Saray Orihinal a Kansion

Koleksion na saray kansion nipaakar ed panamabli ed saray espiritual a tawir tayo.

Tulongan Mo Ak ya Manpakpel

Sarag itayon tulongan nen Jehova ya manpakpel, antokaman ya subok so arapen tayo.

Sakey Tayon Pamilya

Inerman so nanlapuan tayo, kaiba itayo ed pamilya nen Jehova.

“Pilalaban Parad Pananisia”

Anggano wala ray problema tan kairapan ya aarapen tayo, sarag tayoy mansiansian matoor ed si Jehova.