Onlad karga

Onlad saray karga

Antoy Ibabaga na Biblia?

Antoy Ibabaga na Biblia?

Antoy nagawa no ompatey tayo?

WALA RAY MANISIA ya no ompatey so too, sikatoy mantultuloy a manbilay diad sananey a bilay, balet ibabaga na arum ya mangangga lan amin no ompatey so sakey. Antoy papanisiaan mo ey?

NO ANTOY IBABAGA NA BIBLIA

“Saray inaatey anggapoy amta ran balut.” (Ecclesiastes 9:5, Maung a Balita) No ompatey tayo, anggapo tayo la.

NO ANTO NI NAARALAN TAYOD BIBLIA

  • Say inmunan too, si Adan, et pinmawil ed dabok nen inatey. (Genesis 2:7; 3:19) Ontan met, amin ya ompatey et ompawil ed dabok.​—Eclesiastes 3:19, 20.

  • No ompatey so too, akabayar la odino aperdona la ed saray kasalanan to. (Roma 6:7) Agla dusaen ed kasalanan to no inatey la.

Kasin nabilay lamet iray inaatey?

ANTOY EBAT MO?

  • On

  • Andi

  • Seguro

NO ANTOY IBABAGA NA BIBLIA

“Wala so kioli.”​—Gawa 24:15.

ANTO NI NAARALAN TAYOD BIBLIA?

  • Base ed Biblia, saray inaatey et singa ra naugip. (Juan 11:11-14) Sarag na Dios a bangonen iray inaatey, no panon ya sarag tayo met a bangonen so toon naugip.​—Job 14:13-15.

  • Nabasad Biblia ya wala ray inaatey a binilay lamet, kanian walay malet ya basiyan tayon manisia ya nabilay lamet iray inaatey.​—1 Arari 17:17-24; Lucas 7:11-17; Juan 11:39-44.