Onlad karga

Onlad saray karga

Organisado Lapud Panguunor ed Libro na Dios

Organisado Lapud Panguunor ed Libro na Dios

“Diad karunongan et inletneg nen Jehova so dalin. Diad pakatebek et inletneg ton malet so katawenan.”​—PRO. 3:19.

KANSIONEN: 105, 107

1, 2. (a) Antoy ibabaga na arum ed ideya ya walay organisasyon na Dios? (b) Antoy pantongtongan tayo ed sayan artikulo?

KASIN walay organisasyon na Dios? Ompan ibaga na arum, “Agmo kaukolan so sakey ya organisasyon ya mangigiya ed sika. Say importante et agmo lilingwanan so Dios.” Duga kasi ’tan? Antoy ipapanengneng na saray ebidensya?

2 Diad sayan artikulo, pantongtongan tayo ray ebidensya ya si Jehova et Dios na uksoy, sikato so sankamaongan ya Manag-organisa. Pantongtongan tayo met no antoy kaukolan tayon gawaen no makaawat tayoy instruksion diad organisasyon nen Jehova. (1 Cor. 14:33, 40) Nen inmunan siglo C.E. tan diad panaon tayo, akatulong ed saray totoo nen Jehova so Kasulatan pian nagawaay malaklaknab ya panangipulong ed maong a balita. Lapud uunoren tayo so Biblia tan saray instruksion na organisasyon, napansiasiansia tayo so kalinisan, kareenan, tan pankakasakey na kongregasyon.

SI JEHOVA, SAY SANKAMAONGAN YA MANAG-ORGANISA

3. Antoy akakombinse ed sika ya si Jehova so sankamaongan ya Manag-organisa?

3 Papaneknekan na impamalsa ya say Dios so sankamaongan  ya Manag-organisa. Inkuan na Biblia: “Diad karunongan et inletneg nen Jehova so dalin. Diad pakatebek et inletneg ton malet so katawenan.” (Pro. 3:19) Say amta tayo labat et saray “kabiangan na saray kimey” na Dios tan “makalkalna labat ya esaes so nadngel nipaakar ed sikato.” (Job 26:14) Balet anggano dagdaiset so amta tayo nipaakar ed saray planeta, bitewen, tan galaxy, bibidbiren tayon say uniberso et organisadon maong. (Sal. 8:3, 4) Minilyon so bitewen ed saray galaxy, tan amin iratan et mauk-uksoy ya ontetelek ed katawenan. Saray planeta ed solar system tayo et onliliber ed agew diad sarili dan orbit a singano walay tutumboken dan ganggan na trapiko! Seguradon makatulong ed sikatayo so inkakomplikado na uniberso pian natalosan ya si Jehova, say “marundunong a nanggawa ed katawenan” tan dalin, so makanepegan ed galang, katooran, tan dayew.—Sal. 136:1, 5-9.

4. Akin ya agnaebatan na science so dakel a tepet?

4 Lapud science, dakel lay naaralan tayo nipaakar ed uniberso tan planetan dalin, tan apaaligwas met na satan so kabibilay tayo. Balet dakel a tepet so agnaebatan na science. Singa bilang, ag-eksakton nipaliwawa na saray astronomo no panon ya niwala so uniberso odino no akin ya wadia tayod planetan Dalin ya dakel so manbibilay. Sakey ni, agnipaliwawa na karaklan no akin ya pipirawaten na totoo so manbilay ya anggapoy anggaan. (Ecl. 3:11) Akin et dakdakel so importantin tepet ya agnaeebatan? Say sakey a rason et agmanisiad Dios so maslak ya scientist tan arum nin totoo, tan ibabangat day teoryan ebolusyon. Balet diad Libro nen Jehova, naebatan iray tepet ya abayag lan pankelawan na totoo.

5. Akin et nibagan say too et akadepende ed saray ganggan ed palsa?

5 Ginawa nen Jehova iray ganggan ed palsa. Sarayan ganggan et agmanguuman tan napanmatalkan. Saray electrician, tubero, engineer, piloto, doktor, tan arum ni et mandedepende ed sarayan ganggan pian nagawaaan day trabaho da. Singa bilang, iilaloan na saray doktor ya saray parte na laman na too et agmanguuman so kawalaan da. Kanian agla kaukolan ya anapen ni na doktor no iner so kawalaan na puso na pasyente to. Tan amin tayo et uunoren tayo ray ganggan ed palsa, ya singa say grabidad, ta no andi et ompan napeligroy bilay tayo!

