Skip to content

Bona dzividiyo, njimbo, misholo ne dzikhani dziptshwa.

Bona Chiptshwa

Tangisa Course Yedu ye ku Zwidiya Baibili

Amuchila zwidiyo zwe ku batshana ku zwidiya Baibili ne nngwe.

Kumbila Kumbiwa

Lebeleka ne kwe buzo ye Baibili, kene zwidiye kunjinji ne kwe Bafakazi ba Jehova.

Yenda ku Zwidiyo

Zwidiye ne kwe Zwidiyo Zwedu. Shaka ndawo ye zwidiyo e pejo nawe.

Bafakazi ba Jehova—Ti bo Yani?

Ti bathu ba no dwa mu njudzi dza ka siyasiyana ne dzi no lebeleka ndimi dzi si nga fanane, ngono to shanganyiwa ne mazwimisilo a no fanana. Cha ti no tolela pezhugwi kwazo kwazo wu kudza Jehova, Ndzimu wa ku no lebgwa ne kukwe mu Baibili ne Mbumbi we zwithu zose. To gwisa ne zila dzose ku yedza Jesu Kirisiti ngono to shathila ku dangwa Bakirisiti. Nngwe ne nngwe wedu u no zwipa chibaka misi yose ku batsha bathu ku zwidiya Baibili ne kwe Bushe gwe Ndzimu. Ngobe ti fakaza, kene ti lebeleka ne kwa Jehova Ndzimu ne Bushe Gugwe, to dangwa Bafakazi ba Jehova.

Lingalinga website yedu. Bala Baibili mu internet. Zwidiye ku li ku njinji ne kwedu ne kwe zwithu zwa ti no dumila mu zwili.

 

Two of Jehovah's Witnesses preaching to a man in a rice paddy.