2 Tesalonica 1:1-12

1  Siak, si Pablo, kaibak si Silvano* tan si Timoteo, so nansulat ed kongregasyon na saray taga Tesalonica a nikasakey ed Dios ya Ama tayo tan ed Katawan a Jesu-Kristo:  Nawalaan kayo komon na agnaparaan a kaabigan tan deen a manlalapu ed Dios ya Ama tayo tan ed Katawan a Jesu-Kristo.  Nepeg a misalamat kamin naynay ed Dios nipaakar ed sikayo, agagi, ta saya so manepeg, lapud lalon ombibiskeg so pananisia yo tan ondaraak so panangaro yon amin parad sakey tan sakey.  Kanian, ipapasirayew mi kayo ed limog na saray kongregasyon na Dios lapud panagsungdo tan pananisia yo anggaman ed amin a panamasegsegang tan kairapan a sasagmaken yo.  Saya so paneknek a matunong so panangukom na Dios, tan lapud saya et ipapasen kayon makana ed panarian na Dios, a saya so rason na paniirap yo.  Ta petepeteg a matunong parad Dios so pangibales toy kairapan ed saramay manggagawa na panirapan yo,  balet, diad sikayoran napapairap, nainawaan kayon kaiba mi sano niparungtal so Katawan a Jesus manlapud tawen a kaiba to iray makapanyarin anghel to  diad mandarlang ya apoy, sano sikatoy ombales sumpad saramay agmikabat ed Dios tan ed saramay agmanguunor ed maong a balita nipaakar ed Katawan tayon Jesus.  Sarayan totoo a nasentensiaan na andi-anggaan a kadederal et naandi ed arap na Katawan tan ed maglorian pakayari to, 10  sano sikatoy nigloria a kaiba iray masanton totoo to tan sikatoy pankelkelawan ed satan ya agew pati saramay amin ya angipatnag na pananisia, lapud anisiaan yo so impantasi mi ed sikayo. 11  Lapud satan, naynay mi kayon ipipikasi, pian sikayoy ipasen na Dios a makana ed panatawag to tan diad panamegley na pakayari to et sigpot ton sumpalen so amin a maabig a labay ton gawaen tan saray gagawaen yo lapud pananisia yo; 12  ta pian say ngaran na Katawan tayon Jesus et nigloria ed sikayo, tan sikayoy nigloria lapud sikato, unong ed agnaparaan a kaabigan na Dios tayo tan say Katawan a Jesu-Kristo.

Paimanod leksab

2Te 1:1 * Odino, “Silas.”