Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 NSOLO WA PFUNDZIRO 10

Ninji Cinandipingiza Toera Kubatizwa?

Ninji Cinandipingiza Toera Kubatizwa?

‘Filipi na mamuna wa ku Etiopya aenda m’madzi, buluka penepo Filipi mbam’batiza.’—MABASA 8:38.

NYIMBO 52 Kuperekeka Kwacikristu

PINAFUNA IFE KUPFUNDZA *

1. Ninji pidaluza Adhamu na Eva, pontho ninji pidaacitikira?

MBANI adathema kukhazikisa midida ya pinthu pyadidi na pyakuipa? Pidadya Adhamu na Eva nsapo wa muti unadziwisa pyadidi na pyakuipa, iwo apangiza pakweca kuti nee akhanyindira Yahova na midida yace. Iwo asankhula kukhazikisa midida yawo ene yadidi na yakuipa. (Gen. 3:22) Mbwenye nyerezerani basi pidaluza iwo. Iwo aluza uxamwali wawo na Yahova, mwai wakukhala maso kwenda na kwenda, pontho athapulisa anawo madawo na kufa. (Aroma 5:12) Cisankhulo ca Adhamu na Eva cabweresa nyatwa.

Pidapfundziswa iye thangwi ya Yezu, mamuna wa ku Etiopya abatizwa mwakukhonda dembuka (Onani ndima 2-3)

2-3. (a) Ninji pidacita mamuna wa ku Etiopya pidamwazirwa iye mphangwa na Filipi? (b) Ndi nkhombo zipi zinakhala na ife tingabatizwa, pontho ndi mibvundzo ipi inafuna ife kutawira mu nsolo uno?

2 Mwakusiyana na Adhamu na Eva, mamuna wa ku Etiopya atawira kumwazirwa mphangwa na Filipi. Mamuna unoyu apereka takhuta thangwi ya pinthu pidancitira Yahova na Yezu mbabatizwa mwakukhonda dembuka. (Mabasa 8:34-38) Tingaperekeka kuna Mulungu ninga pidacita mamuna wa ku Etiopya mbatibatizwa tisapangiza pakweca kuti tisapereka takhuta thangwi ya pinthu pidaticitira Yahova na Yezu. Tisapangizambo kuti tisanyindira Yahova, pontho tisadzindikira kuti iye ndiye basi adathema kukhazikisa midida ya pinthu pyadidi na pyakuipa.

3 Nyerezerani nkhombo zinakhala na ife tingatumikira Yahova! Ibodzi mwa nkhombo zenezi, ndi cidikhiro cakukhala na pinthu pyonsene pidaluza Adhamu na Eva, kuphatanizambo umaso wakukhonda mala. Thangwi yakukhulupira kwathu Yezu Kristu, Yahova asalekerera madawo athu, pontho asatipasa cikumbuntima cakucena. (Mat. 20:28; Mabasa 10:43) Kusiyapo pyenepi, tisacita khundu ya banja ya atumiki  a Yahova, pontho tiri na tsogolo yadidi kakamwe. (Juw. 10:14-16; Aroma 8:20, 21) Maseze ale anabatizwa asatambira nkhombo zizinji, mbwenye anango akuti asadziwa Yahova asanyinyirika mbakhonda kutowezera citsandzo ca mamuna wa ku Etiopya. Ninji pinaacitisa kunyinyirika mbakhonda kubatizwa? Pontho anakunda tani pinentso pinaapingiza toera akhonde kubatizwa?

PINENTSO PINAPINGIZA ANANGO TOERA KUBATIZWA

Pinentso pidathimbana na anango mbadzati kubatizwa

Kusowa Cinyindiro (Onani ndima 4-5) *

4-5. Ndi pinentso pipi pidathimbana na m’phale anacemerwa Avery na ntsikana anacemerwa Hannah?