INORGANISA NA DIOS

6. Akin et iilaloan tayo ya organisado iray mandadayew ed si Jehova?

6 Talagan makapadinayew so inkaorganisa na uniberso. Kanian seguradon iilaloan nen Jehova ya organisado met iray mandadayew ed sikato. Diad tua, lapud satan et inter toy Biblia pian nigiya itayo. Magmaliw ya maermen tan miserable so bilay tayo no agtayo unoren so organisasyon na Dios tan saray estandarte to.

7. Antoy mangipapanengneng ya say Biblia et organisado odino mauk-uksoy ya libro?

7 Say Biblia et aliwan basta koleksion na nanduruman sulsulat na saray Judio tan Kristiano. Imbes, sakey itan ya organisado odino mauk-uksoy ya libro​—sakey ya marakdakep a regalo na Dios. Saray libro na Biblia et agmankokontraan. Susuportaan na Genesis anggad Apocalipsis so tema na satan​—say kiyalangon na soberanya nen Jehova tan say pakasumpal na linawa to diad dalin panamegley na Panarian to. Say manuley ed satan et si Kristo, say impromisan “ilalak.”—Basaen so Genesis 3:15; Mateo 6:10; Apocalipsis 11:15.

8. Akin et nibagan organisado iray Israelita?

8 Organisado iray Israelita nensaman. Singa bilang, diad Mosaikon Ganggan et wala  ray “bibii ya naorganisan manlingkor diad lolooban na tolda a pantitiponan.” (Exo. 38:8) Sano onalis na kampo iray Israelita tan bagbagen day tabernakulo, walay uksoyan ya tutumboken da. Nen panaon nen Arin David, inorganisa to ray Levita tan saserdote ed saray grupo. (1 Awa. 23:1-6; 24:1-3) Tan nen inunor na saray Israelita si Jehova, nagmaliw iran mauksoy, mareen, tan nankakasakey.—Deu. 11:26, 27; 28:1-14.

9. Antoy mangipapanengneng ya organisado so Kristianon kongregasyon nen inmunan siglo?

9 Organisado met so Kristianon kongregasyon nen inmunan siglo, tan agunggonaan ira ed panangigiya na mananguley ya ulop, ya diad gapo et saray apostol labat so membro. (Gawa 6:1-6) Ag-abayag, wala ni ray arum ya mamatatken ya inyarum ed mananguley ya ulop. (Gawa 15:6) Saray bilin tan instruksion et inter met panamegley na saray pinuyanan ya sulat na lalakin membro odino maapit ya kaiba na mananguley ya ulop nen inmunan siglo. (1 Tim. 3:1-13; Tito 1:5-9) Panon ya agunggonaan so kongregasyon nen inunor day panangigiya na mananguley ya ulop?

10. Antoy resulta nen inunor na saray kongregasyon nensaman iray totontonen ya denisisyonan na mananguley ya ulop? (Nengnengen so litratod gapo na artikulo.)

10 Basaen so Gawa 16:4, 5. Impasabi na saray agagin manbiabiahe ya mangirerepresenta ed mananguley ya ulop iray “totontonen a denisisyonan na saray apostol tan saray mamatatken a walad Jerusalem.” Sanen inunor na saray kongregasyon iray totontonen, “nantultuloy a binmiskeg ed pananisia iray kongregasyon tan ondarakel so bilang da ed kada agew.” Kasin walay naaralan tayod sayan salaysay na Biblia ya niyaplika tayo natan ed loob na organisasyon na Dios?

KASIN UUNOREN MO RAY INSTRUKSION?

11. Antoy nepeg ya gawaen na saray aturon lalaki no makaawat iray instruksion manlapud organisasyon na Dios?

11 Diad panaon tayo, antoy nepeg ya gawaen na saray membro na Branch Committee, manangasikaso na sirkito, tan saray elder no makaawat iray instruksion manlapud organisasyon na Dios? Bibilinen itayon amin na Libro nen Jehova ya magmaliw a maunor tan mapasakop. (Deu. 30:16; Heb. 13:7, 17) Agnayari ed organisasyon na Dios so makritiko odino mareklamo, ta say ontan ya ugali et deralen toy aroan, kareenan, tan pankakasakey na saray kongregasyon. Siempre, anggan siopan matoor ya Kristiano et agto labay ya aligen so agmagalang tan agmatoor ya ugali nen Diotrefes. (Basaen so 3 Juan 9, 10.) Marakep no tepetan tayoy sarili tayo: ‘Kasin napapabiskeg kod espiritual iray nakakaulop ko? Kasin aawaten tan tutumboken kon tampol so instruksion na saray mangidadaulo?’

