Onlad karga

Onlad saray karga

 KAYAMANAN ED SALITA NA DIOS | MARCOS 13-14

Agmo Aabuloyan ya Napatitan Ka na Takot ed Too

Agmo Aabuloyan ya Napatitan Ka na Takot ed Too

Akin et nampadaeg ed desdes iray apostol?

14:29, 31

  • Sobray talek dad sarili ra. Say pakalikna ni ingen nen Pedro et sikatoy mas matoor ed si Jesus nen say arum ya apostol

14:32, 37-41

  • Ag-ira nantultuloy a nambantay tan nampikasi

Kayari na inkioli nen Jesus, antoy akatulong ed saray magbabawin apostol pian ag-ira ontakot ed too tan manpulong ira anggano wala ray isusumpa?

13:9-13

  • Impapuso da ray pasakbay nen Jesus kanian akaparaan ira ed isusumpa tan panamasegsegang

  • Nanmatalek irad si Jehova tan nampikasi ira.—Gaw 4:24, 29

Anto ray situasyon ya nasubok so pakpel tayo?