Onlad karga

Onlad saray karga

ONLIING! No. 4 2017 | Kasin Busy Kan Lanang?

Diad panaon tayo, busy ya maong so dakel ya totoo, tan no maminsan et apektado lay relasyon dad arum tan pamilya ra.

Anto kasi gawaen tayo pian duga so pangusar tayod panaon tayo?

Oniay insulat na sakey ya marunong a too: “Mas maong ni daiset a painawa nen say alablabas a panagkimey tan panguusil ed dagem.”​—Eclesiastes 4:6.

Nabasa ed sayan isyu na Onliing! iray praktikal ya suhestion no anto ray dapat tayon iyuna ed bilay tayo.

 

 

MANUNAN ARTIKULO

Kasin Busy Kan Lanang?

Naiirapan so dakel ya balansien so oras dad trabaho tan pamilya. Antoy rason? Antoy nagawaan pian nalemewan so sakey?

Say Makapakelkelaw ya Arctic Tern

Abayag lan papanisiaan ya ontitikyab iray arctic tern na manga 35,200 kilometro diad biahe ra manlapud Arctic region paonlad Antarctica ya anggad makapawil irad Arctic. Pero sakey labat itan ed saray makapakelaw ya impormasyon ed sikara.

‘Say Maabig a Ngaran et Mas Maong nen say Dakel a Kayamanan’

Posible so nawalaan na maabig a ngaran tan respetoen na arum. Panon?

TULONG PARAD PAMILYA

No Anggapo Lad Pudir Yo Iray Anak Yo

Wala ray sanasawa ya nasubok so ulopan da no anggapo lad pudir da iray anak da. Antoy nagawaan na atateng no bukbukor da la ed abung?

INTERBYU

Impaliwawa na Espisyalista ed Utek so Pananisia To

Impaliwawa nen Professor Rajesh Kalaria so tungkol ed trabaho tan papanisiaan to. Akin ya nanaral na science? Akin ya labay ton naamtaan so nanlapuan na bilay?

SAY EBAT NA BIBLIA

Tukso

Say pampatalo ed tukso et nayarin manresultad pansian na sanasawa, sakit, tan pakakakonsiensia. Antoy gawaen mo pian nalabanan mo ray tukso?

WALA KASI NANDESINYO?

Say Masileng ya Kolor-Asul na Pollia Berry

Sayan berry et anggapoy kolor ya asul ed cell walls na ubak to, pero saya so walaan na sankasilengan ya asul ed saray tanaman. Akin et masileng ya asul so kolor to?

Arum nin Walad Online

Kasin Makatulong so Biblia Pian Magmaliw ya Maliket so Pamilyak?

Saray makabat ya bilin base ed Biblia et minilyon lan lalaki tan bibii so atulongan to pian magmaliw ya maliket so pamilya da.

Monica Richardson: Impaliwawa na Sakey ya Doktor so Pananisia To

Inamta to no kasin say pananak et milagro odino walay nandesinyo. Antoy konklusyon to base ed eksperiensya to bilang doktor?