SAY PANAG-BANTAYAN Hulyo 2015 | Magano La Kasi Anggaan?

No walay mangibagan, “Magano lay anggaan!” antoy naisip mo? Kasin napapagaan kad naiisip mo?

MANUNAN ARTIKULO

“Anggaan”—Antoy Labay ton Ibaga?

Antam kasi ya say ibabaga na Biblia nipaakar ed “anggaan” et maong a balita?

MANUNAN ARTIKULO

Magano La Kasi Anggaan?

Amtaey apatiran kabiangan na tanda na anggaan ya ibabaga na Biblia ya mangebat ed satan.

MANUNAN ARTIKULO

Dakel so Makaliktar ed Anggaan—Sarag Mo Met

Balet panon? Kasin man-stock kay naakan tan arum nin nausar mo odino manparaan ka pian protektaay sarilim?

No Panoy Itatken ya Maliket

Anemiran suhestion ya base ed Biblia ya makatulong pian makapan-adjust kad sayan balon parte na bilay mo.

UUMANEN NA BIBLIA SO BILAY

Naamtaan Kon si Jehova et Mapangasi tan Manamerdona

Nagmaliw ya bisyo nen Normand Pelletier so panlokod totoo. Balet akaakis nen abasa toy sakey ya bersikulo ed Biblia.

Siopa so Antikristo?

Kasin onsabi ni labat, o wadia lan abayag?

Ebat ed Saray Tepet ed Biblia

Panon mon napabaleg ya responsable iray anak mo?