Skip to content

Ne kwe Bafakazi ba Jehova

To bongwa mu nshingo wedu we ku rerela bose. Pangwe wa ka bala ne kwedu mu mbiko ye dzikhani kene wa ka hwa bangwe be leba zwithu ne kwedu. Ngono dumbu u no ziba ku ngapani ne kwe Bafakazi ba Jehova?

Bona kakale: Bafakazi ba Jehova ba no dumani?

Dzidumilo ne zwi no Thangwa

Buzo Dzi no Buzwiwa Kanjinji Ne Kwe Bafakazi ba Jehova

Bona dabilo dze dzibuzo dza wa ka tongo buzwa ne kwedu.

Maitemogelo e Bafakazi ba Jehova

Zwidiye ne kwe maitemogelo e Bafakazi ba Jehova ha be thama kose kwa ba nga khona ku duma kuti Baibili,i tungamile cha ba no kumbula, cha ba no leba, ne cha ba no thama.

Bafakazi ba Jehova mu Shango Yose

Zwidiye ne kwe buzwalani gwedu gwe shango yose.

Ndongoloso Ye Mahala Ye Thutho Ye Baibili

Ini wa ka Fanila ku Zwidiya Baibili?

Baibili i no dabila buzo wulu dze buchilo, dze dzimiliyoni dze bathu mu shango yose. A u nga da kube nngwe wabo?

Ko Shingikani mu Zwidiyo zwe Baibili?

Mu shango yose, Bafakazi ba Jehova ba no pa thuto ye Baibili ye mahala ya ka lingisana ne nthu be shingisa ndongoloso iyeyi. Bona kuti i no shinga chini.

Kumbila Kumbiwa

Lebeleka ne kwe buzo ye Baibili, kene zwidiye kunjinji ne kwe Bafakazi ba Jehova.

Gubungano ne zwi no Shingikala

Ko shingikani ku Holo ye Bushe?

Ngina mukati u zwibonele.

Yenda ku Zwidiyo

Zwidiye ne kwe Zwidiyo Zwedu. Shaka ndawo ye zwidiyo e pejo nawe.

Chikumbuludzo Che Lufu Gwa Jesu

Mu gole ileli, Chikumbuludzo che lufu gwa Jesu chowo bakhwa ne Tuesday, April 4, 2023. To ku koka ku shanganila naswi ne ku zwidiya kuti lufu gugwe gu nga ku batsha chini.

Ofisi dze Litabi

Bafakazi ba Jehova ba no Tola Ngayi Mari?

A ti to shingisa zila dzi no shingisiwa ne kereke njinji.

Palo Dzi si Ngana—Shango Yose

  • 239—Palo ye shango dzi na Bafakazi ba Jehova

  • 8,699,048—Palo ye Bafakazi ba Jehova

  • 5,666,996—Palo ye thuto dze Baibili dze mahala dzi no bakhwa

  • 19,721,672—Palo ye ba ka be po ku Chikumbuludzo che lufu gwa Jesu

  • 117,960—Palo ye makubungano