12. Anton pananguman so ginawa no panon ya tuturoen iray elder tan ministeryal a lingkor?

12 Imanoen so agano nin desisyon na Mananguley ya Ulop. Diad “Tepetepet na Saray Manbabasa” ed Nobyembre 15, 2014 ya Say Panag-bantayan et nabasa so pananguman no panon ya tuturoen iray elder tan ministeryal a lingkor. Imbaga na artikulo ya nen inmunan siglo, inikdan na mananguley ya ulop na autoridad iray ombiabiahen manangasikaso ya manuro na mamatatken tan ministeryal a lingkor. Pian naalig iyan ginawa nensaman, manlapu la nen Setyembre 1, 2014, saray ombiabiahen manangasikaso la so manuturo na saray elder tan ministeryal a lingkor. Kakabaten na ombiabiahen manangasikaso iray irerekomenda tan no nayari et ulopen to rad ministeryo. Oobserbaan to met so pamilya na brother ya irerekomenda. (1 Tim. 3:4, 5) Maalwar  ya ikonsidera na ulop na mamatatken tan na manangasikaso na sirkito iray Makasulatan ya kualipikasyon parad saray elder tan ministeryal a lingkor.—1 Tim. 3:1-10, 12, 13; 1 Ped. 5:1-3.

13. Panon tayon nipanengneng ya susuportaan tayoy bilin na saray elder?

13 Kaukolan tayon unoren so base ed Biblian bilin na saray elder. Sarayan matoor ya pastol ed organisasyon na Dios et manpapaigiya ed “maabig” odino “makagunggona” ya instruksion na Libro na Dios. (1 Tim. 6:3, paimanod leksab) Imanoen pay simbawa nen Pablo nipaakar ed saray “masunggay” ed kongregasyon. Saray arum et “ag-iran balot mankikimey, noagta pibabalian day agda nepeg a pibabalian.” Seguradon binilin ira na saray mamatatken, balet ta imbaliwala da itan. Antoy nepeg ya pangipasen na kongregasyon ed ontan ya too? Imbilin nen Pablo: “Sikatoy markaan yo tan agyo la pipiulopan.” Balanse itan ya simbawa lapud binilin met ira ya ag-ipasen a kabusol so ontan a too. (2 Tes. 3:11-15) Diad panaon tayo, panamegley na paliwawa et papasakbayan na saray elder iramay agda uumaney kagagawa da pian agnabalaw so kongregasyon, singa say pidi-date ed agmananisia. (1 Cor. 7:39) Antoy reaksion mo no walay ontan ya paliwawa na saray elder? No antam no siopa so natutukoy, kasin agka la miulop ed sikato? Lapud maaron malasakit tan determinasyon mon gawaey duga, ompan sikatoy napakiwas ya manguman. [1]

PANSIANSIAEN SO KALINISAN, KAREENAN, TAN PANKAKASAKEY

14. Panon itayon makatulong pian mansiansian malinis so kongregasyon?

14 No unoren tayoy bilin na Salita na Dios, makatulong itayo pian mansiansia so espiritual ya kalinisan na kongregasyon. Imanoen pa imay agawa ed Corinto nensaman. Nansagpot si Pablo ya nampulong ed satan a syudad, tan inad-aro to ray kapara ton “masanto,” saray agagi ed Corinto. (1 Cor. 1:1, 2) Balet seguradon agonigon nen kaukolan ton asikasoen so problema nipaakar ed seksual ya imoralidad ya kokonsintien na kongregasyon! Ingganggan nen Pablo iray mamatatken ya iyawat da itan ya imoral a too ed si Satanas, labay ton ibaga et dispeloen da. Pian napansiansia so kalinisan na kongregasyon, nepeg ya ekalen na saray elder so “lebadura.” (1 Cor. 5:1, 5-7, 12) No suportaan tayoy desisyon na saray elder ya dispelosipen so agmagbabawin nankasalanan, makakatulong itayo pian napansiansian malinis so kongregasyon tan ompan sikatoy napakiwas ya magbabawi tan onkerew na perdona ed si Jehova.

