NCENJEZI (WA PFUNDZIRO) Março 2019

Revista ino iri na misolo ya pfundziro kutomera sumana 6 ya Maio mpaka 2 ya Junho ya 2019

Ninji Cinandipingiza Toera Kubatizwa?

Anango asadziwa Yahova, mbwenye asanyinyirika kubatizwa. Ninji cinafuna kutiphedza toera kukunda pinentso pyakuti pinakwanisa kutipingiza toera kubatizwa?

Bverani Yahova

Lero Yahova asaphatisira njira zipi toera kulonga na ife? Ndi nkhombo zipi zinafuna kukhala na ife thangwi yakubvera Mulungu?

Pangizani Kuti Musatsalakana Anango

Ndi munjira ipi Yahova na Yezu asatsalakana mabvero a anango, pontho ife tinatowezera tani citsandzo cawo?

Tsalakanani Anango Pakumwaza Mphangwa

Ndi njira zipi zinai zakuti tinakwanisa kupangiza ntsisi kuna anthu anagumana ife pakumwaza mphangwa?

Udidi—Tinacitanji Toera Kukulisa N’khaliro Unoyu?

Udidi ninji? Thangwi tisafunika kukulisa n’khaliro unoyu?

Yahova Asakomerwa na “Ameni” Wanu

Anthu azinji asalonga ‘ameni’ kunkhomo kwa phembero. ‘Ameni’ wathu asasimba Mulungu. Fala ineyi isabvekanji, pontho isaphatisirwa tani m’Bhibhlya?