Skip to content


COURSE YE KU BATSHIWA KU ZWIDIYA BAIBILI

Shathila Buchilo Cha Chose!

Mu course iyeyi ye ku zwidiya Baibili mahala, u nowo bona dabilo dze buzo dzi nonga:

  • Ndi nga bona chini ku shatha mu buchilo?

  • A zwithu zwa ka bipa ne ku dziyila zowo pela?

  • A ndowo bona kakale ba ndi no da ba ka fa?

  • A Ndzimu u no amika ne kwangu?

  • Ndi nga tembezela chini kuti Ndzimu u ndi hwe?

I Mahala

U nowo amuchila course iyeyi mahala, ku shanganyila ne tshambiso ye Shathila Buchilo Cha Chose! kose ne Baibili ha u i sheta.

Cha ka ku Lulwamila

U nga shangana ne nthu u nowo ku diya kene u nga shangana naye u shingisa zwithu zwe electronic—nako ingwe ne ingwe, pangwe ne pangwe.

Ha u to Pateletsiwa

U nga misa nako ingwe ne ingwe.

Course iyeyi ye Baibili i no bakhwa chini?

U no ku diya u nowo ku batsha ku zwidiya chi no diyiwa ne Baibili, nsholo ne nsholo. Mu course iyeyi ye ku batshana ku zwidiya Baibili ye Shathila Buchilo Cha Chose! u nowo zwidiya kuti nlaetsa we Baibili ini ne kuti u nga ku batsha chini. Ku zwidiya kwa ka paphidzika, lingilila vidiyo kene u bone dabilo dze buzo dzi no buzwiwa kwazo ne kwe course iyeyi.

A no shaka bona chi mu course iyeyi?

Lingisisa dzithuto dzi no tangisa course iyeyi.

A wa ka zwibaakanyila ku bona?

Pobedza ku kumbila thuto iyo ye kutanga ye Baibili.