Onlad karga

Onlad saray karga

Sakey Tayon Pamilya

Sakey Tayon Pamilya
VIEW

I-download:

 1. 1. Manbiahe na arawrawi,

  Onla ed arum ya pasen.

  Si Jehova la

  so mamendisyon

  ed amin ya gawaen.

  Tan anggan walay insakripisyom,

  Ta parad si Jehova.

  Tan no aroy agagi so sankalikna,

  Nibaga ti iya:

  (KORO)

  Sakey tayon pamilya.

  Amin so sankakaiba.

  Inerman so nanlapuan,

  Aroan,

  sankapatnagan.

 2. 2. Wadman lan mantatalaran

  Pian agagi so i-welcome.

  Insan ginmapo la so musika

  Tan liket so nalikna.

  Pisalamatay Dios ya Jehova

  Sikatoy angigiya

  Kanian manbabansag tayo ya kansionan,

  Dayewe’d andi-angga.

  (KORO)

  Sakey tayon pamilya.

  Amin so sankakaiba.

  Inerman so nanlapuan,

  Aroan,

  sankapatnagan.

 3. 3. Manbiahe ed eroplano

  Onla ed lugar ya balo.

  Insan manpulong tan mitongtong ed

  makaaro ya too.

  Tan lapud panangaroy agagi

  Maliket so ulopan.

  On, komon ipanengneng tayoy aroan

  Ed andi-anggaan!

  (BRIDGE)

  Marakdakep,

  Walay pamilyam inermay laen mo—,

  Diad Taiwan tan Canada,

  Diad Japan, Indonesia.

  (KORO)

  Sakey tayon pamilya.

  Amin so sankakaiba.

  Inerman so nanlapuan,

  Aroan,

  sankapatnagan.

  Antokaman ya bansa—

  Amin so sankakaiba.

  Pamilya nen Jehova’n Dios,

  Aroan so sankapatnagan!

  Hong Kong, Sri Lanka, tan dia ed Italya—

  Australia, Russia, Amerika—

  Venezuela, Singapore, tan Estonia—

  Aroan, sankapatnagan.