Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 NSOLO WA PFUNDZIRO 11

Bverani Yahova

Bverani Yahova

“Uyu ndi Mwananga . . . Mbvereni.”—MAT. 17:5.

NYIMBO 89 Bverani Toera Mupaswe Nkhombo

PINAFUNA IFE KUPFUNDZA *

1-2. (a) Mbani akhaphatisira Yahova toera kulonga na anthu? (b) Tinapfundzanji mu nsolo uno?

NDZIDZI onsene Yahova asatipfundzisa. Mu ndzidzi wakale, iye akhaphatisira aprofeta, aanju na Mwanace Kristu Yezu toera kupanga anthu pikhafuna iye. (Amo. 3:7; Agal. 3:19; Apok. 1:1) Lero, iye asaphatisira Mafalace, Bhibhlya, toera kulonga na ife. Iye atipasa Bhibhlya toera tidziwe pinafuna iye.

2 Pikhali Yezu pa dziko yapantsi, Yahova alonga kubulukira kudzulu m’maulendo matatu. Tendeni tione pidalonga Iye m’maulendo anewa matatu, tisapfundzanji na mafalace, pontho pidalonga iye pinatiphedza tani.

“IWE NDIWE MWANANGA WAKUFUNIKA”

3. Mwakubverana na Marko 1:9-11, Yahova alonganji pidamala Yezu kubatizwa, pontho ndi ntsonga zipi zakufunika zinagumanika m’mafala anewa?

3 Lemba ya Marko 1:9-11 isapangiza ulendo wakutoma udalonga Yahova kubulukira kudzulu. (Lerini.) Iye alonga: “Iwe ndiwe Mwananga wakufunika; ine ndisakomerwa na iwe.” Pidabva Yezu mafala a Babace akupangiza kuti asanfuna, pontho asan’nyindira iye akomerwa kakamwe. Mafala a Yahova apangiza ntsonga zitatu zakufunika thangwi ya Yezu. Yakutoma, Yezu ndi Mwana wa Yahova. Yaciwiri, Yahova asafuna Mwanace na yacitatu, Yahova asakomerwa na Mwanace. Tendeni tipfundze ntsonga zenezi.

4. Pidamala Yezu kubatizwa, ndi uxamwali upi upswa udatoma Mulungu na iye?

4 “Iwe ndiwe Mwananga.” Na mafala anewa, Yahova apangiza kuti Yezu, akhatoma uxamwali upswa na Babace. Pikhali Yezu kudzulu, iye akhali mwana wa Mulungu. Mbwenye pa ubatizo wace, iye adzodzwa na nzimu wakucena, mbakhala Mwana wa Mulungu munjira yakupambulika. Pyenepi  pisabveka kuti Yezu akhali na cidikhiro cakubwerera kudzulu ninga Mambo wakudzodzwa wa Mulungu na Nkulu wa Anyantsembe. (Luka 1:31-33; Aheb. 1:8, 9; 2:17) Natenepa pa ubatizo wa Yezu, Babace akhali na thangwi yadidi toera kulonga: “Iwe ndiwe Mwananga.”—Luka 3:22.

Ife tisawangisira toera kusimba na kuwangisa anango (Onani ndima 5) *

5. Tinatowezera tani citsandzo ca Yahova cakupangiza ufuni na ciwangiso kuna anango?

5 “Iwe ndiwe . . . wakufunika.” Pidalonga Yahova kuna mwanace kuti iye ndi wakufunika na wakutawirika, pisatikumbusa kufunika kwa kusaka miyai yakusimba na kuwangisa anango. (Juw. 5:20) Ife tisakomerwa tingaona kuti munthu anafuna ife asapangizambo ufuni kuna ife, pontho asatisimba thangwi ya pinthu pyadidi pinacita ife. Munjira ibodzi ene, abale na alongo mu mpingo na acibale athu asafunambo ufuni na ciwangiso cathu. Ife tingasimba anango, tinawangisa cikhulupiro cawo na kuaphedza toera kutumikira Yahova mwakukhulupirika. Makamaka anyakubala asafunika kuwangisa anawo. Anyakubala angasimba anawo na ntima onsene mbapangiza kuti asaafuna, anaaphedza toera kuthambaruka.

6. Thangwi yanji ife tisanyindira Yezu Kristu?

6 “Ine ndisakomerwa na iwe.” Mafala anewa asapangiza cinyindiro cikhali na Yahova cakuti Yezu mbadacita pyonsene pidam’panga Iye. Nakuti Yahova akhanyindira kakamwe Mwanace, natenepa ifembo tinakwanisa kukhala na cinyindiro cakuti Yezu anakwanirisa mapikiro onsene a Yahova. (2 Akor. 1:20) Tinganyerezera mwadidi citsandzo ca Yezu, cifuno cathu cakupfundza thangwi ya iye na kutowerera manyalo ace cinathimizirika. Yahova anyindira Mwanace, natenepa iye asanyindirambo kuti ninga nsoka, atumiki ace anapitiriza kupfundza  kubulukira mu citsandzo ca Mwanace.—1 Ped. 2:21.

