Vidio mag Ket Chunyi Kuom Somo kod Puonjo

Med lony mari e somo kendo puonjo e nyim ji.

SOMO MOKWONGO

Weche Michakogo Wuoyo

Ang’o minyalo timo mondo jowinjo obed gi siso mar winjo gima iwacho?

SOMO NAMBA 2

Wuoyo e Yor Mbaka

Ere kaka inyalo miyo jowinjoni obed thuolo sama iwuoyo kodgi?

SOMO NAMBA 3

Tiyo gi Penjo

Ere kaka inyalo tiyo gi penjo mondo iler wach miwuoye e yo maber, imi jowinjo siso mar winji, kendo ijiw weche madongo?

SOMO NAMBA 4

Iko Pach Jowinjo ne Ndiko

Ang’o monego watim mabiro iko pach jowinjo kapok wasomo ndiko moro amora e Muma?

SOMO NAMBA 5

Somo e Yo Maber

Gin gik mage ma wanyalo timo mondo wasom gi dwol mawinjore maler kendo wasom weche kaluwore gi kaka ondikgi?

SOMO NAMBA 6

Nyiso Maler Kaka Ndiko Tiyo

Ang’o minyalo timo sama isomo ndiko kod bang’ somo ndiko mondo ikony jowinjoni one maler gimomiyo isomo ndikono?

SOMO NAMBA 7

Weche Monon Adimba Kendo Madier

Ang’o minyalo timo mondo kik igweny adiera?

SOMO NAMBA 8

Tiyo gi Ranyisi Machiwo Puonj

Ere kaka inyalo tiyo gi ranyisi e yo ma mulo chuny mana kaka Japuonj Maduong’ notimo?

SOMO NAMBA 9

Tiyo gi Gige Puonjo Minyalo Ne

Ere kaka wanyalo tiyo gi piche kod gige puonjo mamoko minyalo ne e konyo jowinjo yudo puonj madongo?

SOMO NAMBA 10

Loko Dwol

Ere kaka inyalo loko dwondi mondo wecheni owinjre kendo imul chuny jowinjo?

SOMO NAMBA 11

Wuoyo gi Ilo

Ere kaka wuoyo gi ilo nyalo jiwo jowinjo mondo okaw okang’?

SOMO NAMBA 12

Wuoyo e Yo Mang’won

Ere kaka inyalo nyiso ni ing’won gadier gi jowinjo?

SOMO NAMBA 13

Nyiso Maler Kaka Puonj Tiyo

Ere kaka inyalo puonjo e yo ma biro miyo jowinjo one kaka gima ipuonjo mulo ngimagi kod kaka ginyalo tiyo gi puonjno?

SOMO NAMBA 14

Keto Puonj Madongo Onere Ayanga

Keto puonj madongo onere ayanga biro konyo jowinjo mondo ochik itgi, giwinj tiend gima iwacho, kendo gipar puonjgo.

SOMO NAMBA 15

Wuoyo e Yo Manyiso ni In Gadier

Ere kaka inyalo wuoyo ka in gadier gi weche miwacho sama igolo twak kata ilendo?

Puonjri Weche Momedore

BUGE KOD BROSUA

Ket Chunyi Kuom Somo kod Puonjo

Olos brosuani mondo okonyi medo lony e somo kod puonjo.