15. Panon tayon napansiansia so pankakasakey ed kongregasyon?

15 Wala ni sakey ya problema ed Corinto ya kaukolan ya asikasoen. Idedemanda na arum ya agagi iray kaagian da. Seryoso iran tinepetan nen Pablo: “Akin et agyo la paulyanan a sikayoy nasaol?” (1 Cor. 6:1-8) Nagagawa met itan natan. No maminsan, mankokolkol iray sanaagi lapud alugin negosyo tan nayarin akusaan da ya nanloko imay kaagian da. Saray arum et idedemanda da ray agagi da, balet tutulongan itayo na Libro na Dios ya natalosan ya mas maong ni nasaol nen say nabalaw so ngaran na Dios odino naderal so kareenan na kongregasyon. [2] Pian nasolusyonan iray problema tan agpantatalosan, nepeg tayon iyaplika so simbawa nen Jesus. (Basaen so Mateo 5:23, 24; 18:15-17.) No gawaen tayo ’tan, napansiansia tayoy pankakasakey na pamilyan mandadayew ed si Jehova.

16. Akin et nepeg tayon ilaloan ya walay pankakasakey na totoo na Dios?

16 Ipapanengneng na Libro nen Jehova no akin ya nepeg tayon ilaloan ya mankakasakey  so totoo to. Inkansion na salmista: “Nengneng yo! Agaylay abig tan makapaliket a saray sanaagi et saniiban manaayam a walay pankakasakey!” (Sal. 133:1) Nen inunor na saray Israelita si Jehova, nagmaliw iran organisado tan nankakasakey. Oniay imbaga na Dios pian ipaamta so kipapasen na totoo to ed arapen: “Tiponen ko rad saksakey a pasen, singa saray karnero ed pukokan.” (Miq. 2:12) Tan impasakbay met nen Jehova panamegley nen propetan Sofonias: “Umanen tan pagmaliwen kon puron lenguahe [na Makasulatan ya katuaan] so lenguahe na saray totoo, pian ontawag iran amin ed ngaran nen Jehova, tan mankakasakey iran manlingkor ed sikato.” (Sof. 3:9) Talagan misalsalamat itayo ed pribilehyon nankakasakey ya mandayew ed si Jehova!

Pansasagpotan na saray elder ya tulongan ed espiritual so akagawa na lingo (Nengnengen so parapo 17)

17. Pian napansiansiay pankakasakey tan kalinisan ed kongregasyon, panoy nepeg ya pangasikaso na saray elder ed saray kaso?

17 Pian napansiansiay pankakasakey tan kalinisan ed kongregasyon, kaukolan ya maaron asikasoen a tampol na saray elder iray kaso. Amta nen Pablo ya say panangaro na Dios et aglabat akabase ed nalilikna, tan agbulag ed saray kalilingoan. (Pro. 15:3) Kanian, pursigido si Pablo ya isulat so prangka balet maaron sulat to, say Unonan Corinto. Diad Komaduan Corinto ya insulat to kayari pigaran bulan, nanengneng ya walay inaligwasan ta dinengel na saray elder so instruksion to. No agnalilikas na sakey ya Kristiano ya aliwa la manayay aarapen to, sikatoy nepeg ya ipetek na saray kualipikadon lalaki “diad espiritu na inkaulimek.”—Gal. 6:1.

18. (a) Panon ya akatulong so simbawa na Salita na Dios ed saray kongregasyon nen inmunan siglo? (b) Antoy pantongtongan tayo ed onsublay ya artikulo?

18 Malinew ya akatulong so impuyan ya simbawa na Libro na Dios ed saray Kristiano nen inmunan siglo diad Corinto tan arum nin kongregasyon. Apansiansia ray kalinisan, kareenan, tan pankakasakey. (1 Cor. 1:10; Efe. 4:11-13; 1 Ped. 3:8) Bilang resulta, dakel so agawaan na saraman ya agagi tayo ed ministeryo ra nensaman. Diad tua, imbaga nen Pablo ya say maong a balita et “nipulong ed amin a pinalsa diad silong na tawen.” (Col. 1:23) Diad panaon tayo, say kakabatan nipaakar ed marakdakep iran gagala na Dios et nipasabi lad interon mundo lapud pampupulong na saray totoon organisado tan nankakasakey. Diad onsublay ya artikulo, nanengneng tayo ni ray arum a prueba ya papablien na sarayan totoo so Biblia tan determinado ran pagalangan so Soberanon Katawan a Jehova.—Sal. 71:15, 16.

^ [1] (parapo 13) Nengnengen so Organisadon Manggawa na Linawa nen Jehova, p. 134-136.

^ [2] (parapo 15) Parad impormasyon nipaakar ed saray situasyon ya posiblin mandesisyon so sakey a Kristiano ya idemanda so kaagian to, nengnengen so “Mansiansia Kayo ed Panangaro na Dios,” p. 223, paimanod leksab.