Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

SOMO NAMBA 11

Wuoyo gi Ilo

Wuoyo gi Ilo

Gin ang’o ma dwarore mondo wawuo gi ilo, to ang’o ma nyaka watang’go?