Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

 MUMA LOKO KIT NGIMA JI

“Ne Agombo Bedo Padri”

“Ne Agombo Bedo Padri”
  • HIGA MA NONYUOLEE: 1957

  • PINY MOAE: MEXICO

  • CHON: NE APUONJORA BEDO PADRI; JA MIRIMA

NGIMANA MACHON:

Ne onyuola e taon matin miluongo ni Texcoco. Gie kindeno, ndechni mag taondno ne otimo buru. Joma ne wuok e gwenge machiegni ne ong’iyo ting’o gik moko gi punda mondo gius. Ne an nyathi mar abiriyo e kind nyithindo ochiko kendo joodwa ne odhier ahinya. Wuonwa ne twang’o wuoche. Kata kamano, ne otho ka an jahigni abiriyo. A kindeno, minwa e ma ne pidhowa kata obedo ni mano ne en tich matek.

Kwarwa ne goyo thum kendo ne opuonjo wer e band ma ne wero wende din. Chiegni ni joodwa duto ne goyo thum. Minwa be ne wer e kanisa, to nerwa ne jawer kendo ne go thum. Joodwa ne ohero weche din. Kane atin, ne akonyo e misa kendo ne chunya gombo bedo jamisonari mar Jo-Katholik. To e kindeno bende, ne ahero vidio mag karate. Kaka ne amedo neno vidiogo, e kaka ne amedo bedo jamirima mager.

E taon mar Puebla, ne adonj e skul moro ma chenrone ne chalo kaka skunde mitiegoe padri mag Jo-Katholik. Ne agombo bedo padri mar Jo-Katholik. To higa ma ne adhi tiekoe somo, chunya ne ojok gi kanisa mar Jo-Katholik. Sista moro ma rawera ma Ja-Katholik ne otemo rwaka e timbe terruok. Ne atamora. Kata kamano, wachno nomiyo achako bedo gi gombo mar donjo e kend. E wi mano, ne aneno kaka padri mang’eny ne odak e ngima mar wuondruok. Gikone, ne aweyo wach bedo padri.

Kane akonyo e tije misa, ne agombo bedo jamisonari mar Jo-Katholik, to gie kindeno bende ne ahero neno vidio mag karate ma abedo ng’at mager

Ne ang’ado mar puonjora wer e skul mar National Conservatory of Music mantie Mexico City. Bang’ tieko tiegruokno,  ne akendo kendo bang’ kinde matin, ne wanyuolo nyithindo ang’wen. Ne apidho jooda kuom wer e kanisa mar Katholik.

A chakne, ne wan gi tungni e kend marwa. An gi jaode ne wager, thothne nikech ne wachich ng’ato gi nyawadgi. Mokwongo ne wawuoyo gi gero ng’ato gi nyawadgi, kae to bang’e ne wachako gore. Gikone, bang’ higni 13, ne wapogo dak kae to bang’e, ne waketho kendwa chuth.

KAKA MUMA NOLOKO NGIMANA:

Ne akwongo romo gi Joneno mag Jehova kapok apogo dak gi chiega. Joneno ariyo nobiro limowa mondo giwuo kodwa e weche Muma. Ne aparo ni ang’eyo weche din ahinya, omiyo ne adwaro nyisogi kaka ang’eyo Muma moloyogi. Ne apenjogi penjo matek ma ne aparo ni onge gi dwoko. To gima ne mako dhoga ne en ni kinde duto ne gimiya dwoko mabeyo moa e Muma. Ne achako neno kaka ne ang’eyo mana gik matin ahinya e i Muma. Kata kamano, chiega ne nyiso Jonenogo achaye, an to ne adich ahinya. Omiyo, ne giweyo limowa.

Ne achako aromo gi Joneno mag Jehova higni abich bang’e ka adak gi dhako machielo miluongo ni Elvira. Elvira ne ok kwed Joneno, omiyo ne yotna puonjora Muma maok abara. Kata kamano, ne okawa higni mang’eny kapok aloko kit ngimana.

Ne afwenyo ni mondo ati ne Jehova gi chunya duto, ne nyaka atim lokruoge madongo. Mokwongo, ne nyaka awe wer e Misa mar Jo-Katholik manyiso ni nyaka ne amany tich machiel mondo apidhgo jooda. (Fweny 18:4) Bende ne dhi dwarore ni wariw kendwa gi Elvira kaluwore gi chik.

Nyawo achiel ma ne tekna ahinya loyo ne en mar bedo ja mirima. Ndiko ariyo ma ne okonya ahinya ne gin: Zaburi 11:5, manyiso ni Jehova osin gi timbe gero, koda 1 Petro 3:7, ma ne opuonja ni mondo Jehova owinj lemona, nyaka ne atim ne jaoda maber kendo anyise luor. Kaka ne amedo paro matut kuom ndikogo kendo kwayo Jehova e lamo mondo okonya, ne achako loyo mirimba mosmos.

Muma ne opuonja ni mondo Jehova owinj lemona, nyaka ne atim ne jaoda maber kendo anyise luor

KAKA MUMA OSEKONYA:

Gie sani, ngima jooda nigi mor. Atemo loso winjruokna gi yawuota ma ne ayudo e kendna mokwongo, kendo atemo konyo jooda masani obed gi winjruok gi Nyasaye.

Kane pod an nyathi, ne agombo bedo padri mondo akony ji. Gie sani, ngimana nigi mor. Sani tich ma atimo en puonjo ji wer kendo mano e ma apidhogo jooda. Amor ahinya ni Jehova ne omiya thuolo mar timo lokruok e ngimana mondo abed ng’at maber!