2 Tesalonica 3:1-18

3  Kaunoran, agagi, itultuloy yo kamin ipikasi, pian say salita nen Jehova et maples ya onkayat tan napagalangan itan a singa nagagawa la ed sikayo;  tan pian niyagel kami ed saray makulangkulang tan mauges a totoo, ta aliwan amin a totoo et walaan na pananisia.  Balet matoor so Katawan, tan pabiskegen to kayo tan iyarawi to kayo ed samay mauges.  Sakey ni, matalek kami ed Katawan nipaakar ed sikayo a gagawaen yo iray igaganggan mi tan itultuloy yon gawaen iratan.  Komon ta itultuloy ya iwanwan na Katawan so kapusoan yo diad dugan direksion, salanti, aroen yo so Dios tan ipatnag yo so panagsungdo parad Kristo.  Natan et igaganggan mi kayo, agagi, diad ngaran na Katawan a Jesu-Kristo, ya arawian yo so balang agi ya aliway kagagawa to tan aliwan unong ed samay imbangat mi ed sikayo.  Ta amta yon mismo no panon so pangalig yo ed sikami, lapud susto so kagagawa mi ed sikayo  tan agkami kinmerew na kanen mi ed anggan siopa. Balet agew-labi kamin nankimey tan nansagpot pian agkami magmaliw a pabelat ed anggan siopa ed sikayo.  Aliwan lapud anggapoy kanepegan min mangawat, noagta pian nipanengneng mi ed sikayo a sakey kamin alimbawa ya aligen yo. 10  Diad tua, sanen kaiba mi kayo, onia so naynay min igaganggan ed sikayo: “No walay siopaman ya agto labay so mankimey, agyo papakanen.” 11  Ta narerengelan mi a walaray arum ed sikayo ya aliway kagagawa ra, ya ag-iran balot mankikimey noagta pibabalian da so agda kanepegan. 12  Diad ngaran na Katawan a Jesu-Kristo et iganggan tan bilinen mi iratan a totoo a mankimey iran mareen pian mangan ira ed nansagpotan da. 13  Balet sikayo, agagi, agkayo ontutundan manggawa na duga. 14  Balet no walay ag-ontutulok ed ibabaga mi diad sayan sulat, sikatoy ipasen yon amarkaan,* tan agyo la piuulopan, ta pian sikatoy nabaingan. 15  Ingen ta agyo ipapasen a kabusol, noagta itultuloy yon simbawaen bilang sakey ya agi. 16  Natan, komon ta say Katawan na kareenan so lawas mangiter ed sikayo na deen diad amin a paraan. Niwala komon so Katawan ed sikayon amin. 17  Siak, si Pablo, so angisulat a mismo ed sayan panangomustak, a pakabidbiran ed amin a sulat ko; onia so panagsulat ko. 18  Niwala komon ed sikayon amin so agnaparaan a kaabigan na Katawan tayon Jesu-Kristo.

Paimanod leksab

2Te 3:14 * Odino, “sikatoy tandaan yo.”