Saray Orihinal a Kansion

Koleksion na saray kansion nipaakar ed panamabli ed saray espiritual a tawir tayo.

Imadyin Mon Paraiso La

Asingsingger lay balon mundo.

Asingsingger La

Say pantalaran ed magano lan onsabi ya Paraiso et makatulong pian makapansungdo tayo.

Tulongan Mo Ak ya Manpakpel

Sarag itayon tulongan nen Jehova ya manpakpel, antokaman ya subok so arapen tayo.

Sakey Tayon Pamilya

Inerman so nanlapuan tayo, kaiba itayo ed pamilya nen Jehova.

“Pilalaban Parad Pananisia”

Anggano wala ray problema tan kairapan ya aarapen tayo, sarag tayoy mansiansian matoor ed si Jehova.

Si Jehova Naynay ya Wadtan

Si Jehova et naynay ya akaparaan ya ontulong ed sikatayo.

Dia ed Balon Mundo

Maabig so epekto no positibo iray iimadyinen tayo. Makatulong iyan kansion pian akapokus tayo ed bilay diad balon mundo.

Bilay Koy Iter Kod Sika

Lapud inaro tayoy Jehova, labay tayon idedika so bilay tayo tan manpabautismo.

Agmanganggan Aro

Say aro ya manlalapud si Jehova et agbalot mangangga. Lapuan itan na liket tan ligliwa.

Paawit Mo

No nadi-depress ka, itultuloy moy manmatalek ed si Jehova ya tulongan tan ligliwaen to ka.

Aligen so Ugaw

Panon tayon naalig iray ugugaw diad pangipanengneng tayoy panangaro?

Inaro Ka na Dios

Tandaan tayo ya anggan anto ni tay onsabin subok, inar-aro itayo nen Jehova.

Tulongan Mo Ak ya Mamerdona

Walay akasakit ed sika? Singa mairap mon lingwanay ginawa to? Amtaen no panon mon naperdona.

Milumba Parad Bilay

Mandesisyon na duga pian manalo ed lumba parad bilay.

Ag-onsuko

Panon kan nawalaan na mabiskeg a pananisia?

Sikay Inar-arok

Panliketan so regalo nen Jehova ya panangasawa.

Say Liket ya Iiter Mo

Si Jehova so Lapuan na tuan liket tayo, natan tan diad andi-anggaan.