Manpupulong diad Tonga

MINISTERYO TAN BILAY–WORKBOOK Mayo 2018

Suhestion Parad Pitongtong

Saray suhestion parad pitongtong nipaakar ed no antoy nagawad saray totoo tan dalin diad arapen.

KAYAMANAN ED SALITA NA DIOS

Sakbat Moy Panamairapan a Postem tan Mantultuloy Kan Ontumbok ed Siak

Akin et nepeg ya regular itayo diad panagpikasi, panaral na Biblia, ministeryo, tan pipiaral?

BILAY NA KRISTIANO

Tulongan Iray Anak Yon Tumboken so Kristo

Antoy nagawaan na saray ateng pian natulongan da ray anak dan idedikay bilay dad si Jehova a Dios tan manpabautismo?

KAYAMANAN ED SALITA NA DIOS

Makapabiskeg na Pananisia ya Pasingawey

Antoy epekto ed si apostol Pedro nen anengneng toy impanguman na itsura nen Jesus ed sakey a pasingawey? Antoy epekto ed sikatayo na saray propesiya ed Biblia?

BILAY NA KRISTIANO

“Say Impankasakey na Dios . . . ”

Saray Kristianon sanasawa et seseryosoen day impansipanan da tan gagawaen day anggaay nayarian dan nasarag iray subok diad pangiyaplika dad saray prinsipyo na Biblia.

KAYAMANAN ED SALITA NA DIOS

Mas Dakel Ni so Impelag To nen Say Impelag na Amin

Anton importantin leksion so naaralan tayod pobrin balon bii ya nandonasyon na duaran sinsilyo ya melmelag so kantidad to?

KAYAMANAN ED SALITA NA DIOS

Agmo Aabuloyan ya Napatitan Ka na Takot ed Too

Akin et nampadaeg ed desdes iray apostol? Kayari na inkioli nen Jesus, antoy akatulong ed saray magbabawin apostol pian ag-ira ontakot ed too tan manpulong ira anggano wala ray isusumpa?

BILAY NA KRISTIANO

Tulongan Ka nen Jehova ya Magmaliw ya Matapang

Asalim lay tinmakot ya ipakabat so sarilim ya sakey kan Tasi nen Jehova? No on, panon kan manpakpel pian itongtong so nipaakar ed si Jehova?