Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

Be Nitie Din Moro Amora Minyalo Geno?

Be Nitie Din Moro Amora Minyalo Geno?

Kapo ni din osenyoso chunyi nikech ok giluw puonj mag Muma, nyalo bedoni matek geno din moro amora. Kata kamano, bed gadier ni nitie din minyalo geno. Kane Yesu nie piny, ne en gi jolupne ma ne opuonjo dak kaluwore gi chike mag Nyasaye. Pod nitie Jokristo madier matimo duto ma ginyalo mondo giluw chike Nyasaye e ngimagi. Inyalo yudogi kanye?

Estelle, mowuo kuome motelo, wacho niya: “Ne achako ng’eyo Muma kane achako puonjora Muma gi Joneno mag Jehova. Ne ok okawa kinde fwenyo tiend Johana 8:32, mawacho niya: ‘Unung’e adiera, kendo adiera nomiu bedo thuolo.’”

Ray, ma bende ne osewuo kuome motelo wacho niya: “Puonjruok Muma gi Joneno mag Jehova ne omiyo ang’eyo ni kare Nyasaye ok ema kel ne dhano chandruok. Gima ne omora en ni kata obedo ni nitie gimomiyo Nyasaye oweyo chandruok mondo obedie gie kindegi, osingo ni machiegnini obiro tieko chandruok duto.”

En adier ni timo makare e kind oganda ma ji timoe gik maricho en gima tek ahinya. Kata kamano, en gima nyalore. Ji mang’eny dwaro ni okonygi ng’eyo puonj mag Muma kendo tiyo kodgi e ngimagi. Mano e momiyo Joneno mag Jehova timo puonjruok mar Muma gi ji tara gi tara maonge chudo e piny mangima. Juma ka juma ji mang’eny puonjore Muma. Mano miyo gisudo machiegni gi Jachwechgi kendo gibedo gi ngima mamor. *

Ka Joneno mag Jehova olimi, penjgi gimomiyo gigeno din margi. Non puonjgi koda kaka gisebedo ka giluwo puonj mag Muma. Kae to ng’ad iwuon kabe nitie din minyalo geno.

^ par. 5 Mondo iyud weche momedore, ne bug Ang’o ma Muma Puonjo Kuom Adier? mogo gi Joneno mag Jehova.

Penj Joneno mag Jehova gimomiyo gigeno din margi