Skip to content

Ini Jesu e Dangwa Nkololo we Ndzimu?

Ini Jesu e Dangwa Nkololo we Ndzimu?

Dabilo ye Baibili

 Kanjinji Baibili i no dana Jesu iti “Nkololo we Ndzimu.” (Johani 1:49) Matama a noti “Nkololo we Ndzimu” a no lakidza kuti Ndzimu ndiye Mbumbi, kene Nthami, we buchilo gose, ku shanganyila buchilo gwa Jesu. (Pisalema 36:9; Zumbunulo 4:11) Baibili ha i to diya kuti Ndzimu wa bo tate be ngwana ne zila i no fanana ne ye bathu ha be thama ngwana.

 Kakale Baibili i no dana baengele iti “bakololo be Ndzimu.” (Jobe 1:6) Ngono Baibili ikati nthu we kutanga, Adamu, wa kabe ali “nkololo we Ndzimu.” (Luka 3:38) Ne kwa ka jalo, ne kuti Jesu ndiye we kutanga ku bumbiwa ne Ndzimu, kakale ili iye koga wa ka bumbiwa ne Ndzimu a li woga, Baibili i no chenesa Jesu se Nkololo nkulu we Ndzimu.

 A Jesu wa ka chila kudzimu a sathu a ka zwagwa mu shango?

 Ee. Jesu wa kabe a li chibumbiwa che meya kudzimu a sathu a ka zwagwa se nthu mu shango. Jesu ne bukukwe wa kati: “Ndakadeluka ndidwa kudzimu.”—Johani 6:38; 8:23.

 Ndzimu wa ka bumba Jesu a sathu a ka bumba zwithu zwimwe. Ha Baibili i leba ne kwa Jesu ikati:

 Jesu wa ka shingikadza buporofiti gu no leba ne kwe iye wa ili kuti “kutangisa kukwe kodwa ntolo, kudwa mu misi ya ntolotolo.”—Mika 5:2; Matewu 2:4-6.

 Jesu wa kabe e thamani ha a sathu a ka zha mu shango?

 Wa kabe a na mamo a pezhugwi kwazo kudzimu. Ha Jesu e leba ne kwe mamo iyawa apa e tembezela, wa kati: “Tate, mundikudzeni . . . nge kudziwa kwandakabe ndinako nditji namwi shango isathu ikabumbiwa.”—Johani 17:5.

 Wa ka batsha Tate babe ku bumba chingwe ne chingwe. Jesu wa kabe e shinga ne Ndzimu “phizha,” kene nshingi wa ka thwaabala. (Zwiani 8:30) Ha Baibili i leba ne kwa Jesu, ikati: “Zwithu zose zwakabumbigwa munli, zwithu zwi kudzimu ne zwimu shango.”—Bakolosa 1:16.

 Ndzimu wa ka shinga na Jesu ku bumba chingwe ne chingwe. Nshingo iwoyo we ku bumba u no shanganyila baengele, kose ne shango. (Zumbunulo 5:11) Tingati ku shingidzana ikoku kwe Ndzimu na Jesu ko fanana ne ku shingidzana kwe nthami we dzipolani ne mbaki. Nthami we dzipolani o no thama polani, Ngono mbaki iye i no i baka.

 Ya kabe ili Dama. Ha Baibili i leba ne kwa Jesu a sathu a ka zha mu shango, i no ndana “Dama.” (Johani 1:1) Ku no dwa kuti Ndzimu wa ka shingisa Nkololo uwe to pindisila zibiso ne ndayilo ku baengele bangwe.

 Kakale ko lingika Jesu a ka shinga se Nlebelekeli we Ndzimu ku bathu mu shango. Ndzimu wa ka pa Adamu na Eva dzindaelo mu gadeni ye Edeni e shingisa Jesu, iye Dama. (Genesisi 2:16, 17) Jesu i ngana i kabe ili iye engele wa kabe a ka tungamila Baiziraela ba ntolo mu chilambanyika, Ngono hwi la kabe la ka fanila ku teedziwa ne Baiziraela, i ngana ikabe ili lile.—Ekezodo 23:20-23. a

a Engele Dama ha te iye koga wa ka shingisiwa ne Ndzimu ku lebeleka. Ha ti lakidzila, wa ka shingisa bakololo babe be baengele, ha e pa Baizeraela ba ntolo Nlayo.—Mishingo 7:53; Bagalatiya 3:19; Bahebera 2:2, 3.