SAY PANAG-BANTAYAN—PANARALAN YA EDISYON Nobyembre 2016

Walad sayan isyu iray aaralen ya artikulo parad Disyembre 26, 2016 anggad Enero 29, 2017.

Salita ya Napnoy Kabaliksan!

Antoy impanawag nen Jesus ed saray bibii ya ipapasen a marespeto?

“Itultuloy Yon Pasesegen so Sakey tan Sakey Diad Kada Agew”

Akin ya importante so panamaseseg? Antoy naaralan tayod paraan na panamaseseg nen Jehova, Jesus, tan Pablo? Tan panon kayon makapangiter na epektibon panamaseseg?

Organisado Lapud Panguunor ed Libro na Dios

Si Jehova so sankamaongan ya Manag-organisa. Agta dapat labat ya ilaloan tayon organisado met iray mandadayew ed sikato?

Kasin Papablien Moy Libro nen Jehova?

Marakdakep iray resulta no panggugunaetan na saray totoo na Dios ya iyaplikay simbawa ed Salita to tan matoor dan suportaay organisasyon to.

“Balbaleg so Kimey”

Pribilehyom ya suportaan iya.

Tinawag Manlapud Kabilungetan

Panon tayon nibaga ya saray totoo na Dios et walad kabilungetan nen komaduan siglo C.E.? Panon tan kapigan sinminag so liwawa ed sikara?

Inmekal Irad Palson Relihyon

Kapigan sigpot ya akablos iray totoo na Dios ed panangontrol na Babilonia?

“Manangipalapag na Panarian Diad Britain—Bangon Kayo!!”

Anggapoy baleg ya inaligwasan na saray managpulong na Panarian diad Britain ed loob na samploy taon! Anton pananguman so ginawa?