4 Kusowa cinyindiro. Anyakubala a Avery ndi Mboni za Yahova. Babace akhali nkulu wa mpingo waphinga, wa makhaliro adidi na wacitsalakano. Mbwenye Avery nee akhafuna kubatizwa. Thangwi yanji? Iye alonga: “Ine ndikhanyerezera kuti nee mbindidakhala na makhaliro adidi ninga a Babanga.” Avery nee akhali na cinyindiro cakuti mbadakwanisa kucita mabasa akuti panango mbadaapaswa ntsogolo. Pontho alonga: “Ine ndikhagopa kuphembwa toera kucita phembero pamwinji, kucita nkhani, peno kutsogolera nsonkhano wa basa yakumwaza mphangwa.”

5 Hannah, wa pyaka 18, akhadzudzumika thangwi yakusowa cinyindiro. Iye akuzwa na anyakubala akuti asatumikira Yahova. Ngakhale tenepo, iye akhapenula khala mbadakhala maso mwakubverana na midida ya Yahova. Thangwi yanji? Hannah akhali na maonero akuphonyeka thangwi ya iye ene. Midzidzi inango angaipirwa, akaphekesa manungo ace, mbacita pinthu pinango pyakuipa. Iye alonga: “Ine nee ndikhapanga munthu pikhacita ine ngakhale anyakubalanga, pontho ndikhanyerezera kuti Yahova nee mbadandifunabve thangwi ya pikhacita ine.”

Uxamwali Wakuipa (Onani ndima 6) *

6. Ninji pikhacitisa Vanessa kukhonda kubatizwa?

6 Mikakamizo ya axamwali. Vanessa, wa pyaka 22, alonga: “Ndikhali na xamwali wadidi wakuti ndadziwana naye kale kakamwe.” Mbwenye xamwali wa Vanessa nee akhaphedzera cisankhulo cace cakubatizwa. Pyenepi pyantsukwalisa kakamwe. Vanessa athimiza: “Pikhali pyakunentsa kukhala na axamwali, pontho ndikhagopa kuti ndingamalisa uxamwali na iye nee ndinagumanabve xamwali unango.”

Kugopa Kudodoma (Onani ndima 7) *

7. Ninji pikhagopa ntsikana anacemerwa Makayla, pontho thangwi yanji?

7 Kugopa kudodoma. Makayla akhali na pyaka pixanu mu ndzidzi udabuluswa m’bale wace mu mpingo. Mu ndzidzi ukhakula iye, aona kuti pidacita m’bale wace pyatsukwalisa kakamwe anyakubalace. Makayla alonga: “Ine ndikhagopa kubatizwa thangwi ndikhanyerezera kuti ndingacita  madawo ndinabuluswa mu mpingo mbinditsukwalisambo anyakubalanga.”

Kugopa Kutcingwa (Onani ndima 8) *

8. Kodi m’phale anacemerwa Miles akhagopanji?

8 Kugopa kutcingwa. Mai wace Miles nee asatumikira Yahova, mbwenye babace na nkazace unango asatumikira Yahova. Miles alonga: “Ine ndakhala na mai wanga pyanga 18, mbwenye ndikhagopa kumpanga kuti ndisafuna kubatizwa, thangwi ndaona njira idatsalakana iye baba pidakhala iye m’bodzi wa Mboni za Yahova. Ine ndikhagopa kuti mbadandibvuya kakamwe.”

MUNAMALISA TANI KUGOPA?

9. Ninji pinafuna kucitika mungapfundza thangwi ya ufuni na kupirira kwa Yahova?

9 Adhamu na Eva asankhula kukhonda kutumikira Yahova thangwi nee akulisa ufuni wawo kwa iye. Mbwenye Yahova aatawirisa kuti akhale maso mpaka kubala ana mbakhazikisa midida yawo ene kuti anakuza tani anawo. Mbwenye pakupita ndzidzi ungasi, Yahova apangiziratu kuti cisankhulo cidacita Adhamu na Eva cakukhonda kutongwa na Yahova cikhali cakuphonyeka. Mwanawo wakutoma apha m’bale wace wakuti nee akhali na mulando, pontho mu ndzidzi unoyu uphanga na kusowa ulungami wadzathimizirika mu umaso wa anthu. (Gen. 4:8; 6:11-13) Mbwenye, Yahova acita masasanyiro toera kupulumusa ana onsene a Adhamu na Eva akuti asafuna kuntumikira. (Juw. 6:38-40, 57, 58) Mungapfundza pizinji thangwi ya kupirira na ufuni wa Yahova, ufuni wanu kwa iye unadzathimizirika kakamwe. Munadzacalira cisankhulo cidacita Adhamu na Eva mbamuperekeka kwa Yahova.

