Ndenge ekomamá na Luka 2:1-52

  • Kobotama ya Yesu (1-7)

  • Baanzelu babimeli babateli ya mpate (8-20)

  • Kokatama ngenga mpe kopɛtolama (21-24)

  • Simeone amoni Kristo (25-35)

  • Ana alobi makambo oyo etali mwana yango (36-38)

  • Kozonga na Nazarete (39, 40)

  • Yesu na kati ya tempelo ntango azali na mbula 12 (41-52)

2  Na mikolo wana, Kaisala Augusto abimisaki mobeko ete bafandi nyonso ya mabele mobimba bákomisama nkombo.  (Kokomisama nkombo yango ya liboso esalemaki ntango Kiriniusi azalaki guvɛrnɛrɛ ya Siri.)  Bongo bato nyonso bakendaki kokomisama nkombo, moto na moto na engumba na ye.  Na yango, Yozefe+ mpe alongwaki na engumba Nazarete, na Galile, mpe akendaki na Yudea, na engumba ya Davidi, oyo babengi Beteleme,+ mpo azalaki moto ya ndako mpe ya libota ya Davidi.  Akendaki kokomisa nkombo elongo na Maria, oyo na ntango wana asilaki kobala ye ndenge alakaki+ mpe oyo akómaki pene ya kobota.+  Wana bazalaki kuna, ntango na ye ya kobota ekokaki.  Bongo abotaki mwana mobali, mwana na ye ya liboso.+ Azingaki ye na bilamba mpe alalisaki ye na elyelo ya bibwɛlɛ,+ mpo esika ezalaki te mpo na bango na bandako oyo bapaya bazalaki kolala.  Kaka na etúká yango, ezalaki na babateli ya mpate oyo bazalaki kofanda libándá mpe kokɛngɛla bitonga na bango na butu.  Na mbalakaka, anzelu ya Yehova* atɛlɛmaki liboso na bango, mpe nkembo ya Yehova* engɛngɛlaki bango. Bongo babangaki mingi. 10  Kasi anzelu alobaki na bango: “Bóbanga te, mpo talá! nazali kosakwela bino nsango malamu oyo ekopesa bato nyonso esengo mingi. 11  Mpo lelo na engumba ya Davidi,+ baboteli bino Mobikisi,+ oyo azali Kristo Nkolo.+ 12  Mpe talá ndenge bino bokoyeba ye: Bokokuta mwana moko bazingi ye bilamba mpe alali na elyelo ya bibwɛlɛ.” 13  Mpe na mbalakaka, ebele ya baanzelu*+ babandaki kosanzola Nzambe elongo na anzelu yango, balobi: 14  “Nkembo na Nzambe kuna na likoló, mpe kimya na mabele na bato oyo bandimami.”* 15  Bongo ntango baanzelu batikaki bango, bazongi na likoló, babateli ya mpate babandaki kolobana bango na bango: “Tókende mbala moko na Beteleme mpe tómona likambo oyo esalemi, oyo Yehova* ayebisi biso.” 16  Mpe bakendaki nokinoki mpe bakutaki Maria ná Yozefe, mpe mwana yango alali na elyelo ya bibwɛlɛ. 17  Ntango bamonaki bongo, bayebisaki nsango oyo anzelu ayebisaki bango mpo na mwana yango. 18  Mpe bato nyonso oyo bayokaki makambo oyo babateli ya mpate bayebisaki bango bakamwaki, 19  kasi Maria azalaki kobomba maloba nyonso wana mpe kokanisa yango na motema na ye.+ 20  Bongo babateli ya mpate bazongaki, bazali kopesa Nzambe nkembo mpe kosanzola ye mpo na makambo nyonso oyo bayokaki mpe bamonaki, kaka ndenge bayebisaki bango. 21  Nsima ya mikolo mwambe, ekómaki ntango ya kokata mwana yango ngenga.+ Bongo bapesaki ye nkombo Yesu, nkombo oyo anzelu apesaki liboso ete mama na ye azwa zemi na ye.+ 22  Lisusu, ntango mikolo ya kopɛtolama na bango ekokaki, ndenge Mibeko ya Moize esɛngaki,+ bakendaki na ye na Yerusaleme mpo na kolakisa ye liboso ya Yehova,* 23  kaka ndenge ekomamá na Mibeko ya Yehova* ete: “Mwana mobali nyonso ya liboso* asengeli kobengama mosantu na miso ya Yehova.”*+ 24  Mpe bapesaki mbeka ndenge Mibeko ya Yehova* elobaki: “Bipopo* mibale to bana mibale ya bibenga.”+ 25  Mpe talá! ezalaki na mobali moko na Yerusaleme nkombo na ye Simeone. Azalaki moto ya sembo mpe azalaki kobanga Nzambe. Azalaki kozela ntango oyo Nzambe akobɔndisa Yisraele,+ mpe elimo santu ezalaki likoló na ye. 26  Lisusu, Nzambe amonisaki ye na nzela ya elimo santu ete akokufa te liboso ete amona Kristo ya Yehova.