Onlad karga

Onlad saray karga

 MANUNAN ARTIKULO

Magano La Kasi Anggaan?

Magano La Kasi Anggaan?

Abuloyan kasi na Dios ya mantultuloy ya sakitan na too so kapara to tan nipeligro so arapen na totoo? Andi, singa naaralan tayo la, walay gawaen to pian panganggaen so abayag lan kairapan tan panangabuso. Labay na Amalsa ed totoo tan mundo ya naamtaan mo ya asingger lay ikiwas to. Panon ton ipapaamta itan?

Imanoen iyan ilustrasyon: No manbiahe kan walay sarilin luganan, nayarin mannengneng ka ni impormasyon diad Internet, mapa, tan saray akasulat ya direksion. Tan no nanenengneng mo la ray karatula tan pakatandaan ya walad samay nalam ya direksion, antam ya asingger ka lad laen mo. Ontan met, inter na Dios so Salita to ya ditan nabasa iray tandan mapatpatnag ed interon mundo. No nanenengneng tayon nagagawa la iratan, anta tayon wala ti lad panaon ya ompugtad anggaan.

Ipapaliwawa na Biblia ya onsabi so nikadkaduma tan importantin panaon ya manresultad anggaan. Diad satan ya panaon, wala ray nagawa ed interon mundo ya agnin balot agawa nensaman. Pantongtongan tayoy pigaran abitlad Salita na Dios.

1. GRABE IRAN PROBLEMA ED INTERON MUNDO Diad samay propesiya ed Mateo kapitulo 24, akasulat iray nagawad mundo ya kabiangan na tanda. Satan so pakatandaan na kaunoran iran agew tan ompugtad panaon na ‘isabi na anggaan.’ (Bersikulo 14) Kaiba ditan iray angkakabaleg a guerra, eras, yegyeg ed nanduruman pasen, idakel na kaugsan, ibetel na panangaro, tan maamot ya pangibalang na saray lider na relihyon ed totoo. (Bersikulo 6-26) Siempre, wala met la ray agawan ontan diad linmabas iran siglo. Balet legan a manasingger so anggaan, nagawa iratan ya amin diad parehon panaon. Likud nid saratan, kaiba met irayay ontumbok ya taloran pakatandaan.

2. UGALI NA TOTOO Ibabaga na Biblia ya diad “kaunoran iran agew,” say panaon ya ompugtad anggaan, napatnagan so iyuges na ugali na totoo. Oniay nabasa tayo: “Saray totoo et magmaliw a maaro ed inkasikaran dili, maaro ed kuarta, mapaspasirayew, mapaatagey, maayew, agmatulok ed atateng da, agda amtay misalamat, aliwa ran matoor, anggapoy panangaro ra ed kapamilyaan da, agdan balot labay so mipaknaan, managpauges ira, anggapoy panangontrol da ed dili ra, masesebeg ira, agda aaroen so kamaongan, traidor ira, anawet so ulo ra, makinon ira, mas inaro ra so likeliket nen say Dios.” (2 Timoteo 3:1-4) Tua ya dati lan wala ray agda rerespetoey kapara dan too, balet dia labat ed “kaunoran iran agew” ya talagan onggrabe iratan kanian nibagan satan et “nikadkaduma tan mair-irap a panaon.” Naiimanom kasi iyan onuuges ya ugali na totoo?

3. NADEDERAL SO DALIN Ibabaga na Biblia ya ‘deralen na Dios iramay manederal ed dalin.’ (Apocalipsis 11:18) Panon ya dederalen na totoo so dalin? Singa itan ed panaon nen Noe: “Say dalin met inmuges nen saman ed arap na Dios, tan say dalin napno nen saman na karawalan. Say Dios ninmengneng ed dalin, et nia, sikato so inmuges.” Lapud saman, imbaga na Dios ya deralen to iraman ya mauges ya totoo. (Genesis 6:11-13) Naiimanom kasi iray ebidensyan napno lay kaugsan so dalin? Sakey ni, talagan duma la iyan panaon ta wala lay pakayari na toon deralen so amin ya totoo. Wala ray naimbento dan armas. Tan nadederal met so dalin ed sananey nin paraan. Saray kaukolan tayo pian manbilay—dagem, ayayep tan tanaman, saray dayat—et  tuloytuloy ya nadederal lapud makapuy a panangasikaso.

