SAY PANAG-BANTAYAN No. 1 2016 | Akin ya Magmaliw a Matua?

Maslak a totoo et mantitila na maminsan ed kada samploran minuto no mitotongtong ira. Akin et labay mo ni magmaliw ya duma?

MANUNAN ARTIKULO

Kasin Anggapo La Natan so Totoon Matua?

Diad eksperiensya nen Hitoshi, singa ontan so naiimano.

MANUNAN ARTIKULO

No Panon Kan Naapektoan na Ag-inkamatua

Amtaen so katuaan nipaakar ed katilaan.

MANUNAN ARTIKULO

No Akin ya Maong so Epekto na Pagmaliw a Matua

Ipapanengneng na saramay angistorya ed eksperiensya ra ya importante so magmaliw a matua.

UUMANEN NA BIBLIA SO BILAY

Ikdan Mo Ak Komon na Sakey Taon Labat ya Deen tan Liket

Tinmalos ed puso nen Alain Broggio so imbaga na Biblia diad 1 Juan 1:9.

Kasin Antam La?

Panon ya gagawaen tan uusaren iray lukot nensaman? Siopa ray “manunan saserdote” ya abitlad Kristianon Griegon Kasulatan?

No Panon ya Nawalaan na Mareen ya Liknaan

Taloran paraan pian mas mareen so liknaan.

KARUNONGAN NENSAMAN MAUSAR ANGGAD NATAN

Agkayo Mapagpaga

Aglabat imbaga nen Jesus ya agkayo mapagpaga, impaliwawa to met no panon ya gawaen itan.

Antoy Ibabaga na Biblia?

Kasin nabilay lamet iray inaatey?

Arum nin Walad Online

Kasin Makatulong so Biblia no Nadi-depress Ak?

Walay taloran tulong ya iiter na Dios pian nasarag so pakaka-depress.