Skip to content

2023

Chikumbuludzo Che Lufu Gwa Jesu

Chibayilo Chiche Chi Nga ku Batsha Chini?

To ku koka ku shingikalo idzedzi mbili:

  • Ndebo ya ka shalulika ye Baibili “U Nga Lingisana ne Chibaka Chino Zha ne Thembo!”

  • Chikumbuludzo che lufu gwa Jesu

Chikumbuludzo che lufu gwa Jesu

Tuesday, April 4, 2023

Ka ngompela mu gole, Bafakazi ba Jehova ba no kumbula lufu gwa Jesu Kirisiti, koga se kwa a ka layila ha eti: “Itani ikoko, kundikumbula.”—Luka 22:19.

Bona Chikumbuludzo

NDEBO YA KA SHALULIKA YE BAIBILI

“U Nga Lingisana ne Chibaka Chino Zha ne Thembo!”

Ndebo iyeyi i nowo piwa viki ingompela kene dzi li mbili mbeli kwe Chikumbuludzo. I nowo chenesa kuti bukhwinya gwedu na Jehova gwa ka teyiwa mu lufu gwa Jesu gowo ti batsha chini ku be ne thembo ya ka pelela ne kwe chibaka chi no zha.

Buzo Dzi no Buzwiwa Kanjinji

Ndongoloso i no tola nako ingapani?

I nowo tola chibaka chi ngabe awara.

I nowo batigwa ngayi?

Lebesana ne Bafakazi ba Jehova kuti ba ku batshe.

A ko ngingwa ne mari?

Aa.

A kowo be ku togwa koleke?

Aa. Bafakazi ba Jehova ha ba to tola koleke ku zwidiyo zwabo.

A kuna zwiambalo zwa ka tini zwa ka fanila ku ambagwa?

Nenguba shingikalo iyeyi i sina zwiambalo zwa ka tini zwa ka fanila ku ambagwa, Bafakazi ba Jehova ba no gwisila ku tobela kumbuludzo ye Baibili ye ku ambala zwibuyanana ne zila i no lakidza ku teta. (1 Timoti 2:9) Zwiambalo zwizo ha zwi zo fanila kuti dzi be dzi tura kene dza ka lulwama kwazo.

Kowo be ku shingikalani ku Chikumbuludzo?

Ha ndongoloso i tangisa ne ha i wila kowo be ku mbiwa lumbo, kakale nngwe we Bafakazi ba Jehova u nowo tembezela. Ipithu chikulu che Chikumbuludzo i ndebo i no ti kumbuludza buthokwa gwe lufu gwa Jesu ne se kwa ti nga batshiwa ne zwa ta ka thamigwa ne Ndzimu na Jesu.

Ku zwidiya kwa ka paphidzika, lingilila vidiyo dzi no tobela.

Kumbula Lufu Gwa Jeso

Bona zwingwe zwe zwithu zwa ka naka zwa ti nowo shathila ne kube Jesu a ka ti fila.

Ini Jeso a Ka Fa?

Pangwe wa ka tongo hwa kuti wa ka fila zwibi zwedu. Ngono a chibayilo che nthu ungompela chi nga batsha dzimiliyoni dze bathu?