Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Koniec cierpień już wkrótce!

Koniec cierpień już wkrótce!

Wyobraź sobie, że żyjesz w świecie wolnym od cierpień — świecie, w którym nie ma przestępczości, wojen, chorób ani klęsk żywiołowych. Wyobraź sobie, że gdy budzisz się każdego dnia, nie musisz się martwić niestabilną sytuacją ekonomiczną, dyskryminacją czy innymi formami niesprawiedliwości. Może wydaje ci się to zbyt piękne, żeby mogło być prawdziwe? Rzecz jasna, takich warunków nie jest w stanie zapewnić żaden człowiek ani żadna ludzka organizacja. Ale zapowiedź usunięcia przyczyn wszelkich cierpień — łącznie z omówionymi w poprzednim artykule — pochodzi od samego Boga. Oto niektóre obietnice z Jego Słowa, Biblii:

WŁADZĘ OBEJMIE DOBRY RZĄD

„Bóg nieba ustanowi królestwo, które nigdy nie zostanie obrócone wniwecz. I to królestwo nie przejdzie na żaden inny lud. Zmiażdży ono wszystkie owe królestwa i położy im kres, lecz samo będzie trwać po czasy niezmierzone” (Daniela 2:44).

Królestwo Boże to niebiański rząd z Jezusem Chrystusem na czele. Zajmie ono miejsce wszystkich ludzkich rządów i dopilnuje, żeby wola Boża działa się nie tylko w niebie, ale również tu, na ziemi (Mateusza 6:9, 10). Nigdy nie zostanie zastąpione przez jakiś rząd ludzki, ponieważ jest „wiecznotrwałym królestwem naszego Pana i Wybawcy, Jezusa Chrystusa”. Zapewni ono nieprzemijający pokój (2 Piotra 1:11).

NIE BĘDZIE JUŻ RELIGII FAŁSZYWYCH

„Szatan ciągle się przeobraża w anioła światła. Nic zatem wielkiego, jeśli również jego słudzy ciągle się przeobrażają w sług prawości. Ale ich koniec będzie według ich uczynków” (2 Koryntian 11:14, 15).

Fałszywe religie zostaną zdemaskowane jako dzieło Diabła i całkowicie usunięte. Z ziemi zniknie też fanatyzm i przelew krwi na tle religijnym. Dzięki temu wszyscy, którzy kochają „żywego i prawdziwego Boga”, będą mogli oddawać Mu cześć „duchem i prawdą” w obrębie „jednej wiary”. Zapanuje wtedy prawdziwa harmonia i jedność (1 Tesaloniczan 1:9; Jana 4:23; Efezjan 4:5).

ZNIKNIE LUDZKA NIEDOSKONAŁOŚĆ

„Będzie z nimi sam Bóg. I otrze z ich oczu wszelką łzę, i śmierci już nie będzie ani żałości, ani krzyku, ani bólu już nie będzie. To, co poprzednie, przeminęło” (Objawienie 21:3, 4).

Stanie się to możliwe dzięki temu, że Bóg Jehowa posłał Jezusa, żeby oddał za ludzkość życie (Jana 3:16). Pod rządami Syna Bożego ludzie osiągną doskonałość. „Będzie z nimi sam Bóg”, który „otrze z ich oczu wszelką łzę”, skończą się  więc wszystkie cierpienia. Pójdą one w niepamięć razem z ludzką niedoskonałością; „prawi posiądą ziemię i będą na niej przebywać na zawsze” (Psalm 37:29).

NIE BĘDZIE WPŁYWU ZŁYCH DUCHÓW

„[Jezus Chrystus] schwytał smoka, pradawnego węża, którym jest Diabeł i Szatan, i związał go na tysiąc lat. I wrzucił go do otchłani, i zamknął ją, i nad nim opieczętował, żeby już nie wprowadzał w błąd narodów” (Objawienie 20:2, 3).

Gdy Szatan z demonami zostanie związany i wtrącony do „otchłani”, oznaczającej stan nieaktywności, te złe duchy utracą możliwość oddziaływania na ludzi. Nie będą już mogły mieszać się w ich sprawy. Świat uwolniony od destrukcyjnego wpływu Szatana i demonów wreszcie odetchnie z ulgą!

SKOŃCZĄ SIĘ „DNI OSTATNIE”

„Dni ostatnie” zakończą się, jak to określił Jezus, „wielkim uciskiem”. Powiedział: „Potem będzie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd i już nigdy więcej nie będzie” (Mateusza 24:21).

Ucisk ten okaże się naprawdę wielki, ponieważ dojdzie wtedy do niespotykanych nieszczęść. W ich punkcie kulminacyjnym nastąpi „wojna wielkiego dnia Boga Wszechmocnego”, znana lepiej pod nazwą Armagedon (Objawienie 16:14, 16).

Wszyscy ludzie miłujący prawość z utęsknieniem wyczekują końca dzisiejszego niegodziwego świata. Omówmy teraz pokrótce kilka błogosławieństw, które przypadną im w udziale pod rządami Królestwa Bożego.

BÓG OBIECUJE JESZCZE WIĘCEJ!

„Wielka rzesza” przejdzie żywo do pokojowego nowego świata: Słowo Boże zapowiada, że ‛z wielkiego ucisku wyjdzie’, czyli zostanie ocalona, niezliczona „wielka rzesza”, która w ten sposób znajdzie się w nowym, sprawiedliwym świecie (Objawienie 7:9, 10, 14; 2 Piotra 3:13). Swoje wybawienie będzie ona przypisywać Jezusowi Chrystusowi, „Barankowi Bożemu, który usuwa grzech świata” (Jana 1:29).

Bóg zapewni edukację, która przyniesie wiele dobrego: W nowym świecie „ziemia będzie napełniona poznaniem Jehowy” (Izajasza 11:9). W ramach Bożego programu edukacyjnego ludzie będą się uczyć utrzymywać pokojowe stosunki z bliźnimi i żyć w harmonii ze środowiskiem. Bóg obiecuje: „Ja, Jehowa, jestem twoim Bogiem; uczę cię, byś odniósł pożytek, sprawiam, że idziesz drogą, którą powinieneś kroczyć” (Izajasza 48:17).

Z grobów powstaną nasi zmarli bliscy: Kiedy Jezus przebywał na ziemi, wskrzesił swojego przyjaciela Łazarza (Jana 11:1, 5, 38-44). Pokazał tym samym, czego dokona na znacznie większą skalę jako Władca Królestwa Bożego (Jana 5:28, 29).

Pokój i prawość będą trwać wiecznie: Pod panowaniem Chrystusa skończy się bezprawie. Skąd o tym wiemy? Ponieważ Jezus potrafi czytać w sercach, wykorzysta tę umiejętność do osądzenia, kto jest prawy, a kto niegodziwy. Ci, którzy nie zechcą porzucić złego postępowania, nie będą mogli żyć w Bożym nowym świecie (Psalm 37:9, 10; Izajasza 11:3, 4; 65:20; Mateusza 9:4).

Przyjrzeliśmy się tylko kilku spośród wielu proroctw biblijnych, które dotyczą wspaniałej przyszłości czekającej ludzi. Gdy Królestwo Boże będzie rządzić nad ziemią, jej mieszkańcy już zawsze będą się cieszyć „obfitością pokoju” (Psalm 37:11, 29). Wszystko, co dotąd trapiło ludzkość, zniknie. Bóg zaręcza za to własnym słowem. Mówi: „Oto czynię wszystko nowe. (...) Słowa te są wierne i prawdziwe” (Objawienie 21:5).