Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

Be Nitie Din Minyalo Geno Kodok Korka Luwo Timbe Mabeyo?

Be Nitie Din Minyalo Geno Kodok Korka Luwo Timbe Mabeyo?

Sylvia ma en jathieth wacho niya: “Ng’eny joma ne asomogo e kolej ne wacho ni gin jodin, kata kamano, ne gikwalo penj kendo ne gitiyo gi yedhe mamero. Din ne ok chik ngimagi e yo moro amora.”

Ng’at miluongo ni Lionel wacho niya: “Jotich wetena ne bare ne tich ka giriambo ni gituwo to ok gituwo. Ne ok giluw puonj mag din.”

Din ok chik ngima ji mang’eny. Ji mathoth e kindewagi nyiso gioko ni gin “jo moluoro Nyasaye, to ngimagi odagi tekone.” (2 Timotheo 3:5) Jopuonj mag din ok oseketo ne kwethgi ranyisi maber, bende ok gimi kwethgi puonj mawuok e Muma manyisogi kaka onego gidag ka gin gi timbe maler. Mano ema omiyo ji mang’eny paro ni Nyasaye ok odewo timbegi.

ANG’O MA MUMA PUONJO?

Muma wacho ni timbewa nyalo moro Nyasaye kata nyalo miyo owinj marach. Kane Jo-Israel machon ong’anjo ne Nyasaye ne “gichido chunye.” (Zaburi 78:40) To komachielo, ‘mor bedo e polo’ ka jaricho achiel olokore. (Luka 15:7) Ka ng’ato ong’eyo kido mabeyo mag Wuonwa manie polo, omedo hero Nyasaye, kendo mano miyo oher gik ma Nyasaye ohero, kendo osin gi gik ma Nyasaye osin-go.—Amos 5:15.

JONENO MAG JEHOVA TIMO NADE E WACHNI?

Gaset miluongo ni Deseret News mar Salt Lake City, Utah, e piny Amerka nowacho ni Joneno mag Jehova “konyo ji mondo obed gi winjruok maber e kind joot, gibed joma konyo jomoko kendo gibed joma ratiro. Joma nie dindno luwo chike mabeyo. Gipuonjo ni madho ndawa, mer, tiyo gi yedhe mamero, tugo tuke mag loyo mich kuom hawi, koda timbe terruok ketho winjruok mar ng’ato gi Nyasaye.”

Be jotend din osekonyo kwethgi mondo odag kaluwore gi chike mag Nyasaye?

Ere kaka puonjruok e wi kido mag Nyasaye konyo Joneno? Sylvia ma owuo kuome motelo wacho niya: “Kwelo e ohand thieth en gima onya. Yot mondo ng’ato odonj e timno. Kata kamano, ng’eyo kaka Jehova * nyalo winjo ka adonjo e timbe ma kamago osekonya timo gima kare. Amor kendo an gi chuny mokuwe.” Sylvia ni gadier ni dak kaluwore gi puonj mag din ma entiere osemiyo ngimane obedo maber.

^ par. 9 Muma nyiso ni Jehova e nying Nyasaye.