Isip mo pa, ‘Nen apalabas labat ya siglo, anggapo met so pakayari na too ya deralen so amin ya totoo.’ Balet natan sarag da la, manitipon iray high-tech iran armas tan dederalen day kaliberliber. Mas maples ni iyaaligwas na teknolohiya nen say abilidad na toon talosan tan kontrolen iray epekto na saratan. Balet aliwan say too so mandesisyon o mangontrol na nagawad mundo. Antis nin naupot so bilay diad dalin, deralen la na Dios iramay manederal ed dalin. Impormisa to itan!

4. PANAGPULONG ED INTERON MUNDO Say sakey nin kabiangay tanda na anggaan et say kimey ya anggapoy makapipara: “Sayan maong a balita na panarian so nipulong ed interon dalin bilang pantasi ed amin a nasyones, insan onsabi so anggaan.” (Mateo 24:14) Sayan panagpulong a kimey et midumaan ya maong ed panagkomberte ya pigaran siglo lan gagawaen na saray relihyon. Diad kaunoran iran agew, walay espisipikon mensahe ya manunan ipakabat, say “maong a balita na panarian.” Walay antam ya relihyon ya mangipapakabat ed satan a mensahe? Anggano wala ray manpupulong na singa ontan ya mensahe, kasin diad lugar yo labat? Odino ipupulong day maong a balita “ed interon dalin bilang pantasi ed amin a nasyones”?

Say Panarian na Dios et iyaabawag ed interon mundo diad nilasus ya lenguahe

Say Web site ya www.jw.org et mangipapakabat ed “sayan maong a balita na panarian.” Nanengneng ditan iray literatura ya mangipapaliwawa ed satan a mensahe diad masulok ya 700 ya lenguahe. Wala ni antam ya arum ya mangipapakabat ed maong a balita na Panarian ed interon mundo? Anggan nen anggapo ni Internet, kabkabat la ray Tasi nen Jehova lapud pansasagpot dan iyabawag so maong a balita na Panarian na Dios. Manlapu la nen 1939, akasulat ed apis na kada isyu na Say Panag-bantayan iray salitan “Mangipapalapag na Panarian nen Jehova.” Imbaga na sakey a libro nipaakar ed relihyon ya say pampupulong na Saray Tasi nen Jehova et “agnaparaan lapud karakel na napupulongan tan kaawang na nasasabi da.” Lapud sayan panagpulong, nipapakabat so maong a balita ya magano lan “onsabi so anggaan” panamegley na Panarian na Dios.

IMPORTANTIN PANAON ED HISTORY NA MUNDO

Naiimanom ta ya nagagawa la natan irayan apatiran kabiangan na tanda ya impasakbay na  Biblia? Masulok lan sanlasus a taon ya mangiiter iyan magasin na impormasyon nipaakar ed saray nagagawad mundo pian kada sakey ya manbabasa et nanengneng ton mismo ya magano lay anggaan. Siempre, siansia nin wala ray agmanisia, ibabaga ran aliwa iray ibabalitan bilang tan impormasyon tan nayarin sasalatan iratan. Ibabaga ra met ya lapud onaaligwas so komunikasyon ed interon mundo, mas onloloor so situasyon. Balet ondarakel so ebidensya ya wala ti lad sampot na nikadkaduman panaon ed history na too.

Manisia ray eksperto ya magano lan nagawa iray baleg ya pananguman ed sayan mundo. Singa bilang, nen 2014, pinasakbayan na Science and Security Board na Bulletin of the Atomic Scientists so United Nations Security Council nipaakar ed saray manunan mamepeligrod bilay na too. Oniay imbaga da: “No usisaen ya maong irayan peligro, nanengneng tayo ya baleg so posibilidad ya walay nagawan trahedya lapud teknolohiya ya mamatey ed amin ya totoo.” Ondadakel so totoon manisia ya wala ti lad satan ya kritikal ya panaon ed history. Segurado iray publisher na sayan magasin tan dakel ed saray manbabasa ya talagan sayan nikadkaduman panaon so kaunoran iran agew tan magano lay anggaan. Balet imbes ya natatakot ed nagawad arapen, makapanliket kad saray nagawa. Akin ey? Ta sarag moy niliktar!