Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

Be Nitie Din Minyalo Geno Kodok Korka Wach Donjo e Lweny?

Be Nitie Din Minyalo Geno Kodok Korka Wach Donjo e Lweny?

Alberto ne otiyo e lweny kuom higni madirom apar. Owacho kama: “Padri mar jolweny ne gwedhowa ka wachonwa niya, ‘Nyasaye ni kodu.’ An to ne apenjora kama, ‘Ere kaka Nyasaye digwedha ka an to adhi neko, to Muma wacho ni, “kik ineki”?’”

Ray ne tiyo kaka achiel kuom jolweny makedo e pi e kinde Lweny mar Ariyo mar Piny Mangima. Chieng’ moro ne openjo padri mar jolweny niya: “Ero ibiro e meli mondo ilemnwa mondo walo wasikwa, donge wasikwago be lemo mondo gilowa?” Padrino nodwoke ni weche Ruoth ok ding’e.

Kapo ni dwoko mar padrino chandi, ng’e ni ok in kendi.

ANG’O MA MUMA PUONJO?

Yesu ne owacho ni achiel kuom chike madongo mag Nyasaye en ni: “Her wadu kaka iherori iwoun.” (Mariko 12:31) Be Yesu nowacho ni wadu monego inyis hera en mana japinyu? Ooyo. Nonyiso jopuonjrene niya: “Ma eri e ma nomi ji duto ong’e ni un jopuonjrena, ka un uheroru ng’ato gi ng’ato.” (Johana 13:34, 35) Hera ma ne gidhi herogo jowetegi ne dhi bedo hera makende ma ne dhi miyo ji ofweny ni ginie Jokristo madier. Kar nego jowetegi, ne giikore kata mana thonegi.

Jokristo mokwongo ne oluwo weche ma ne Yesu owachogo. Buk miluongo ni The Encyclopedia of Religion wacho niya: “Jokristo machon, moriwo Tertullian gi Origen, nowacho ni chik mar Jokristo ne okwerogi nego dhano wadgi, kendo mano en puonj ma ne omiyo gitamore tiyo kaka jolweny mag Rumi.”

JONENO MAG JEHOVA TIMO NADE E WACHNI?

Nikech Joneno mag Jehova yudore chiegni e piny mangima, kinde moko Joneno yudo ka gidak e piny ma nigi ywaruok gi piny machielo mabende nigi joneno. Kata kamano, gitimo duto ma ginyalo mondo gisik ka ginyiso hera mafwenyo Jokristo madiera.

Be jotend din osepuonjo hera madier monego obed e kind Jokristo?

Kuom ranyisi, e kinde lweny mar Jo-Hutu gi Jo-Tutsi e piny Rwanda e higa mar 1994, Joneno mag Jehova ne ok odonjo kata matin e lwenyno. Joneno ma ne wuok e oganda moro ne opando Joneno ma ne wuok e oganda machielo kata obedo ni timo kamano ne nyalo miyo oneggi. Kuom ranyisi, kane oyud Joneno ariyo ma Jo-Hutu ma ne opando owetegi ma ne gin Jo-Tutsi, jolweny ma Hutu Interahamwe nowachonegi niya: “Nyaka utho nikech ne ukonyo Jo-Tutsi tony.” Gima lit en ni ne oneg Joneno ariyogo.—Johana 15:13.

Iparo nade: Be kaka Joneno mag Jehova timo luwore gi puonj Yesu e wi nyiso hera manyalo miyo ng’ato ochiw ngimane ne nyawadgi?