Przejdź do zawartości

Jakie znaczenie mają w Biblii liczby? Czy numerologia ma podstawy biblijne?

Biblijna odpowiedź

Liczby w Biblii często mają znaczenie dosłowne, ale niekiedy używa się ich jako symboli. O tym, czy dana liczba ma znaczenie symboliczne, czy nie, decyduje kontekst. Przyjrzyjmy się następującym przykładom:

  • Liczba 1. Symbolizuje jedność. Pewnego razu Jezus modlił się do Boga za swoich naśladowców takimi słowami: „Żeby oni wszyscy byli jedno, tak jak ty, Ojcze, jesteś w jedności ze mną, a ja jestem w jedności z tobą” ​(Jana 17:21; Mateusza 19:6).

  • Liczba 2. W kontekście prawnym relacja dwóch świadków potwierdza prawdziwość jakiejś sprawy (Powtórzonego Prawa 17:6). Podobnie powtórzenie wizji lub wypowiedzi poświadcza, że jest ona pewna i prawdziwa. Na przykład kiedy Józef wyjaśnił sen faraonowi, powiedział: „To, iż sen powtórzono faraonowi dwukrotnie, oznacza, że ta rzecz jest postanowiona przez prawdziwego Boga” ​(Rodzaju 41:32). W proroctwach „dwa rogi” mogą symbolizować dwuwładztwo; jest tak chociażby w proroctwie Daniela dotyczącym mocarstwa medo-perskiego (Daniela 8:20, 21; Objawienie 13:11).

  • Liczba 3. Zeznania trzech świadków były jeszcze bardziej wiarygodne, podobnie trzykrotne powtórzenie jakiejś wypowiedzi miało służyć uwydatnieniu jej znaczenia lub podkreśleniu jej niezawodności (Ezechiela 21:27; Dzieje 10:9-16; Objawienie 4:8; 8:13).

  • Liczba 4. Może wyobrażać zupełność pod względem formy lub pełnionej funkcji. Na przykład „cztery wiatry ziemi” oznaczają niszczycielskie siły, które nadciągają ze wszystkich stron świata (Objawienie 7:1; 21:16; Izajasza 11:12).

  • Liczba 6. Ponieważ jest ona o jeden mniejsza od siódemki, która często symbolizuje zupełność, więc może oznaczać coś niepełnego, niedoskonałego lub charakterystycznego dla wrogów Boga (1 Kronik 20:6; Daniela 3:1; Objawienie 13:18).

  • Liczba 7. Często wyobraża zupełność. Na przykład Bóg polecił Izraelitom, by okrążali Jerycho przez siedem kolejnych dni, przy czym siódmego dnia mieli zrobić to siedem razy (Jozuego 6:15). W wielu miejscach Biblii użyto tej liczby w podobnym znaczeniu (Kapłańska 4:6; 25:8; 26:18; Psalm 119:164; Objawienie 1:20; 13:1; 17:10). Jezus powiedział Piotrowi, że nie powinien przebaczać swojemu bratu tylko „do siedmiu razy”, lecz „aż do siedemdziesięciu siedmiu razy”. Zwielokrotniając liczbę siedem, dał do zrozumienia, że należy przebaczać bez ograniczeń (Mateusza 18:21, 22).

  • Liczba 10. Oznacza całość lub połączenie jakichś elementów (Wyjścia 34:28; Łukasza 19:13; Objawienie 2:10).

  • Liczba 12. Najwyraźniej wyobraża zupełność w ramach porządku ustanowionego przez Boga. Na przykład apostoł Jan zobaczył w danej mu wizji nieba miasto z „dwunastoma kamieniami fundamentowymi, a na nich dwanaście imion dwunastu apostołów” ​(Objawienie 21:14; Rodzaju 49:28). Podobne znaczenie ma wielokrotność liczby 12 (Objawienie 4:4; 7:4-8).

  • Liczba 40. Powiązano z nią kilka okresów sądu lub kary (Rodzaju 7:4; Ezechiela 29:11, 12).

Numerologia (gematria)

Powyższych symbolicznych znaczeń liczb podanych w Biblii nie należy mylić z numerologią, w której magiczne znaczenie przypisuje się liczbom, ich kombinacjom oraz sumom cyfr w liczbach. Na przykład żydowscy kabaliści, posługując się techniką zwaną gematrią, analizują Pisma Hebrajskie i doszukują się w nich liczbowych odpowiedników liter. Numerologia to forma wróżbiarstwa, które Bóg potępia (Powtórzonego Prawa 18:10-12).