“MBVERENI”

7. Mwakubverana na Mateu 17:1-5, ndi ulendo upi udabveka fala ya Yahova kudzulu, pontho iye alonganji?

7 Lerini Mateu 17:1-5. Ulendo waciwiri udabveka fala ya Yahova kudzulu ukhali ndzidzi ‘udacinjika’ Yezu. Yezu aphemba Pedhru, Tiyago na Juwau toera akwire pabodzi na iye paphiri yakulapha. Paphiri ineyi, iwo aona masomphenya akudzumatirisa. Nkhope ya Yezu ikhayetimira, pontho nguwo zace zikhadacena kakamwe. Iwo aona Mose na Eliya mbakalonga na Yezu thangwi ya kufa na kulamuswa kwace. Maseze ndzidzi unoyu apostolo anewa atatu “akhadaphatwa kakamwe na citulo,” mbwenye thangwi yakuona masomphenya anewa akudzumatirisa citulo cawo camaliratu. (Luka 9:29-32) Buluka penepo, khole yakucena kakamwe yaaphimbira mbabva fala ya Mulungu mu khole ineyi. Ninga pidacitika mu ndzidzi udabatizwa Yezu, Yahova apangiza kuti akhafuna Mwanace mbalonga: “Uyu ndi Mwananga wakufunika, anakomerwa na ine.” Mbwenye paulendo uno Yahova athimiza: “Mbvereni.”

8. Kodi masomphenya akhuya tani Yezu na anyakupfundza?

8 Masomphenya anewa asapangiza mbiri inafuna kudzakhala na Yezu ntsogolo ninga Mambo wa Umambo wa Mulungu. Mwakukhonda penula, masomphenya anewa aphedza Kristu toera akwanise kupirira nyatwa zikhafuna kuthimbana na iye, buluka penepo mbafa. Pontho iwo awangisa cikhulupiro ca anyakupfundza, aakhunganya toera kuthimbana na mayesero a ntsogolo na basa ikhafuna iwo kucita. Pakupita cifupi na pyaka 30, mpostolo Pedhru apangiza kuti akhapitiriza kukumbuka masomphenya anewa.—2 Ped. 1:16-18.

9. Ndi uphungu upi wakufunika udapereka Yezu kuna anyakupfundzace?

9 “Mbvereni.” Mafala anewa asapangiza kuti Yahova asafuna kuti tibvere Mwanace. Kodi Yezu alonganji pikhali iye pa dziko yapantsi? Iye alonga pinthu pizinji pyakuti tisafunika kupicita. Mwacitsandzo, iye apfundzisa atowereri ace kuti anamwaza tani mphangwa zadidi, pontho aakumbusa toera apitirize kukhala akuyang’anira. (Mat. 24:42; 28:19, 20) Kusiyapo pyenepi iye aaphemba kuti acite pyonsene pinakwanisa iwo toera akhonde kubwerera nduli. (Luka 13:24) Yezu agomezera kuti atowereri ace akhafunika kupitiriza kufunana unango na ndzace, kukhala akuphatana na kubvera matongero ace. (Juw. 15:10, 12, 13) Uphungu udapereka Yezu kuna anyakupfundzace ukhali wakufunika kakamwe, pontho uphungu unoyu ndi wakufunikambo kwa ife lero.

10-11. Tinapangiza tani kuti tisabvera Yezu?

10 Yezu alonga: “Munthu onsene ali kukhundu ya undimomwene asabvesera pinalonga ine.” (Juw. 18:37) Ife tinapangiza kuti tisabvera pinalonga iye ‘tingapitiriza kupirirana unango na ndzace mbatilekererana na ntima onsene.’ (Akol. 3:13; Luka 17:3, 4) Ife tinapitiriza kupangiza kuti tisabvera pinalonga iye tingamwaza mphangwa zadidi mwaphinga “m’midzidzi yadidi na m’midzidzi yakunentsa.”—2 Tim. 4:2.

