Onlad karga

Kasin Makatulong so Biblia no Nadi-depress Ak?

Kasin Makatulong so Biblia no Nadi-depress Ak?

Say ebat na Biblia

On, lapud say sankaabigan a tulong et manlalapud “Dios, a manliligliwa ed saramay maneermen.”—2 Corinto 7:6.

No antoy iiter na Dios pian natulongan iray nadi-depress

  • Biskeg. Tulongan ka na Dios, aliwan diad pangekal tod amin ya problemam, noagta diad pangebat tod saray pikakasim no onkerew kay biskeg pian nasarag mo iratan. (Filipos 4:13) Makaseguro ka ya sikatoy lanang ya ondedengel, ta ibabaga na Biblia: “Si Jehova asingger ed saray wala ed kipapasen na sakey a nabtagan na puso; tan ilaban to so totoo a wala ed sakey a kamarerwa a masakit ed panagbabawi.” (Salmo 34:18) Diad tua, dedengelen na Dios so ikekerew moy tulong anggan agmo nibagay naliliknam.—Roma 8:26, 27.

  • Maabig iran alimbawa. Oniay impikasi na sakey a managsulat na Biblia: “Manlapud kaaraleman na inkaekalan koy ilalo, ontatawag ak ed sika.” Asarag na sayan salmista so pakaka-depress to nen ninonot to ya peperdonaen na Dios iray kasalanan tayo. Tan imbaga tod Dios: “No inlistam iray kasalanan mi, siopay makapaliis ed panusam? Balet pipirdonaen mo kami, kanyan nepeg mi kan igalang.”—Salmo 130:1, 3, 4, Maung a Balita.

  • Ilalo. Ag-itayo labat tutulongan na Dios natan, noagta insipan to met ya ekalen ton amin so problema ya sengegay depresyon. No tooren to la yan sipan, “saray inmuna a bengatla [kaiba lay depresyon] ag-ira la nanonotan, ag-ira la onla ed nonot.”—Isaias 65:17.

Paimano: Anggaman bibidbiren na saray Tasi nen Jehova so tulong ya iiter na Dios, manpapatambal kami no wala ray sakit mi ya singa say depresyon. (Marcos 2:17) Balet, agkami mangirerekomenda na antokaman a paraan na panagpatambal; kada too et nepeg ya manggawa na sarili ton desisyon nipaakar ed saratan.