Skip to content

Ndi Yani Dumbu u no Laula Shango?

Dabilo ye Baibili i nga ku tjenamisa. Shakisisa kuti ini ku fanila netja ku no dwa mu tjibaka tji no zha.

Get the Answer

See recently added videos, music, articles, and news.

Bona Chiptshwa

Shanganila mu zwidiyo zwe Bafakazi ba Jehova

Shaka kwa ti no shanganila kose ne kuti to namata chini. Bathu bose ba no amuchigwa ku be po kakale ha ku to dusiwa koleke.

Kumbila Kumbiwa ne Bafakazi ba Jehova

Lebesana ne Bafakazi ba Jehova ne kwe nsholo nngwe we Baibili, kene kumbila ndongoloso yedu ye ku zwidiya Baibili i singa ruelegwe.

Bafakazi ba Jehova—Ti bo Yani?

Ti bathu ba no dwa mu njudzi dza ka siyasiyana ne dzi no lebeleka ndimi dzi si nga fanane, ngono to shanganyiwa ne mazwimisilo a no fanana. Cha ti no tolela pezhugwi kwazo kwazo wu kudza Jehova, Ndzimu wa ku no lebgwa ne kukwe mu Baibili ne Mbumbi we zwithu zose. To gwisa ne zila dzose ku yedza Jesu Kirisiti ngono to shathila ku dangwa Bakirisiti. Nngwe ne nngwe wedu u no zwipa chibaka misi yose ku batsha bathu ku zwidiya Baibili ne kwe Bushe gwe Ndzimu. Ngobe ti fakaza, kene ti lebeleka ne kwa Jehova Ndzimu ne Bushe Gugwe, to dangwa Bafakazi ba Jehova.

Lingalinga website yedu. Bala Baibili mu internet. Zwidiye ku li ku njinji ne kwedu ne kwe zwithu zwa ti no dumila mu zwili.

 

Two of Jehovah's Witnesses preaching to a man in a rice paddy.