Eksodes 26:1-37

26  Un musu meki a tabernakel nanga tin tentikrosi+ di brei fu fini linnen-titei, blaw titei, skapu-wiwiri di ferfi kon redi, nanga redi titei.+ Un musu nai prenki fu kerub-engel+ na den tapu.  Ibri tentikrosi musu langa twarfu meter nanga fotenti na siksi centimeter. Den musu bradi wán meter nanga seibitenti na aiti centimeter. Ala den tentikrosi musu bigi a srefi.+  Feifi tentikrosi un musu fasi na makandra. Den tra feifi tentikrosi un musu fasi na makandra tu.+  Na a lanki fu a lastiwan fu den feifi tentikrosi di unu fasi na makandra, un musu meki olo nanga blaw titei. Na a srefi un musu du tu na a lanki fu a lastiwan fu den tra feifi tentikrosi di fasi na makandra.+  Un musu meki feifitenti olo na a wan tentikrosi, èn feifitenti olo na a lanki fu a tra tentikrosi, na den presi pe unu o fasi den na makandra. Den olo musu de abra nanga abra.+  Dan un musu meki feifitenti aka fu gowtu. Nanga den aka un musu fasi den tentikrosi kon na wán, so taki a tron wán bigi tentikrosi fu tapu a tabernakel.+  Baka dati un musu meki tentikrosi fu krabita-wiwiri+ fu tapu a tabernakel. Un musu meki erfu tentikrosi.  Ibri tentikrosi musu langa tinadri meter nanga dritenti na feifi centimeter,+ èn ibriwan fu den musu bradi wán meter nanga seibitenti na aiti centimeter. Ala erfu tentikrosi musu bigi a srefi.  Feifi fu den tentikrosi un musu fasi na makandra. Den tra siksi tentikrosi un musu fasi na makandra.+ A di fu siksi tentikrosi un musu fow dobru na a fesisei fu a tenti. 10  Un musu meki feifitenti olo na a lanki fu a lastiwan fu den tentikrosi di fasi na makandra, èn ete feifitenti olo na a lanki fu den tra tentikrosi di fasi na makandra. Den olo musu de na den presi pe unu o fasi den tentikrosi na makandra. 11  Un musu meki feifitenti kopro aka+ èn un musu poti den aka na ini den olo fu hori den tentikrosi na wán.+ 12  A pisi tentikrosi di tan abra, musu anga. Afu fu a tentikrosi di tan abra, musu anga na bakasei fu a tabernakel. 13  Te unu o anga a tentikrosi langalanga, dan fotenti nanga feifi centimeter fu a tentikrosi o tan abra na a wan sei, èn fotenti nanga feifi centimeter o tan abra na a tra sei. Den pisi di tan abra musu anga na ala tu sei fu tapu a tabernakel na seisei. 14  Dan un musu tapu a tenti nanga wan krosi fu skapububa di ferfi kon redi, èn na tapu dati un musu poti wan krosi di meki fu sedagu-buba. 15  Den postu+ fu a tabernakel musu meki fu akasia-udu èn den musu tanapu leti-opo. 16  Ibri postu musu langa fo meter nanga fotenti na feifi centimeter, èn ibriwan fu den musu bradi siksitenti nanga seibi centimeter. 17  Ibri postu musu abi tu pen di de sei na sei. Na so un musu meki ala den postu fu a tabernakel. 18  Un musu meki tutenti postu gi a tabernakel, na zuidsei pe Negeb de. 19  Na ondro den tutenti postu, un musu poti fotenti solfru futu di abi olo.+ Un musu poti tu futu na ondro a wan postu di abi tu pen, èn tu futu na ondro a tra postu di abi tu pen. 20  Na a tra sei fu a tabernakel, na noordsei, un musu poti tutenti postu,+ 21  nanga fotenti solfru futu di abi olo. Un musu poti tu futu na ondro a wan postu, èn tu futu na ondro a tra postu.+ 22  Na bakasei fu a tabernakel, na west-sei, un musu poti siksi postu.+ 23  Dan un musu poti tu postu na den tu uku, na bakasei fu a tabernakel.+ 24  Ala tu musu abi tu pisi èn den musu de a srefi fu ondrosei te na tapusei. Un musu fasi den pe a fosi linga de. Un musu meki ala tu postu na a srefi fasi. Disi na den tu ukupostu. 25  Boiti dati, un musu meki aiti postu nanga solfru futu di abi olo. Tinasiksi futu musu de, tu futu na ondro a wan postu èn tu futu na ondro a tra postu. 26  Dan un musu meki stanga fu akasia-udu+ fu fasi den postu na makandra. Meki feifi stanga gi den postu na a wan sei fu a tabernakel, 27  feifi stanga gi den postu na a tra sei fu a tabernakel, èn feifi stanga gi den postu di de na bakasei fu a tabernakel, na west-sei.+ 28  A stanga di de na mindrisei fu den postu, musu pasa fu a wan sei go te na a tra sei. 29  Un musu tapu den postu nanga gowtu,+ èn den linga di musu hori den stanga, musu meki fu gowtu. Un musu tapu den stanga nanga gowtu. 30  A tabernakel musu meki soleki fa mi sori yu na tapu a bergi.+ 31  Dan un musu meki wan garden+ fu blaw titei, skapu-wiwiri di ferfi kon redi, redi titei, nanga fini linnen-titei. Un musu nai prenki fu kerub-engel+ na tapu. 32  Un musu poti a garden na den fo pilari fu akasia-udu di tapu nanga gowtu. Den pen fu den pilari na fu gowtu èn den e tanapu na tapu fo solfru futu di abi olo. 33  Fasi a garden na ondro den aka èn tyari a santa kisi fu a frubontu+ na baka a garden. A garden musu prati a Santa Presi+ fu a Moro Santa Presi.+ 34  Poti a tapun na tapu a santa kisi fu a frubontu na ini a Moro Santa Presi. 35  A tafra musu tanapu na ini a tabernakel na dorosei fu a garden na noordsei. A kandratiki+ musu tanapu na abrasei fu a tafra na ini a tabernakel na zuidsei. 36  Un musu meki wan garden+ tu gi a doro fu a tenti. Brei en nanga blaw titei, skapu-wiwiri di ferfi kon redi, redi titei, nanga fini linnen-titei. 37  Gi a garden un musu meki feifi pilari fu akasia-udu èn un musu tapu den nanga gowtu. Den pen fu den pilari na fu gowtu. Gi den pilari un musu meki feifi kopro futu di abi olo.

Futuwortu