Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

 WACH MA NG’E GASET WUOYOE

Ang’o Momiyo Ji Wacho ni Nyasaye Onge Hera?

Ang’o Momiyo Ji Wacho ni Nyasaye Onge Hera?

BE KAWI gi wuoro ni ji nyalo penjo penjo ma nie ng’e gasedni? Jomoko wuoro ni ji nyalo penjo penjo ma kamano, to ji mang’eny wacho ni Nyasaye onge hera. Ang’o momiyo giwacho kamano?

Jomoko mosekalo e masiche penjore niya: “Ang’o momiyo Nyasaye weyo gik ma kamago mondo otimre? Be en ni ok odewowa koso en ng’ama onge hera?”

Jomoko to penjore penjono sama gisomo Muma. Sama gisomo sigand Noa kod Ataro mar pi, gipenjore ni, ‘Ang’o momiyo Nyasaye ma jahera nyalo tieko ji mang’eny kamano? Be odewo dhano adier?’

Be isegapenjorie penjogo kinde moko? Koso iyudo ka tekni dwoko penjono ka ng’ato openji? Bed ni in e ma isepenjori kata jomoko e ma osepenji, non ane penjo machielo manyalo konyi yudo dwoko.

ANG’O MOMIYO DHANO OSIN GI TIMBE MAOK NYIS HERA?

Kokete e yo mayot, wasin gi timbe maok nyis hera nikech wang’eyo pogo gima kare kod maok kare. Wapogore mabor gi le e wachni. Jachwechwa nochweyowa e “kite owuon.” (Chakruok 1:27) Tiend wachno en ang’o? Nomiyowa nyalo mar nyiso kido machalo gi mage kaka mar pogo ber gi rach. Par ane wachni: Ka Nyasaye ochweyowa e kite to timbe mahinyo dhano osinowa, donge mano nyiso ni Nyasaye bende osin gi timbe ma kamago?

Muma siro wachno kowacho niya e wi Nyasaye: “Yorena oyombo yoreu, kendo parona oyombo parou.” (Isaiah 55:9) Ka wang’ado ne Nyasaye bura ni ok odew dhano, donge mano chalo ka gima wawacho ni yorewa oyombo mag Nyasaye? Ber nono weche matut kapok wawacho gima kamano. Gima duong’ ok en penjo kabe Nyasaye nigi hera kata ooyo. Gima onego wapenjre en gimomiyo samoro nenore ka gima otimo gik maok nyis hera. Mondo wane mano, we wakwong wanon tiend “bedo maonge hera.”

Ka wawacho ni ng’ato onge hera kata ni oger, wawacho ni ok odwar ne jomoko ber. Ng’at ma kamano en ng’ama mor neno ka jomoko chandore kata ok odew sama gichandore. Omiyo, wuoro ma kumo nyathine mana mondo omi nyathine owinj marach, iwacho ni en wuoro maonge hera. To komachielo, wuoro ma rieyo nyathine mondo opuonje kendo orite en wuoro maber. Nikech ok yot ng’eyo gimomiyo ng’ato otimo gimoro, yot kawo ji marach.

We wane ane gik moko ariyo mamiyo ji wacho ni Nyasaye onge hera. Mokwongo en masiche mayudo dhano e kindegi, to mar ariyo gin kum ma ne Nyasaye ochiwo mwasomo e Muma. Kata kamano, be en adier ni Nyasaye ok ohero dhano?