Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

SOMO NAMBA 14

Keto Puonj Madongo Onere Ayanga

Keto Puonj Madongo Onere Ayanga

Be igombo puonjo jowinjo gimoro manyien, konyogi bedo gadier e wi wach moro, kata jiwogi mondo gikaw okang’? Puonj madongo miyiero e ma biro konyi chopo gima idwaro.