Munakunda tani pinentso pyenepi

(Onani ndima 9-10) *

10. Thangwi yanji kunyerezera mwacidikhodikho lemba ya Masalmo 19:7 kunakuphedzani kutumikira Yahova?

10 Pitirizani kupfundza thangwi ya Yahova. Mungapfundza pizinji thangwi ya Yahova, munadzakhala na cinyindiro cakuti mukuntumikira mwadidi. Avery, adalongwa mu ndima za nduli alonga: “Ndakhala na cinyindiro pidaleri ine mbandinyerezera mwacidikhodikho thangwi ya pikiro inagumanika pa lemba ya Masalmo 19:7.” (Lerini.) Avery pidaona iye kuti Yahova akukwanirisa pikiro ineyi, ufuni wace kwa iye wadzakhala wakuwanga. Ufuni nee usatipasa cinyindiro basi, mbwenye usatiphedza toera  kuikha manyerezero athu kuna Yahova mbaticita pinafuna iye. Hannah, adalongwa nduli alonga: “Kubulukira mukupfundza na kuleri kwanga Bhibhlya, ndadzindikira kuti ndingaphekesa manungo anga, ndinatsukwalisa Yahova.” (1 Ped. 5:7) Hannah adzakhala ‘nyakucita pinalonga mafala a Mulungu.’ (Tiya. 1:22) Ndi nkhombo zipi zidakhala na iye? Iye alonga: “Pidaona ine kuti kubvera Yahova kusabweresa nkhombo, ufuni wanga kwa iye wathimizirika. Cincino ndiri na cinyindiro cakuti ndzidzi onsene Yahova asanditsogolera mu ndzidzi unafuna ine ciphedzo cace.” Kutomera ndzidzi unoyu, Hannah asiya nsambo wakuphesa manungo ace. Buluka penepo aperekeka kuna Yahova mbabatizwa.

(Onani ndima 11) *

11. Kodi Vanessa acitanji toera kukhala na axamwali adidi, pontho tisapfundzanji?

11 Sankhulani mwandzeru axamwali anu. Vanessa, adalongwa nduli adzindikira kuti xamwali wace akhampingiza kutumikira Yahova. Natenepa iye amalisa uxamwali. Mbwenye Vanessa acita pizinji. Iye awangisira kakamwe toera akhale na axamwali apswa nkati mwa mpingo. Iye alonga kuti cidam’pheza ndi citsandzo cidakhazikisa Nowa na banjace. “Iwo akhadazungulirwa na anthu akuti nee akhafuna Yahova, ngakhale tenepo, iwo akhapangiza makhaliro adidi kuna unango na ndzace.” Pidamala Vanessa kubatizwa, adzakhala mpainiya. Iye alonga: “Pyenepi pyandiphedza toera ndikhale na axamwali adidi, tayu basi mu mpingo mwathu, mbwenye m’mipingo inango.” Imwe munakwanisambo kukhala na axamwali adidi mungakhala akuphatika kakamwe m’basa idatipasa Yahova toera kuicita.—Mat. 24:14.

(Onani ndima 12-15) *

12. Ndi ntundu upi wakugopa wakuti Adhamu na Eva nee akhali nawo, pontho ninji pidaacitikira?

12 Khalani na maonero akulinganira thangwi yakugopa. Ntundu unango wakugopa ndi wadidi kwa ife. Mwacitsandzo, ife tisafunika kugopa kutsukwalisa Yahova. (Masal. 111:10) Mbidakhala kuti Adhamu na Eva akulisa ntundu unoyu wakugopa, iwo nee mbadadawira Yahova. Mbwenye iwo ansandukira. Pidamala iwo kucita pyenepi, maso awo afunguka mbadzindikira kuti adawira Yahova. Iwo athapulisambo anawo madawo na kufa. Nakuti iwo adzindikira kuti akhali  cipezipezi, akhala na manyadzo mbaphimbira manungo awo.—Gen. 3:7, 21.

