2 Tesalonica 2:1-17

2  Balet nipaakar ed kiwawala* na Katawan tayon Jesu-Kristo tan say panitipon ed sikatayo pian nakaiba to, kerewen mi ed sikayo, agagi,  ya agkomon nawetwet a tampol so panagkatunongan yo odino agkayo komon napagaan a tampol lapud saray ibabaga na arum ya asingger lay agew nen Jehova, balanglan diad panamegley na impuyan iran balikas odino insalitan mensahe odino sulat a singano nanlapud sikami.  Agyo aabuloyan a palikdoen kayo na siopaman diad antokaman a paraan, lapud ag-itan onsabi anggad agni agawa so apostasya tan nipatnag so too na kaugsan, say anak na kadederal.  Sikatoy onsumpa tan ipaatagey toy inkasikato ed amin a tatawagen a “dios” odino sakey a bengatlan dadayewen, a sikatoy onyurong ed templo na Dios, ya iparungtal toy inkasikato bilang sakey a dios.  Agyo ta nanonotan a naynay kon ibabaga iraya ed sikayo sanen kaiba ta kayo ni?  Kanian natan et amta yo la no anto so mangaamper, ta pian sikato so nipatnag diad mismon aturon panaon to.  Tua, sayan kaugsan, a sakey a misteryo, et nagagawa la; balet mansiansia labat ya onia anggad sano naandi la imay mangaamper natan.  Insan, niparungtal imay mauges, a sikatoy deralen na Katawan a Jesus diad panamegley na mapuersa iran salita ya ompapaway ed sangi to* tan paandien to sano napatnagan lay panaon na kiwawala to.  Balet say kiwawala na samay mauges et unong ed gagawaen nen Satanas diad panamegley na amin a makapanyarin gawa tan saray tilatilan tanda tan pakelaw 10  tan amin ya agmatunong a panagpalikdo ed saramay mamapaarap ed kadederal, bilang sakey a dusa lapud agda impatnag so panangaro ra ed katuaan pian nilaban ira komon. 11  Kanian aabuloyan na Dios a naimpluensyaan ira na sakey a katilaan pian panisiaan da itan, 12  ta pian naukom iran amin lapud agda anisiaan so katuaan noagta nanliketan day ag-inkatunong. 13  Balet, nepeg kamin misalamat a naynay ed Dios nipaakar ed sikayo, agagin inad-aro nen Jehova, ta diad gapo et pinili kayo la na Dios parad kilalaban diad impamasanto to ed sikayo ed panamegley na espiritu tan lapud pananisia yo ed katuaan. 14  Ta diad sayan gagala et sikayo so tinawag to ed panamegley na maong a balita ya iyaabawag mi, ta pian nigloria itayo met a singa say Katawan tayon Jesu-Kristo. 15  Kanian sirin agagi, ontalindeg kayo tan mansiansia kayo ed saray imbangat la ed sikayo, balanglan diad panamegley na insalitan mensahe odino sulat a nanlapud sikami. 16  Niarum ni, komon ta say Katawan tayon Jesu-Kristo tan say Dios ya Ama tayo, ya angaro ed sikatayo tan angiter na agmanganggan ligliwa tan alay abig ya ilalo diad panamegley na agnaparaan a kaabigan, 17  so manligliwa ed kapusoan yo tan pabiskegen to kayo diad amin a maabig a gawa tan salita.

Paimanod leksab

2Te 2:1 * Nengnengen so Apendise 5.
2Te 2:8 * Literal, “diad panamegley na espiritu na sangi to.”