ONLIING! Oktubre 2015 | Balansin Panmoria ed Kuarta

Sarag ya umanen na aliwan dugan panmoriam ed kuarta so inkatoom.

MANUNAN ARTIKULO

Balansin Panmoria ed Kuarta

Makatulong iray pitoran tepet ya nitepet mod sarilim pian nanengneng no aliwa lan dugay panmoriam ed kuarta.

PANGOBSERBA ED NAGAGAWAD MUNDO

Nagagawa ed Middle East

Saray adiskobre ed ginapoan na sibilisasyon na inmunan totoo et prueba ya susto so Biblia.

TULONG PARAD PAMILYA

No Man-break so Saninaro

Panon kan maka-move on kayari ansakit ya impan-break?

Agto Ikbanay Papanisiaan To

Alampasan nen Song Hee Kang so mair-irap ya operasyon nen 14 to ni labat.

SAY EBAT NA BIBLIA

Irap na Bilay

Nayari kasin magmaliw a maliket iray totoon masyadoy irap na bilay da?

No Antoy Nepeg Mon Naamtaan ed Malaria

Sarag mon protektaay sarilim no manaayam ka odino planom so onlad lugar ya dakel so a-malaria.

WALA KASI NANDESINYO?

Panga na Buwaya

Mamitlon beses ya mas mabiskeg so ketket to nen say leon odino tigre, balet mas sensitibo ni pakalikna to nen say nguroy gamet na too. Akin?

Arum nin Walad Online

Walay Nanggawa o Ebolusyon Labat?—Part 1: Akin et Dapat Mon Panisiaan so Dios?

Kasin labay mon naaruman so kompiyansam no ipaliwawam no akin ya manisia ka ed Dios? Amtaen iray tips no panon kan onebat no walay mankuestion ed papanisiaan mo.

‘Pinalsa nen Jehova so Amin a Bengatla’

Antam no antoy unonan ginawa na Dios? Ibaan si Caleb pian naamtaan iray nantutumbokan ya pinalsa.