13-14. (a) Mwakubverana na 1 Pedhru 3:21, thangwi yanji ife nee tisafunika kugopa kakamwe kufa? (b) Ndi api mathangwi ali na ife toera kufuna Yahova?

13 Ndimomwene kuti tisafunika kugopa kutsukwalisa Yahova, mbwenye nee tisafunika kugopa kakamwe kuti tingacita madawo iye anatipha. Thangwi tingadawa mbatitcunyuka Yahova anatilekerera mbatipasa umaso wakukhonda mala. Iye anatilekerera mwakubverana na cikhulupiro cathu ku ntsembe yaciomboli ya Mwanace. Njira ibodzi yakufunika kakamwe yakupangiza cikhulupiro cathu ndi kupereka umaso wathu kuna Mulungu mbatibatizwa.—Lerini 1 Pedhru 3:21.

14 Ife tiri na mathangwi mazinji toera kufuna Yahova. Tayu basi thangwi asatipasa pinthu pyadidi ntsiku zonsene, mbwenye thangwi ya kutipfundzisa undimomwene wace na cifuniro cace. (Juw. 8:31, 32) Iye atipasa mpingo Wacikristu toera kutitsogolera na kutiphedza. Iye asatiphedza toera kupirira nyatwa zathu cincino, pontho asatipasa cidikhiro cakukhala na umaso wa kwenda na kwenda ntsogolo. (Masal. 68:19; Apok. 21:3, 4) Tinganyerezera mwacidikhodikho pidacita Yahova toera kupangiza kuti asatifuna, ife tisakulumizika toera kunfunambo. Pontho ufuni unoyu usatiphedza toera tikhonde kutsukwalisa Mulungu wathu Yahova.

15. Makayla amalisa tani kugopa kwace?

15 Makayla, adalongwa nduli, amalisa kugopa kwace mudabvesesa iye kuti Yahova ndi wakulekerera. Iye alonga: “Ine ndadzindikira kuti tonsene ndife akusowa ungwiro, pontho tisadodoma. Mbwenye ndabvesesambo kuti Yahova asatifuna, pontho asatilekerera kubulukira ku ciomboli.” Kufuna kwace Yahova kwankulumiza toera kuperekeka kuna iye mbabatizwa.

16. Ninji cidaphedza Miles toera kumalisa kugopa kwace?

16 Miles, wakuti nee akhabatizwa thangwi yakugopa mai wace asaka ciphedzo ca muyang’aniri wa cisa. Miles alonga: “Iye akuzwambo m’banja yakugawika mu uphemberi, muyang’aniri wa cisa andiphedza toera kunyerezera kuti ndinaphedza tani mama toera kubvesesa cisankhulo canga cakufuna kubatizwa, pontho baba akhafuna kuti ndibatizwe.” Mai wace Miles nee akomerwa na cisankhulo cidacita mwanace. Na thangwi ineyi, Miles abuluka panyumba toera akwanirise cifuniro cace, mbapitiriza kukhazikisa cisankhulo cace. Miles alonga: “Kupfundza pinthu pyadidi pidandicitira Yahova kwakhuya kakamwe ntimanga. Pikhanyerezera ine thangwi ya ntsembe yaciomboli ya Yezu, ine ndadzindikira kuti Yahova asandifuna kakamwe. Kunyerezera pyenepi kwandikulumiza toera kuperekeka kuna Yahova mbandibatizwa.”

