Saray inmatendi ed kombension ed Malawi et nantitipon diad labi pian manbantay na JW Broadcasting

MINISTERYO TAN BILAY–WORKBOOK Nobyembre 2019

Suhestion Parad Pitongtong

Suhestion parad pitongtong nipaakar ed gagala na bilay tan ed insipan na Dios ya nagawad arapen.

KAYAMANAN ED SALITA NA DIOS

Agyo Aaroen so Mundo Odino Saray Bengatlan Walad Mundo

Antoy makatulong pian ag-itayo niyarawi ed si Jehova na saray pakatuksoan ed mundo?

BILAY NA KRISTIANO

Agmanpapaimpluensya ed Mundo No Manplaplano na Kasal

Anto ran prinsipyo ed Biblia so makatulong ed saninaron manplaplano parad espisyal ya agew da pian nawalaan ira na malinis ya konsiensia tan anggapo ray pagbabawian da?

KAYAMANAN ED SALITA NA DIOS

Kaukolan Tayoy Milaban Pian Mansiansia ed Katuaan

Panon itayon ‘makapilaban ya impasya nisengeg ed pananisia’?

KAYAMANAN ED SALITA NA DIOS

“Amtak Iray Gagawaen Mo”

Amta nen Jesus so amin ya nagagawa ed saray kongregasyon tan sigpot ya walad kontrol to iray ulop na mamatatken.

BILAY NA KRISTIANO

Amta nen Jehova Iray Nakaukolan Tayo

Akin et dugarugan lanang ed pankaukolan tayo so kada kombension? Akin et makapaseseg tan praktikal iray aral tayod midweek?

KAYAMANAN ED SALITA NA DIOS

Say Apatiran Akakabayo

Natan et naiimatonan tayo la so apatiran akakabayo ya abitla ed Apocalipsis. Antoy isisimbolo na kada sakey ed saratan?

BILAY NA KRISTIANO

Aaroen nen Jehova so Maliket a Mangiiter

Panon itayon makapangiter na boluntaryon donasyon pian nasuportaan so kimey na Saray Tasi nen Jehova, diad lugar tayo tan ed interon mundo?