Skip to content

Nlidzo we ku Namata kwe Bakirisiti

Zana kene zwitolele njimbo dze Bakirisiti dzi no shingisiwa ku kudza ne ku namata Jehova Ndzimu. Ku na nlidzo we mahwi, orchestral, ne zwilidzo zwa ka rekhodiwa dze mahwi kose ne nlidzo wa ka kwagwa.