben sweri fu du gi yu.” 21  Ne Rakab taki: „Meki a pasa soleki fa unu taki.” Na so a meki den man gowe. Baka dati a tai a redi titei na a fensre. 22  Baka di den tu man gowe, den doro na a bergikontren pe den tan dri dei langa, teleki den sma di ben suku fu kisi den, drai go baka na a foto. Den sma disi waka suku den tu man na ala sei, ma den no feni den. 23  Baka dati, den tu man komoto na a bergikontren èn den saka go na a liba. Di den koti a liba abra, den doro na Yosua, a manpikin fu Nun. Ne den fruteri en ala sani di pasa nanga den. 24  Den taigi Yosua tu: „Yehovah gi wi a heri kondre.+ Fu dati ede ala den sma di e libi na ini a kondre kon lasi-ati fu wi ede.”+

Futuwortu

Luku „Moro sani”, nr. 24.