Skip to content

Palo Dzi si Ngana—Shango Yose

  • 239—Palo ye shango dzi na Bafakazi ba Jehova

  • 8,699,048—Palo ye Bafakazi ba Jehova

  • 5,666,996—Palo ye thuto dze Baibili dze mahala dzi no bakhwa

  • 19,721,672—Palo ye ba ka be po ku Chikumbuludzo che lufu gwa Jesu

  • 117,960—Palo ye makubungano

 

Bafakazi ba Jehova mu Shango Yose

To chila mu ndawo dza ka siyasiyana kakale to dwa mu njudzi ne zwilenje zwi si nga fanane. U ngana u kabe u ziba kuti to rerela bathu, ngono kakale to ba batsha ne zila dzingwe dzi no tolegwa pezhugwi.