Onlad karga

Onlad saray karga

 KAYAMANAN ED SALITA NA DIOS | MARCOS 11-12

Mas Dakel Ni so Impelag To nen Say Impelag na Amin

Mas Dakel Ni so Impelag To nen Say Impelag na Amin

12:41-44

Panon kan akaaral ed sayan salaysay nipaakar ed sarayan leksion?

  • Aapresyaen nen Jehova iray gagawaen tayo

  • Gawam so anggaay nayarian mo ed panaglingkor ed si Jehova

  • Agmo ikokomparad arum iray nagawaan mo odino saray agawaan mo nensaman

  • Saray mairap-bilay et sarag day mangiter anggano melmelag

Anto ni ray arum ya naaralan mo?