11 Yezu alonga: “Mabira anga asabvesera fala yanga.” (Juw. 10:27) Atowereri a Kristu asapangiza kuti asabvera Yezu angacita pinthu mwakubverana na pidabva iwo. Iwo nee akhadzudzumika kakamwe na ‘pikhafuna iwo mu umaso.’ (Luka 21:34) M’mbuto  mwace, iwo akhaona kuti kubvera matongero a Yezu kukhali kwakufunika kakamwe mu umaso wawo, ngakhale m’midzidzi yakunentsa. Abale athu anango asatamba nyatwa zizinji, kuphatanizambo kutcingwa, utcerengi na pidengwa. Mbwenye mwakukhonda tsalakana nyatwa zenezi, iwo asapitiriza kukhala akukhulupirika kwa Yahova. Iwo asanyindira pikiro idapereka Yezu kuna atowereri ace kuti “ule anatawira matongero anga mbaabvera, unoyu ndiye anandifuna. Pontho, munthu anandifuna anadzafuniwambo na Babanga.”—Juw. 14:21.

Basa yathu yakumwaza mphangwa isatiphedza toera kunyerezera pya Umambo (Onani ndima 12) *

12. Ndi ipi njira inango yakupangiza kuti tisabvera Yezu?

12 Njira inango yakupangiza kuti tisabvera Yezu ndi kubvera ale adakhazikiswa toera kutitsogolera. (Aheb. 13:7, 17) Mu ntsiku zino zakumalisa, gulu ya Mulungu isacita macinjo mazinji kakamwe, kuphatanizambo njira na maferamentu anaphatisira ife pakumwaza mphangwa, misonkhano yathu ya pakati pa sumana na njira yakumanga na kusasanyira nyumba za Umambo. Ife tisapereka takhuta na masasanyiro anewa aufuni na acitsalakano. Tinakwanisa kukhala na cinyindiro cakuti Yahova anapasa nkhombo kuwangisira kwathu toera kubvera pitsogolero pinapaswa ife na gulu yace pa ndzidzi wakuthema.

13. Ndi nkhombo zipi zinakhala na ife tingabvera Yezu?

13 Ife tisakhala na nkhombo zizinji tingabvera pyonsene pinatipfundzisa Yezu. Iye apanga anyakupfundzace kuti pipfundziso pyace mbipidaaphedza. Iye alonga: “Munadzagumana ciwangiso. Goli yanga ndi yakukhonda nentsa, pontho pinakuphembani ine toera kukwata ndi pyakululupa.” (Mat. 11:28-30) Mafala a Mulungu, akuti asaphataniza Maevanjelyu manai analonga pya umaso na basa yakumwaza mphangwa idacita Yezu, asatibalangaza, asaticitisa kukhala andzeru, pontho asatipasa mphambvu toera tipitirize kutumikira Mulungu. (Masal. 19:7; 23:3) Yezu alonga: “Anyakutsandzaya ndi ale anabva mafala a Mulungu mbaaphatisira!”—Luka 11:28.

‘NDINAPASA MBIRI DZINA YANGA’

14-15. (a) Mwakubverana na Juwau 12:27, 28, ndi ulendo upi wacitatu udabveka fala ya Yahova kudzulu? (b) Ndi munjira ipi Mafala a Yahova abalangaza na kuwangisa Yezu?

14 Lerini Juwau 12:27, 28. Evanjelyu ya Juwau isalonga pya ulendo wacitatu udabveka fala ya Yahova kudzulu. Ntsiku zingasi  Yezu mbadzati kufa, iye aenda ku Yerusalemu toera kacita Paskwa yace yakumalisa. Iye alonga: “Ndiri wakunentseka kakamwe.” Buluka penepo iye acita phembero mbalonga: “Baba, pasani mbiri dzina yanu.” Natenepa Babace alonga kubulukira kudzulu: “Ine ndaipasa kale mbiri, pontho ndinadzaipasa mbiri.”

15 Yezu anentseka thangwi akhafunika kukhala wakukhulupirika kuna Yahova. Yezu akhadziwa kuti mbadathabuswa na kukwapulwa mpaka kuphiwa mwausumankha. (Mat. 26:38) Cinthu cakufunika kakamwe kuna Yezu cikhali kupasa mbiri dzina ya Babace. Yezu akhapambizirwa kuti akhatikana Mulungu, natenepa iye akhadzudzumika khala kufa kwace mbukudapswipisa dzina ya Mulungu. Mafala a Yahova abalangaza kakamwe Yezu. Iye akhanyindira kuti dzina ya Yahova mbidapaswa mbiri. Pontho amuwangisa toera kupirira nyatwa zonsene zikhafuna iye kutamba. Maseze akhali Yezu basi adabvesesa mafala a Babace mu ndzidzi unoyu, mbwenye Yahova acitisa kuti Mafalace alembwe toera ife tiadziwembo.—Juw. 12:29, 30.

