Skip to content

To Chililani?

To Chililani?

Dabilo ye Baibili

 Buzo ye kuti to chililani i nga buzwiwa ne zila dzi singa fanane, dzi nonga Ini ti chila? kene Buchilo gwangu gu na kwa gwa ka linga? Baibili i no lakidza kuti mazwimisilo edu mu buchilo wu ku zwisedzedza ku Ndzimu. Bona malebeswa a no legwa ne Baibili.

  •   Ndzimu i Mbumbi wedu. Baibili i noti: “Ndibo [Ndzimu] bakatibumba, ngono iswi tibabo.”​—Pisalema 100:3; Zumbunulo 4:11.

  •   Ndzimu u na mazwimisilo mu chingwe ne chingwe cha a ka bumba, kose naswibo.​—Izaya 45:18.

  •   Ndzimu wa ka ti bumba kuti ti “de zwithu zwe bundzimu,” ne ku yemula ku shathila buchilo. (Matewu 5:3) U no shaka kuti ti shathile buchilo.​—Pisalema 145:16.

  •   To shathila zwithu zwe bundzimu ne ku be pejo ne Naye. Nenguba ku be pejo ne Ndzimu ku nga lingika i li chithu chi singa ke chi ka khoneka, Baibili i noti lakidza kuti: “Muzwisedzedze ku Ndzimu ndizo na iwobo unowozwisedzedza kumuli.”​—Jakuba 4:8; 2:23.

  •   Ku zwisedzedza ku Ndzimu, ta ka fanila chila ku dumana ne mazwimisilo awe. Baibili i no leba ne kwe mazwimisilo iyawa mu na Nreri 12:13: “Itja Ndzimu ulondolodze milayo yawo, ngobe ndiko koga nthu kwaakafanila shinga.”​—Bhaibhili Yakayengemala.

  •   Mu chibaka chi no zha, ti nga bona ku shingikadziwa kwe mazwimisilo e Ndzimu ne buzhalo ha e pedzisa ku dziyidzika ne ku pa bathu ba pejo naye ne ba no nnamata buchilo gu singa pele.​—Pisalema 37:10, 11.