 LEKANI KUSIYA KUCITA CISANKHULO

Ife tinakwanisa kupangiza kuti tisapereka takhuta kuna Mulungu thangwi ya pyonsene pidaticitira iye (Onani ndima 17)

17. Kodi ife tonsene tiri na mwai wakucitanji?

17 Pidadya Eva nsapo wa muti mu Edheni, iye apangiza kuti nee abvera Babace. Adhamu pidabvera iye Eva, apangiza kuti nee apereka takhuta thangwi ya pinthu pyonsene pidancitira Yahova. Tonsene tiri na mwai wakupangiza kuti ndife akusiyana kakamwe na Adhamu na Eva. Mbwenye tisapereka takhuta thangwi ya pinthu pyonsene pidaticitira Yahova. Tingabatizwa, tisapangiza kuti tisakhulupira Yahova, pontho tisaona kuti ndiye basi adathema kukhazikisa midida ya pinthu pyadidi na pyakuipa kuna ife. Kusiyapo pyenepi, ife tisapangiza kuti tisafuna Babathu, pontho tisan’nyindira.

18. Munakhala tani akutsandzaya mu ndzidzi unatumikira imwe Yahova?

18 Tingamala kubatizwa tisafunika kupitiriza kucita pinafuna Yahova, tayu pinafuna ife. Atumiki azinji a Mulungu asacitambo pyenepi. Munakwanisambo kukhala ninga iwo mungapitiriza kubvesesa Mafala a Mulungu, mungagumanika pa misonkhano mwakukhonda phonya, pontho mungacedza na anango thangwi ya undimomwene unalonga pya Babanu waufuni. (Aheb. 10:24, 25) Pakucita pisankhulo, bverani uphungu unakupasani Yahova kubulukira m’Mafalace na gulu yace. (Iza. 30:21) Mungacita pyenepi munadzatsandzaya kakamwe.—Mis. 16:3, 20.

19. Ndzidzi onsene tisafunika kukumbukanji, pontho thangwi yanji?

19 Mungapitiriza kunyerezera pya nkhombo zinakhala na imwe thangwi yakubvera pitsogolero pya Yahova, ufuni wanu kuna iye na midida yace unadzathimizirika. Mungacita pyenepi, nee munatunduka na pinthu pya n’dziko ya Sathani mbamucimwana kutumikira Yahova. Nyerezerani nkhombo zakukhala kwenda na kwenda ntsogolo. Mungadzayang’ana nduli mbamuona cisankhulo cidacita imwe cakubatizwa munadzindikira kuti mwacita cisankhulo cadidi kakamwe.

NYIMBO 28 Mbani Anakhala Xamwali wa Yahova

^ ndima 5 Cisankhulo cakufunika kakamwe cakuti munakwanisa kucicita ndi kubatizwa peno kukhonda kubatizwa. Thangwi yanji cisankhulo ceneci ndi cakufunika kakamwe? Mbvundzo unoyu unatawirwa mu nsolo uno, pontho unaphedza ale ananyerezera kubatizwa toera akhonde kugopa.

^ ndima 56 PITHUNDZITHUNDZI Cinyindiro: M’phale akunyinyirika kutawira pa misonkhano.

^ ndima 58 PITHUNDZITHUNDZI Axamwali: Ntsikana wakuti ndi m’bodzi wa Mboni za Yahova ali na xamwali wakuipa, natenepa iye akhala na manyadzo pidaona iye alongo awiri kutsogolo kwace.

^ ndima 60 PITHUNDZITHUNDZI Kudodoma: Ntsikana unango akhagopa kakamwe kucitambo madawo mu ndzidzi udabuluswa m’bale wace mu mpingo mbabuluka panyumba.

^ ndima 62 PITHUNDZITHUNDZI Kutcingwa: Pakutoma m’phale akhagopa kucita phembero mai wace mbali penepo.

^ ndima 65 PITHUNDZITHUNDZI Cinyindiro: Natenepa iye atonga kukhunganyika mwadidi toera kutawira.

^ ndima 67 PITHUNDZITHUNDZI Axamwali: Mukupita kwa ndzidzi, iye asiya axamwali ace akuipa, mbatoma kubvera Yahova m’makhundu onsene.

^ ndima 69 PITHUNDZITHUNDZI Kudodoma: Mbwenye iye apitiriza kupfundza undimomwene mbabatizwa.

^ ndima 71 PITHUNDZITHUNDZI Kutcingwa: buluka penepo anfokotozera mwacipapo pinakhulupira iye.