Yahova anadzapasa mbiri dzinace mbapulumusa atumiki ace (Onani ndima 16) *

16. Ndi pinthu pipi pinafuna kuticitisa kukhala akudzudzumika thangwi ya kupswipiswa kwa dzina ya Mulungu?

16 Ninga Yezu, ifembo tisafunika kuwangisira toera tikhonde kupswipisa dzina ya Yahova. Panango tinatsalakanwa mwakuipa ninga pidacitwa Yezu. Panango tinadzudzumika tingabva mphangwa zauthambi zinalonga anyakupingiza thangwi ya ife. Panango  tinadzudzumika kakamwe na mphangwa zinapswipisa dzina ya Yahova na gulu yace. M’midzidzi ineyi, mafala a Yahova asatiwangisa kakamwe. Ife nee tisafunika kudzudzumika mwakupiringana midida thangwi ya Yahova na gulu yace. Ife tinakwanisa kunyindira kuti “ntendere wa Mulungu wakuti usapiringana kubvesesa konsene, unadzatsidzikiza mitima [yathu] na manyerezero [athu] kubulukira mwa Kristu Yezu.” (Afil. 4:6, 7) Ndzidzi onsene Yahova asapasa mbiri dzinace, pontho anaphatisira Umambo wace toera kumalisa uipi onsene unabwereswa na Sathani na dziko yace kuna atumiki Ace akukhulupirika.—Masal. 94:22, 23; Iza. 65:17.

NKHOMBO ZINAKHALA NA IFE THANGWI YAKUBVERA YAHOVA

17. Mwakubverana na Izaiya 30:21, kodi Yahova asalonga tani na ife lero?

17 Lero, Yahova asapitiriza kulonga na ife ntsiku zonsene. (Lerini Izaiya 30:21.) Ndimomwene kuti ife nkhabe kubva fala ya Mulungu kudzulu. Mbwenye iye atipasa Mafalace, Bhibhlya, yakuti isatipasa pitsogolero. Kusiyapo pyenepi, nzimu wa Yahova usaphedza “ntumiki [peno m’bandazi] wakukhulupirika na wandzeru” toera kupitiriza kupasa mbumba ya Mulungu cakudya cauzimu pa ndzidzi wakuthema. (Luka 12:42) Mwakukhonda penula, ife tisatambira mavidhyu, mabukhu akugravarwi, mabukhu akudhindwa na anango mu interneti toera kutiphedza kuwangisa cikhulupiro cathu.

18. Kodi mafala a Yahova asawangisa tani cikhulupiro cathu, pontho asatipasa tani cipapo?

18 Natenepa, ndzidzi onsene tendeni tikumbuke mafala adalonga Yahova pikhali Yezu pa dziko yapantsi. Mafala a Mulungu adalembwa m’Bhibhlya, asatipasa cinyindiro cakuti Yahova asadziwa pinthu pyonsene, pontho iye anamalisa nyatwa zonsene zidabweresa Sathani na dziko yace yakuipa. Natenepa, tisafunika kucita pyonsene pinakwanisa ife toera kubvera Yahova, thangwi tingambvera tinakwanisa kukunda nyatwa zinathimbana na ife cincino na za ntsogolo. Bhibhlya isalonga: “Imwe musafunika kupirira, toera mungamala kucita pinafuna Mulungu, mutambire pidapikira iye.”—Aheb. 10:36.

NYIMBO 4 ‘Yahova Ndi Nkumbizi Wanga’

^ ndima 5 Pikhali Yezu pa dziko yapantsi, Yahova alonga kubulukira kudzulu m’maulendo matatu. Ubodzi mwa maulendo anewa, Yahova akhapanga anyakupfundza a Kristu toera abvere Mwanace. Lero, Yahova asaphatisira Bhibhlya, yakuti isaphataniza pipfundziso pya Yezu na gulu yace toera kulonga na ife. Mu nsolo uno tinapfundza nkhombo zinafuna kukhala na ife tingabvera Yahova na Yezu.

^ ndima 52 PITHUNDZITHUNDZI: Nkulu wa mpingo akuona ntumiki wakutumikira mbakaphedzera kucenesa Nyumba ya Umambo na kutsalakana mabukhu. Buluka penepo ali kunsimba.

^ ndima 54 PITHUNDZITHUNDZI: Banja ibodzi ya ku Serra Leoa ikupereka ncemerero wa misonkhano kuna nsodzi wa nyama za m’madzi.

^ ndima 56 PITHUNDZITHUNDZI: Mboni za Yahova zikucita nsonkhano panyumba ya m’bale peno mulongo thangwi dziko ineyi basa yathu isatcingwa. Iwo nee abvala ninga ali pa misonkhano gopa anadzindikirwa.