Onlad karga

Onlad saray karga

Suhestion Parad Pitongtong

Suhestion Parad Pitongtong

●○○ UNONAN PITONGTONG

Tepet: Antoy gagala na bilay?

Teksto: Ge 1:27, 28

Parad Ontumbok: Akin et makapanmatalek tayo ya sumpalen na Dios so gagala to?

○●○ UNONAN PANAGPAWIL

Tepet: Akin et makapanmatalek tayo ya sumpalen na Dios so gagala to?

Teksto: Jos 21:45

Parad Ontumbok: Antoy insipan na Dios ya nagawad arapen?

○○● KOMADUAN PANAGPAWIL

Tepet: Antoy insipan na Dios ya nagawad arapen?

Teksto: Apo 21:4

Parad Ontumbok: Antoy gawaen tayo pian naawat tayo ray bendisyon ya insipan na Dios?