* 27  Na litambwisi ya elimo, ayaki na tempelo; mpe ntango baboti ya Yesu bamemaki mwana, Yesu, mpo na kosalela ye makambo ndenge Mibeko ezalaki kosɛnga,+ 28  Simeone amemaki Yesu na mabɔkɔ na ye mpe asanzolaki Nzambe, alobi: 29  “Sikoyo, Nkolo Mokonzi-Oyo-Aleki-Nyonso, moombo na yo akoki kokufa na kimya,+ ndenge olobaki, 30  mpo miso na ngai emoni moto oyo azali komema lobiko,+ 31  moto oyo obongisi na miso ya bato ya bikólo nyonso.+ 32  Azali pole+ oyo ekolongola elamba oyo ezipi bikólo+ mpe azali nkembo ya bato na yo, Yisraele.” 33  Mpe tata ná mama ya mwana bazalaki kaka kokamwa na makambo nyonso oyo bazalaki koloba mpo na ye. 34  Lisusu, Simeone apambolaki bango mpe alobaki na Maria, mama ya mwana: “Talá! Mwana oyo aponami mpo na kokweisa+ mpe kotɛlɛmisa lisusu bato mingi na Yisraele+ mpe mpo na kozala elembo oyo bato bakolobela mabe+ 35  (ɛɛ, mopanga molai ekotɔbɔla yo*),+ mpo makanisi ya mitema mingi emonana polele.” 36  Mosakoli moko ya mwasi azalaki mpe wana. Nkombo na ye Ana, mwana ya Fanuele, ya libota ya Ashere. Mwasi yango akómaki na mbula mingi mpenza. Afandaki ná mobali na ye mbula nsambo nsima ya libala na bango.* 37  Ana azalaki mwasi oyo mobali akufá mpe azalaki sikoyo na mbula 84. Azalaki kozanga te na tempelo, epai azalaki kosala mosala mosantu butu moi, kokila bilei mpe kosala mabondeli.* 38  Na ngonga yango mpenza, ayaki pene mpe abandaki kopesa Nzambe matɔndi mpe koloba makambo oyo etali mwana yango epai ya bato nyonso oyo bazalaki kozela kosikolama ya Yerusaleme.+ 39  Bongo ntango basilisaki kosala makambo nyonso oyo mibeko ya Yehova* ezalaki kosɛnga,+ bazongaki na Galile na engumba na bango, Nazarete.+ 40  Mpe mwana yango azalaki se kokola mpe kokóma makasi, atondaki na bwanya, mpe Nzambe azalaki se kondima ye.+ 41  Baboti na ye bazalaki na momeseno ya kokende mbula na mbula na Yerusaleme mpo na fɛti ya Elekeli.+ 42  Mpe ntango azalaki na mbula 12, bakendaki na fɛti yango ndenge bamesanaki kokende.+ 43  Ntango mikolo ya fɛti esilaki mpe bazalaki kozonga, Yesu atikalaki na Yerusaleme, mpe baboti na ye bayebaki te ete atikali. 44  Bakanisaki ete azali na etuluku ya baoyo bazalaki kosala na bango mobembo. Bongo batambolaki mokolo mobimba mpe na nsima babandaki koluka ye epai ya bato ya libota mpe epai ya bato oyo bayebanaki na bango. 45  Kasi lokola bamonaki ye te, bazongaki na Yerusaleme mpe balukaki ye bipai nyonso. 46  Bongo nsima ya mikolo misato, bakutaki ye na tempelo, afandi na katikati ya bateyi, azali koyoka bango mpe kotuna bango mituna. 47  Kasi baoyo nyonso bazalaki koyoka ye bazalaki se kokamwa mpo na mayele na ye mpe mpo na biyano na ye.+ 48  Ntango baboti na ye bamonaki ye, bakamwaki mpe mama na ye alobaki na ye: “Mwana na ngai, osali biso boye mpo na nini? Ngai ná tata na yo tozalaki komitungisa mingi mpe toluki yo bipai nyonso.” 49  Kasi ye alobaki na bango: “Mpo na nini bozalaki koluka ngai? Boyebaki te ete nasengeli kozala na ndako ya Tata na ngai?”+ 50  Kasi bakangaki ntina te ya makambo oyo azalaki koloba na bango. 51  Bongo azongaki elongo na bango na Nazarete, mpe azalaki kaka kotosa bango.*+ Lisusu, mama na ye abatelaki maloba nyonso wana malamumalamu na motema na ye.+ 52  Mpe Yesu akobaki kokola na bwanya mpe na nzoto, mpe azalaki kondimama epai ya Nzambe mpe epai ya bato.

Maloba na nse

Talá Ap. A5.
Talá Ap. A5.
Lil., “ebele ya limpinga likoló.”
To, “oyo amoniseli boboto.”
Talá Ap. A5.
Talá Ap. A5.
Talá Ap. A5.
Lil., “mwana mobali nyonso oyo afungoli libumu.”
Talá Ap. A5.
Lolenge moko ya ebenga ya zamba oyo ezalaka moke.
Talá Ap. A5.
Talá Ap. A5.
To, “molimo na yo.”
Lil., “banda na bongɔndɔ na ye.”
To, “malɔmbɔ.”
Talá Ap. A5.
To, “azalaki kaka komikitisa liboso na bango.”